PAROHIA PLEVNA din Protopopiatul Lehliu, Episcopia Sloboziei și Călărașilor

Biserica Ortodoxă din zilele noastre este comunitatea de creştini care se identifică cu Biserica din primul mileniu şi păstrează credinţa, etosul, cultul, succesiunea, comuniunea, structura vizibilă şi continuitatea canonică și istorică a Bisericii întemeiate de Iisus Hristos
Scriptura deschisă

Am privit până când au fost aşezate scaune, şi S-a aşezat Cel vechi de zile; îmbrăcămintea Lui era albă ca zăpada, iar părul capului Său curat ca lâna; tronul Său, flăcări de foc; roţile lui, foc arzător. Un râu de foc se vărsa şi ieşea din el; mii de mii Îi slujeau şi miriade de miriade stăteau înaintea Lui! Judecătorul S-a aşezat şi cărţile au fost deschise. Am privit în vedenia de noapte, şi iată pe norii cerului venea cineva ca Fiul Omului şi El a înaintat până la Cel vechi de zile, şi a fost dus în faţa Lui. Şi Lui I s-a dat stăpânirea, slava şi împărăţia, şi toate popoarele, neamurile şi limbile Îi slujeau Lui. Stăpânirea Lui este veşnică, stăpânire care nu va trece, iar împărăţia Lui nu va fi nimicită niciodată. (Dan 7, 9-10-13-14)

Domnul împărăţeşte! Să se bucure pământul, să se veselească insule multe. Nor şi negură împrejurul Lui, dreptatea şi judecata este temelia neamului Lui. Munţii ca ceara s-au topit de faţa Domnului, de faţa Domnului a tot pământul. Vestit-au cerurile dreptatea Lui şi au văzut toate popoarele slava Lui.Şi s-au bucurat fiicele Iudeii, pentru judecăţile Tale, Doamne. (Ps 96, 1-2-5-6-9)

Pentru că noi v-am adus la cunoştinţă puterea Domnului nostru Iisus Hristos şi venirea Lui, nu luându-ne după basme meşteşugite, ci fiindcă am văzut slava Lui cu ochii noştri. Căci El a primit de la Dumnezeu-Tatăl cinste şi slavă atunci când, din înălţimea slavei, un glas ca acesta a venit către El: "Acesta este Fiul Meu cel iubit, întru Care am binevoit". Şi acest glas noi l-am auzit, pogorându-se din cer, pe când eram cu Domnul în muntele cel sfânt. Şi avem cuvântul proorocesc mai întărit, la care bine faceţi luând aminte, ca la o făclie ce străluceşte în loc întunecos, până când va străluci ziua şi Luceafărul va răsări în inimile voastre (2 Pt 1, 16-19)

Şi după şase zile, Iisus a luat cu Sine pe Petru şi pe Iacov şi pe Ioan, fratele lui, şi i-a dus într-un munte înalt, de o parte. Şi S-a schimbat la faţă, înaintea lor, şi a strălucit faţa Lui ca soarele, iar veşmintele Lui s-au făcut albe ca lumina. Şi iată, Moise şi Ilie s-au arătat lor, vorbind cu El. Şi, răspunzând, Petru a zis lui Iisus: Doamne, bine este să fim noi aici; dacă voieşti, voi face aici trei colibe: Ţie una, şi lui Moise una, şi lui Ilie una. Vorbind el încă, iată un nor luminos i-a umbrit pe ei, şi iată glas din nor zicând: "Acesta este Fiul Meu Cel iubit, în Care am binevoit; pe Acesta ascultaţi-L". Şi, auzind, ucenicii au căzut cu faţa la pământ şi s-au spăimântat foarte. Şi Iisus S-a apropiat de ei, şi, atingându-i, le-a zis: Sculaţi-vă şi nu vă temeţi. Şi, ridicându-şi ochii, nu au văzut pe nimeni, decât numai pe Iisus singur. Şi pe când se coborau din munte, Iisus le-a poruncit, zicând: Nimănui să nu spuneţi ceea ce aţi văzut, până când Fiul Omului Se va scula din morţi. (Mt 17, 1-9)

Şi după şase zile a luat Iisus cu Sine pe Petru şi pe Iacov şi pe Ioan şi i-a dus într-un munte înalt, de o parte, pe ei singuri, şi S-a schimbat la faţă înaintea lor. Şi veşmintele Lui s-au făcut strălucitoare, albe foarte, ca zăpada, cum nu poate înălbi aşa pe pământ înălbitorul. Şi li s-a arătat Ilie împreună cu Moise şi vorbeau cu Iisus. Şi răspunzând Petru, a zis lui Iisus: Învăţătorule, bine este ca noi să fim aici; şi să facem trei colibe: Ţie una şi lui Moise una şi lui Ilie una. Căci nu ştia ce să spună, fiindcă erau înspăimântaţi. Şi s-a făcut un nor care îi umbrea, iar un glas din nor a venit zicând: Acesta este Fiul Meu cel iubit, pe Acesta să-L ascultaţi. Dar, deodată, privind ei împrejur, n-au mai văzut pe nimeni decât pe Iisus, singur cu ei. Şi coborându-se ei din munte, le-a poruncit ca nimănui să nu spună cele ce văzuseră, decât numai când Fiul Omului va învia din morţi. (Mc 9, 2-9)


Iar după cuvintele acestea, ca la opt zile, luând cu Sine pe Petru şi pe Ioan şi pe Iacov, S-a suit pe munte ca să Se roage. Şi pe când se ruga El, chipul feţei Sale s-a făcut altul şi îmbrăcămintea Lui albă strălucind. Şi iată doi bărbaţi vorbeau cu El, care erau Moise şi Ilie. Şi care, arătându-se întru slavă, vorbeau despre sfârşitul Lui, pe care avea să-l împlinească în Ierusalim. Iar Petru şi cei ce erau cu el erau îngreuiaţi de somn; şi deşteptându-se, au văzut slava Lui şi pe cei doi bărbaţi stând cu El. Şi când s-au despărţit ei de El, Petru a zis către Iisus: Învăţătorule, bine este ca noi să fim aici şi să facem trei colibe: una Ţie, una lui Moise şi una lui Ilie, neştiind ce spune. Şi, pe când vorbea el acestea, s-a făcut un nor şi i-a umbrit; şi ei s-au spăimântat când au intrat în nor. Şi glas s-a făcut din nor, zicând: Acesta este Fiul Meu cel ales, de acesta să ascultaţi! Şi când a trecut glasul, S-a aflat Iisus singur. Şi ei au tăcut şi nimănui n-au spus nimic, în zilele acelea, din cele ce văzuseră. (Lc 9, 28-36)

Necategorisit
Ecouri ale pelerinajului la Sf ParaschevaTELEGRAF: Vineri, 25 octombrie 2019, ora 17, Vecernie și Litie
 Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim sfintele tale moaște, Cuvioasă Maică Parascheva, propovăduind cu mărire și cântări toate minunile tale pe care prin darul lui Dumnezeu și pentru a noastră mântuire le-am dobândit; bine primită fă rugăciunea noastră, sfântă, și grăbește totdeauna a ne ajut...
Vineri, 25 octombrie 2019, ora 17, Vecernie și Litie, la biserica parohială în cinstea Sfântului Mare Mucenic Dimitrie
POEȚII SATULUI DIN BĂRĂGAN: Elena Dinu- Gavrilă: Ție, Bărăgan!
Se-ntorc la vetre cei plecați din satCocoare izgonite de vântul rece-al toamneiEi răscolesc hrisoave, vechi locuri ce-au lăsatȘi speră în puterea miraculoasă a palmei.Vor frământa pământul ca pe-un aluat de pâineȘi-or semăna sub brazde iubirile din veac,Cu Dumnezeu în suflet...
22-10-2019 09:02
22-10-2019 08:39
21-10-2019 22:50
Diseminarea în școală a proiectului catehetic dedicat Anului omagial 2019Iarba se usucă şi floarea se veştejeşte, dar cuvântul...
În cinstea Anului Omagial al satului românesc, 2019, parohia Plevna în parteneriat cu școala, va desfășura un nou proiect catehetic dedicat sfinților din neamul nostru ce s-au născut în mediul rural. 
Iarba se usucă şi floarea se veştejeşte, dar cuvântul Dumnezeului nostru rămâne în veac! (Isaia 40, 8)
Pomenirea luptătorilor pentru Ortodoxie din Transilvania:Visarion, Sofronie, Oprea, Ioan și Moise
Luptătorilor pentru Ortodoxie, ca nişte îngereşti trâmbiţe aţi înviorat în suflete îndrăznirea mărturisirii dreptei credinţe şi ca nişte înţelepţi propovăduitori, pe popor l-aţi hrănit cu dreaptă şi luminată învăţătură. Mari au fost ostenelile lucrării voastre; mare şi osârdia propovăduirii; mare...
21-10-2019 22:32
21-10-2019 15:15
21-10-2019 14:38
TâlcuireNu există altceva mai de folos nouă și mai iubit de Dumnezeu...
PRIETENIA nu cere să vă vedeţi sau să vă vorbiţi zilnic. Ci să vă vreţi binele mereu! 
Nu există altceva mai de folos nouă și mai iubit de Dumnezeu ca Jertfa aceasta, pentru că este lucrarea Lui, a Mântuitorului, și înnoirea oamenilor și părtășie a Lui cu noi. Deci, mai presus decât toată rugăciunea și lauda, se cade a ne griji de lucrarea aceasta a Liturghiei, căci pentru ea este ...
Dumnezeu să binecuvânteze şi să facă rodnică lucrarea mâinilor noastre
 Tu, Doamne, Părinte Sfânt, l-ai rânduit pe om să lucreze pământul şi să-l stăpânească; pe Tine cu umilinţă Te rugăm să ne dai neîncetat belşug de grâne, să împarţi cu dărnicie toate roadele, şi, îndepărtând furtunile şi grindina, să binevoieşti a spori rodnicia tuturor seminţelor. Prin Hris...
21-10-2019 12:00
21-10-2019 00:05
20-10-2019 17:44
Un nou proiect catehetic în parteneriat cu școalaUn semn de la Domnul
 În cinstea Anului Omagial al satului românesc, 2019, în parteneriat cu școala din enorie, se va desfășura un nou proiect catehetic dedicat sfinților din neamul nostru ce s-au născut în mediul rural.  Deși aceștia au trăit chiar cu zeci, sut...
Și Isaia mai grăi catre Ahaz:"Cere un semn de la Domnul Dumnezeul tău, în adâncurile iadului sau în înălţimile cele de sus".Şi a spus Ahaz: "Nu voi cere şi nu voi ispiti pe Domnul!"Şi a zis Isaia: "Ascultaţi voi cei din casa lui David! Nu vă ajunge să obosiţi pe oameni, de veniţi să obosiţi şi pe...
 Mucenicul Tău, Doamne, Artemie, întru nevoinţa sa, cununa n...
 Mucenicul Tău, Doamne, Artemie, întru nevoinţa sa, cununa nestricăciunii a dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru; că având puterea Ta, pe chinuitori a învins; zdrobit-a şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lui, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.
20-10-2019 16:03
18-10-2019 09:18
17-10-2019 12:18
Picături de darBinecuvintează Doamne câmpia cu belșug de roade
Ţie Ţi se cuvine cântare, Dumnezeule, în Sion şi Ţie ţi se va împlini făgăduinţa în IerusalimAuzi rugăciunea mea, către Tine tot trupul va veni.Cuvintele celor fără de lege ne-au biruit pe noi şi nelegiuirile noastre Tu le vei curăţi.Fericit este cel pe care l-ai ales şi l-a...
Binecuvintează, Doamne, cununa anului cu bunătatea Ta, câmpiile Tale să se sature de belşug şi văile să înmulţească grâul. Cercetează, Doamne, pământul aceasta, şi-l adapă, îmbogăţeşte, brazdele lui, rodul înmulţeşte-l. Că Tu eşti Dumnezeul nostru şi Tie slavă înălţăm, ...
Concurs interjudeţean cu tematică religioasă de creație plastică
EPISCOPIA SLOBOZIEI ŞI CĂLĂRAŞILOR ŞI CENTRUL CULTURAL UNESCO IONEL PERLEA                                 Concurs interjudeţean...
17-10-2019 10:33
17-10-2019 10:10
16-10-2019 15:55
Copiii găsesc în Biblie calea vieții binecuvântateZiua Recoltelor binecuvântate
 În toate zilele tale, fiule, adu-ţi aminte de Domnul şi fereşte-te să greşeşti şi să calci poruncile Sale. Să faci dreptatea în toate zilele vieţii tale şi să nu mergi pe căile nedreptăţii, căci mergând întru adevăr vei izbuti în toate căile tale ca toţi cei care caută dreptatea....
În amintirea trecutului comunității noastre, când la hramul bisericii, Sf Parascheva, se consemnează desfășurarea în comunitate a unui "bâlci anual cu obor pentru vânzarea vitelor" (A.V. Ursescu, Anuarul Județului Ialomița pe 1906), s-a organizat în biserică o mică expoziție a bogatelo...
Aurora
Ai poruncit tu dimineţii, vreodată în viaţa ta, şi i-ai arătat aurorei care este locul ei? (Iov 38, 13)
16-10-2019 14:56
16-10-2019 14:48
15-10-2019 11:21
O activitate în ParteneriatSufletul sfânt sfinţeşte tot ce atinge fiindcă Dumnezeu locuieşte în el
 În cadrul generos oferit de Protocolul de Cooperare Școală- Biserică, în data de 14 octombrie 2019, la hramul parohiei Plevna, a avut loc prima activitate comună a celor două instituții fundamentale ale societății românești, Biserica și Școala.  Cu sprijinul inimos și implicarea d...
 Pe aceşti morţi sfinţi din pricina comorii cereşti pe care au purtat-o în aceste vase de lut, trebuie să-i atingem totdeauna cu evlavie.  Fiindcă un conţinut sfânt a sfinţit şi vasul în care a fost ţinut. Sufletul lor sfânt sfinţeşte tot ce atinge fiindcă Dumnezeu locuieşte în el....
Participarea creștinilor (preoți și credincioși) la hram s-a acordat duhovnicește
 Este definitiv constituită concepţia şi convingerea că în cultul divin şi mai ales în Sf. Liturghie se cuprinde, implicit şi explicit esenţialul religiei noastre. Ştiind acest lucru, preotul „să stea bine, să stea cu frică” î...
15-10-2019 10:23
15-10-2019 09:58
15-10-2019 09:36
Ieșirea cu Sf Evanghelie. Rânduială și simbolismPomenirea "fratelui" Sfântului Ioan Damaschin
Vohodul mic sau ieşirea cu Sfânta Evanghelie se face în timpul Antifonului al III-lea; preotul face trei închinăciuni în faţa sfintei mese, ia Sfânta Evanghelie şi pune în locul ei, pe antimis, Sfânta Cruce; ţinând Sfânta Evanghelie în dreptul frunţii, ocoleşte cu ea sfânta masă şi ies...
 Autor erudit, Sfântul Cosma de Maiuma, a scris comentarii (scolii) la poemele sfântului Grigore de Nazianz.  Ca un poet-imnograf, Sfântul Cosma este privit cu mare admirație în Biserica Ortodoxă. Aceasta îi consideră pe sfinții Cosma și Ioan Damaschin ca fiind cei mai buni reprezentanț...
Pocăință
Este uşor, într-adevăr, să mă spovedesc că nu am postit în zilele rânduite, că nu mi-am făcut rugăciunile sau că m-am mâniat. Este un lucru diferit, totuşi, acela de a realiza dintr-o dată că am pângărit şi că mi-am pierdut frumuseţea sufletească, că sunt departe de adevărata mea casă, de adevăra...
13-10-2019 16:40
13-10-2019 16:11
13-10-2019 15:58
Să ne rugăm pentru toţi cei care batjocoresc şi iau în derâdere odoarele sfinte!Rugăciune pentru pelerinii către Sf Parascheva
„Toţi cei care venim la racla Sfintei Cuvioase Parascheva avem cu noi dorul şi fiorul sfânt al mântuirii. Încă din vechime actul de cinstire a rămăşiţelor pământeşti ale sfinţilor apare în deceniile veacului apostolic şi continuă până astăzi. Să ne rugăm pentru toţi cei care batjocoresc şi i...
Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cela ce ești Calea, Adevărul și Viața, și ai călătorit împreună cu sluga Ta, Iosif, precum și cu cei doi ucenici care au mers la Emaus. Însuți Stăpâne, călătorește și cu robii Tăi, pelerini, binecuvântând călătoria lor duhovnicească...
Sf Parascheva, ocrotitoarea noastră
12-10-2019 22:23
12-10-2019 22:19
12-10-2019 15:53
PAROHIA PLEVNA din Protopopiatul Lehliu, Episcopia Sloboziei și Călărașilor
Biserica Ortodoxă din zilele noastre este comunitatea de creştini care se identifică cu Biserica din primul mileniu şi păstrează credinţa, etosul, cultul, succesiunea, comuniunea, structura vizibilă şi continuitatea canonică și istorică a Bisericii întemeiate de Iisus Hristos