PAROHIA PLEVNA din Protopopiatul Lehliu, Episcopia Sloboziei și Călărașilor

Biserica Ortodoxă din zilele noastre este comunitatea de creştini care se identifică cu Biserica din primul mileniu şi păstrează credinţa, etosul, cultul, succesiunea, comuniunea, structura vizibilă şi continuitatea canonică și istorică a Bisericii întemeiate de Iisus Hristos
Astăzi Stăpânul în ape îngroapă păcatele oamenilorTEOFANIA:Tatăl a fost auzit, Duhul a fost văzut, Fiul Întrupat a fost atins
Să se îmbrace în alb toată firea pământească cea ridicată acum din cădere la ceruri, căci prin Cuvântul, prin Care toate se ţin, spălată de greşelile cele dintâi în ape curgătoare, a scăpat de ele, curăţindu-se în chip luminat. Câți ne-am dezlegat din cursele cele vechi, de leii cei mâncători căr...
 Înfricoșătoare și minunată este arătarea Sfintei Treimi la Iordan: mai întâi Fiul Cel Preaiubit S-a arătat în trup, botezându-Se de către robul, îndată Duhul Sfânt S-a pogorât în chip de porumbel, apoi Preadumnezeiescul Părinte a glăsuit din ceruri, mărturisind: „Acesta este Fiul...
Cele opt botezuri ale lumii
 Astăzi, când prăznuim Botezul Domnului, se cuvine să arătăm câte sunt botezurile care au închipuit Botezul creştin de la începutul lumii şi care vor mai fi. Primul botez a fost potopul, pentru curmarea păcatului (Facere 7, 17-24). Al doilea botez a fost trecerea evreilor prin mare şi prin nor, c...
06-01-2020 20:55
06-01-2020 16:01
06-01-2020 01:43
Aspectul moral al pocăinței predicate de Sfântul Ioan BotezătorulDoamne, Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău în tot pământul!
 "Iar în al cincisprezecelea an de domnie a cezarului Tiberiu, pe când Ponțiu Pilat era procurator al Iudeii, Irod, tetrarh al Galileii, și Filip, fratele său, tetrarh al Itureii și al ținutului Trahonitidei, și Lisanias, tetrarh al Abilenei, 2 în vremea arhiereilor Anna și Caiafa, fost-a cuvântu...
1 Doamne, Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău în tot pământul! Că măreția Ta s'a înălțat mai presus de ceruri. 2 Din gura pruncilor și a celor ce sug Ți-ai pregătit laudăb, din pricina vrăjmașilor Tăi, ca să-i nimicești pe dușman și pe răzbunător. 3 Când privesc cerurile, lucrul mâin...
Tâlcuirea unor cântări de la Botezul Domnului
 Cuvinte fără de început, pe cel ce s-a îngropat cu Tine în râu, pe cel stricat de înşelăciune, îl înnoieşti desăvârşit, primind acest Preaputernic Glas de negrăit, de la Tatăl: Acesta este Fiul Meu Cel Iubit şi întocmai Mie cu Firea. Trimis fiind de la Tatăl, Prealuminate Cuvinte, vii să goneşti...
06-01-2020 01:13
06-01-2020 01:02
04-01-2020 21:20
Cântare IordanuluiVino de stai împreună cu noi, pecetluind cântarea
Veseleşte-te acum Iordane şi dănţuieşte, o Ioane săltează, lumea toată bucură-te ! Iată S-a arătat Hristos, şi S-a golit, şi S-a botezat, îmbrăcând firea omenească în haina nestricăciunii.Fericit este râul că întru sine primind pe Făcătorul botezându-Se, s-a arătat izvor de apă de viaţ...
Mâna ta care s-a atins de preacuratul creștet al Stăpânului și prin a cărui deget pe Dânsul L-ai arătat nouă, înalță-o către Dânsul pentru noi Botezătorule, ca cel ce ai îndrăznire multă. Pentru că mai mare decât toți prorocii a fi, de Dânsul ești mărturisit. Și iarăși ochii tăi care au văzut pe ...
Împlinirea profețiilor de demult
 Iată Împăratul, iată aşteptarea lui Israil a venit. Noroade bucuraţi-vă, că Lumina S-a arătat. (Stihoavna, 5 ianuarie)www.parohiaplevna.ro; parohiaplevna@gmail.com
04-01-2020 20:59
04-01-2020 20:43
04-01-2020 20:34
Binecuvântarea prin rugăciune a noului an, 2020Albina Bisericii: adună dulceaţa cinstirii de Dumnezeu și are acul ce răneşte hulele ereticilor
Doamne, Dumnezeul nostru, Cel ce vremurile şi anii ai pus întru stăpânirea Ta, Cel ce eşti fără de început şi fără de sfârşit şi eşti înţeles mai presus de timp, Cel ce eşti mai presus de orice mutare sau schimbare a celor ce sunt, Cel ce stăpâneşti toată vremea: cea trecută, cea de faţă şi cea v...
Sfântul Vasile s-a născut în timpul domniei împăratului Constantin cel Mare. Încă nebotezat fiind, Sfântul Vasile a stat cincisprezece ani la Atena unde a studiat filosofia, retorica, astronomia, şi toate ştiinţele acelui timp.Colegi de studii i-au fost Sfântul Grigorie Teologul şi Iulian, împăra...
Pentru pâine
Ţăranul şi-a făcut din sufletcandelă de luminat neamulLumina ochilor săieo sărbătoare în haine de lucruÎn fiecare primăvarăîşi cere iertare pământuluicuplugulLanurile de grâu fi-vor de-aceeaun detaliu al conştiinţei salePâineaPasărea Phoenixrenăscutădinsudoarea acestei primăverifatale (Costel Zăg...
03-01-2020 14:53
02-01-2020 21:19
02-01-2020 21:09
TELEGRAF: vineri, 3 ianuarie 2020, se oficiază Ceasurile Împărătești ale BobotezeiTELEGRAF: la 1 ianuarie se oficiază Te Deum pentru binecuvântarea Anului Nou
www.parohiaplevna.ro; parohiaplevna@gmail.com
www.parohiaplevna.ro; parohiaplevna@gmail.com
La acestea cugetă în ziua întâi a anului! De acestea adu-ţi aminte la sfârșitul anului!
 Când vezi că s-a încheiat anul, mulţumeşte Domnului că te-a adus la acest sfârşit de an! Zdrobeşte-ţi (smereşte-ţi) inima, numără anii vieţii tale şi spune-ţi în sinea ta: «Zilele se duc şi trec, anii se adaugă, am străbătut o lungă cale a vieţii. Ce lucru bun am făcut? Nu voi pleca oare din via...
02-01-2020 20:52
02-01-2020 19:24
31-12-2019 21:18
TELEGRAF: în ziua Anului Nou se oficiază Dumnezeiasca Liturghie a Marelui VasileUn colind inedit din Bărăganul sudic
www.parohiaplevna.ro; parohiaplevna@gmail.com
De când Domnul s-a născut, Şi pământul s-a făcut. Și cerul s-a ridicat, Pe patru stâlpi de argint, Mai frumos I-a împodobit, Numai stele mărunţele, La mijlocul stelelor, Sfânta lună cu lumină, Sfântul soare cu dogoare, La portita raiului, Şade floarea-soarelui, Şi cu spicul grâului, Şi judecă flo...
La mulți ani!
Să avem ani de viață „că vremea s-a scurtat de acum“ (1 Corinteni 7, 9) iar  "acesta este timp de po­că­in­ţă, în vreme ce acela al ju­de­că­ţii; acesta este timpul nevo­in­­ţe­lor, în vreme ce acela al cu­nu­ni­lor; acesta este timpul os­te­ne­lii, în vreme ce acela al odihnei, a­cesta este timp...
31-12-2019 21:13
31-12-2019 20:10
31-12-2019 19:37
Sfânta Proscomdie, poartă în timp: Crăciunul este mereuMisiunea tăcută a Ortodoxiei
  Proscomodia este rânduiala pregătirii darurilor de pâine şi de vin pentru jertfa Sfintei Liturghii.Prima prescură, din care se scoate Sfântul Agneţ, închipuie pe Sfânta Fecioară, din care S-a născut Domnul, după trup; scoaterea Sfântului Agneţ din această prescură înseamnă întruparea şi naştere...
  Biserica Ortodoxă nu a desfăsurat niciodată o misiune agresivă sau instituțională, așa cum au făcut romano-catolicii sau protestanții. Mărturisirea ortodocșilor este una tăcută, bazată mai mult pe închinare și pe o viață sfântă, de dragoste și slujire, decât pe predici și prozel...
TELEGRAF: marți, 31 decembrie 2019, slujbă în noaptea dintre ani
www.parohiaplevna.ro; parohiaplevna@gmail.com
30-12-2019 02:34
30-12-2019 01:20
29-12-2019 21:34
Şi dusu-i-au sufletul cu cinste în ParadisO manifestare a bucuriei venirii Mântuitorului în lume
Asupra lui Ştefan celui luminat de Duhul,Asasinii iudei s-au repezit.Ştefan plin de sânge a îngenuncheat în ţarină,Cu glas mare către Dumnezeu strigând:„O, Doamne Care de pe Cruce iertat-ai păcatulCel mai mare din cele ce pământul au zguduit,Cel mai mare din cele ce îngrozit-au cerul,Iartă-le lor...
 Ca un semn văzut al bucuriei Nașterii Domnului, ca eveniment fundamental al istoriei mântuirii, Sfinții Părinți au rânduit o perioadă liturgică (25 decembrie - 6 ianuarie) în care nu se ține post și nici nu se îngenunchează." În ştiinţă să ne fie încă şi acestea: că de la Naşterea Domnului Hrist...
Planul Domnului, Cel ce păzește pruncii
Iar după ce au plecat magii, iată îngerul Domnului i se arătă în vis lui Iosif, zicând: „Ridică-te, ia Pruncul și pe maica Sa și fugi în Egipt și stai acolo până când îți voi spune eu, fiindcă Irod vrea să caute Pruncul ca să-L omoare“. Și ridicându-se Iosif, i-a luat în timpul no...
29-12-2019 21:14
29-12-2019 15:11
27-12-2019 22:48
Cuvântul Tatălui Se naşte cu trupNașterea Domnului, ziua bucuriei
 "Bucură-te Sioane, Betleeme pregăteşte-te, că Stăpânul a toate, trimiţând mai înainte steaua a descoperit pogorârea Lui cea nemăsurată, că Acela, de Care se cutremură Puterile cereşti, cu adevarat Se naşte din Fecioara neschimbat, Unul, Iubitorul de oameni.”www.parohiaplevna.ro; parohiaplevna@gm...
 "Veniţi să ne bucurăm întru Domnul, povestind taina ce este de faţă. Zidul cel despărţitor acum cade; sabia cea de foc se îndepărtează; heruvimul nu mai păzeşte pomul vieţii; iar eu mă împărtăşesc din dulceaţa din rai, de la care m-am îndepărtat prin neascultare. Că Chipul cel neschimbat al Tată...
Caracterul Mariei Theotokos
 Cu adevărat, roaba Domnului este Maria! - Dacă roabă este aceea care înlocuieşte cu totul voia ei cu voia Domnului, atunci Preasfânta Fecioară este întâia dintre toate roabele lui Dumnezeu de pe pământ; - Dacă roabă este aceea care, cu încordarea voinţei şi cu atenţie desăvârşită priveşte la Dom...
27-12-2019 15:57
26-12-2019 18:42
26-12-2019 18:18
Împărat luminat Domnul azi ne-a datOdată cu Nașterea Domnului Iisus Hristos, intră în lume și un popor nou, al lui Dumnezeu
Bucură-te Sioane, Betleeme pregăteşte-te, că Stăpânul a toate, trimiţând mai înainte steaua a descoperit pogorârea Lui cea nemăsurată, că Acela, de Care se cutremură Puterile cereşti, cu adevarat Se naşte din Fecioara neschimbat, Unul, Iubitorul de oameni.www.paro...
Sărbătoarea Nașterii după trup a Mântuitorului Iisus Hristos este maica tuturor sărbătorilor, după cum spune Sfântul Ioan Gură de Aur. Nașterea este urmată de celelalte sărbători legate de viața Mântuitorului, precum Botezul Domnului, Schimbarea la Față, Sfintele Pătimiri, Învierea și Înălțarea L...
Răsfoind Scriptura. Nașterea Domnului
Cât de frumoase sunt pe munţi picioarele trimisului care vesteşte pacea, a solului de veste bună, care dă de ştire mântuirea, care zice Sionului: Dumnezeul tău este împărat! Toţi străjerii tăi ridică glas şi laolaltă strigă de bucurie, că ei văd cu ochii când Domnul Se întoarce în Sion. Izbucniţi...
25-12-2019 23:08
25-12-2019 20:38
25-12-2019 20:20
Ceasurile Împărătești ale Crăciunului. Meditația I: îndoiala lui IosifTaina smereniei și iubirii, Iisus Hristos
Naşterea lui Iisus Hristos a fost aşa: după ce mama Sa Maria a fost logodită cu Iosif şi înainte de a fi ei împreună, s-a aflat că ea are în pântece de la Duhul Sfânt. Iar Iosif, bărbatul ei, fiind drept şi nevoind să o vădească, a vrut s-o lase în ascuns. (Mt 1, 18-20)Acestea zice Iosif către Fe...
 "Fiu  al  lui  Dumnezeu  născut  din Tată,  fără  mamă,  Fiu  al  Omului,  născut  dintr-o  mamă,  fără tată:  El,  marea  vedere  a  îngerilor  şi  micuţ  în  vederea  oamenilor;  Cuvântul,  Dumnezeu  Cel  mai  înainte  de  toți  vecii,  făcut trup  la  timpul  hotărât  de  El;  Făcătorul  soar...
Ceasurile Împărătești ale Crăciunului. Meditația a II-a: dezvinovățirea Mariei prin înger
  Pe când însă cugeta el acestea, iată îngerul Domnului i s-a arătat în vis, grăind: Iosife, fiul lui David, nu te teme a lua pe Maria, femeia ta, căci Cel zămislit într-însa este din Duhul Sfânt. ea va naşte Fiu şi-I vei pune numele: Iisus, căci El va mântui poporul său de păcate. Iar acestea to...
24-12-2019 23:02
24-12-2019 22:37
24-12-2019 05:39