Parohia Plevna
Site-ul web oficial al Parohiei Plevna din Protopopiatul Lehliu - „Mulţumire fie adusă deci lui Dumnezeu, Celui ce ne face pururea biruitori în Hristos şi descoperă prin noi, în tot locul, mireasma cunoştinţei Sale!” 2 Cor 2, 14
Episcopia Sloboziei si Calarasilor
Fresca doctrinară a teologiei Sfântului Vasile cel Mare
Pr Gabriel Toma: 02-01-2017 11:33:15 in Cateheză

 La 1 ianuarie se pomeneşte Marele Vasile, Arhiepiscopul Cezareei Capadociei. Învățătura sa despre Sfânta Treime nu a fost expusă doar în dezbaterile teologice, în epistole sau lucrări de ştiință teologică, ci au fost introduse în alcătuirile de slujbă ce aparțin marelui părinte: anafora liturgică, exorcisme, imne bisericeşti.

 La pomenirea sa de peste an, în anul 2017, credincioşii au avut bucuria şi privilegiul de a ascultă, nu doar sub aspect liturgic ci şi catehetic, aceste minunate pagini de teologie ortodoxă cu inevitabil conținut biblic si trinitar.

 

 "Dumnezeul cerurilor, Dumnezeul luminilor, Dumnezeul îngerilor celor de sub tăria Ta, Dumnezeul arhanghelilor celor de sub stăpânirea Ta, Dumnezeul măritelor domnii, Dumnezeul sfinţilor, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos; Cel ce ai dezlegat sufletele cele legate cu moartea şi prin Unul‑Născut Fiul Tău ai luminat pe omul cel pătruns de întuneric; Cel ce ai slăbit durerile noastre şi toată greutatea ai uşurat‑o şi toată nălucirea vrăjmaşului de la noi ai depărtat‑o; şi Tu, Fiule şi Cuvântul lui Dumnezeu, Care cu moartea Ta ne‑ai făcut pe noi nemuritori şi ne‑ai mărit cu slava Ta; Cel ce cu învierea Ta ne‑ai dăruit nouă să ne ridicăm de la oameni la Dumnezeu, şi ai purtat pe crucea Ta toată sarcina păcatelor noastre; Cel ce ai luat asupră‑Ţi sfărâmarea noastră şi ai tămăduit‑o, Doamne; Care ne‑ai făcut nouă cale la ceruri şi stricăciunea în nestricăciune ai prefăcut‑o, auzi‑mă pe mine, care cu dragoste şi cu frică strig către Tine, Cel de a Cărui frică se topesc munţii împreună cu tăria de sub cer; de a Cărui putere duhurile necuvântătoare ale stihiilor se cutremură, păzind hotarele lor; de a Cărui poruncă focul răsplătirii nu va trece hotarele ce i s‑au pus, ci suspinând aşteaptă porunca Ta; de a Cărui frică toată făptura se chinuieşte oftând cu suspinuri negrăite şi având poruncă să aştepte vremea sa; de Care toată firea cea potrivnică a fugit şi oastea vrăjmaşului s‑a domolit, diavolul a căzut, şarpele s‑a călcat şi balaurul s‑a strivit; prin Care neamurile ce Te‑au mărturisit s‑au luminat şi s‑au întărit în Tine, Doamne; prin Care viaţa s‑a arătat, nădejdea s‑a întemeiat, credinţa s‑a întărit, Evanghelia s‑a propovăduit; prin Care omul cel pământesc s‑a înnoit crezând în Tine, că cine este ca Tine Dumnezeu atotputernic?"

 

 "Dumnezeu, Care prin cuvânt toate le‑a zidit şi Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Lui cel Unul‑Născut, Care mai înainte de veci în chip de negrăit şi fără patimă S‑a născut dintr‑Însul; cu Cel ce a făcut făptura văzută şi nevăzută şi a zidit pe om după chipul Său şi, mai înainte, prin legea firii l‑a învăţat acestea şi cu priveghere îngerească l‑a păzit; cu Cel ce a înecat păcatul cu apă de sus şi a desfăcut adâncurile de sub cer şi a pierdut pe uriaşii cei necucernici şi turnul fărădelegilor l‑a sfărâmat şi pământul Sodomei şi al Gomorei în foc şi cu pucioasă l‑a ars şi spre mărturie fumegă fum nestins; cu Cel ce marea cu toiagul a despărţit şi pe popor l‑a trecut cu picioarele neudate, iar pe tiranul faraon şi oastea cea împotrivitoare lui Dumnezeu, tabăra păgânătăţii, sub valuri de veci a înecat‑o. Cel care, la plinirea vremii, din Fecioară în chip de negrăit S‑a întrupat şi peceţile curăţiei întregi le‑a păzit; Care a binevoit să spele prin botez întinăciunea noastră cea veche, cu care noi prin neascultare ne spurcasem. Cel ce S‑a botezat în Iordan şi ne‑a dat nouă în apă, prin har, chipul nestricăciunii; de Care îngerii şi toate puterile cereşti s‑au mirat, văzând pe Dumnezeu, cel întrupat smerindu‑Se, când Tatăl cel fără de început a descoperit naşterea cea fără de început a Fiului şi când pogorârea Sfântului Duh a mărturisit unimea Treimii. Cel ce a certat vântul şi a liniştit viforul mării; Care a izgonit cetele diavolilor; Cel ce prin tină a dat vedere ochilor lipsiţi de lumină ai celui orb din naştere şi a înnoit zidirea cea veche a neamului nostru şi celor muţi le‑a dat grai; Cel ce a curăţit rănile leproşilor şi pe morţi din groapă i‑a înviat; Cel ce până la îngropare cu oamenii a vorbit şi iadul prin înviere l‑a prădat şi toată omenirea a întocmit‑o să nu mai fie cucerită de moarte. Dumnezeu atotţiitorul, Care a însufleţit pe oameni şi cu grai de Dumnezeu."


Parohia Plevna

Site-ul web oficial al Parohiei Plevna din Protopopiatul Lehliu - „Mulţumire fie adusă deci lui Dumnezeu, Celui ce ne face pururea biruitori în Hristos şi descoperă prin noi, în tot locul, mireasma cunoştinţei Sale!” 2 Cor 2, 14
Parohia Plevna, Biserica Ortodoxa, Plevna, Episcopia Sloboziei si Calarasilor, Protopopiatul Lehliu

 
Copyright 2018 - Parohia Plevna

Powered by NETCreator & Lacasuri Ortodoxe
NETCreator