PAROHIA PLEVNA din Protopopiatul Lehliu, Episcopia Sloboziei și Călărașilor

Nădăjduim în numele Tău, Începutul întregii creații, Cel ce ai deschis ochii inimii noastre, ca să Te cunoaștem pe Tine, Singurul Preaînalt întru cele Preaînalte, Cel Sfânt, ... (Rugăciune din sec I)
Vremea Brâncoveanului

1. Filosofia istoriei și actualitatea unui arhetip cultural


Încadrarea societății medievale românești în anumite repere de tip cultural (cum ar fi cele religioase, politice și artistice) care determină subiectivitatea viziunii contemporanilor despre sine și rost, evidențiază că tipologia ideală ce se cerea a fi însușit de voievod („singurul stăpânitor și domn”) era inspirată dintr-un personaj istoric „model”, percepție ce suferă, în timp, mutații determinate de evoluția generală a societății.
Inspirați de modelul bazileilor bizantini (ce se intitulau „noi Davizi și noi Solomoni, reînnodând marile fapte ale conducătorilor inspirați ai iudeilor..., ținând astfel, în mod vizibil, să se arate ca urmași ai marilor monarhia din trecutului îndepărtat” ), Mircea cel Bătrân și Stefan cel Mare și Sfânt, eminenții reprezentanți ai independenței țărilor române, înscriu în acte de danie (Mânăstirea Cozia) sau în cronici (Letopisețul Țării Moldovei..) fragmente din psalmi prin care se identifică cu David. În aceeași cheie trebuie înțeleasă alegoria heraldică a lui Vlad Drăculea de la Curtea de Argeș, nu doar ca prezentare a apartenenței sale la Ordinul Dragonului ci și ca parafrază publică , vizibilă tuturor, a psalmului 90: „vei păși peste leu și peste balaur”, desigur, în lupta antiotomană.
Căderea Constantinopolului și asumarea de către voievozi a protectoratului asupra lumii ortodoxe, duc la transferul simbolic către modelul constantinian, ecumenic, antiotoman: în biserica din Pătrăuți este reprezentată cavalcada Sfintei Cruci, în care Constantin cel Mare înfrânge pe Maxențiu (păgânul). Iar în tabloul votiv, Sfântul Ștefan cel Mare este prezentat lui Hristos de Sf Constantin . În Țara Românească, Neagoe Basarab „urmează pilda Sfinților Constantin și Elena, înălțând biserici de mare prestigiu”  și concomitent asumă ca patron exemplar pe cneazul Lazăr al Serbiei, căzut eroic în Cosovo în luptă antiotomană.
La mijlocul secolului al XVI-lea, fără a lepăda dimensiunea globalistă a protejării Ortodoxiei „care și dincolo de Balcani era miluită de domnii noștri până la Ierusalim și în îndepărtata Ivirie” , domnii români își reorientează interesul pentru modele de la dimensiunea bizantină către cea națională, românească. „Acest model, care vădește o concepție nouă, alta decât cea a chipurilor „răsăritene” ecumenice, cum fuseseră regele David, Constantin cel Mare sau cneazul Lazăr, marchează un moment important, cel al Renașterii românești, al conștiinței despre un trecut propriu, limitat la hotarele țării, dincolo de implicațiile mai largi ale tradițiilor culturale bizantine, prezente și ele, dar oricum nu în primul plan” . Și pentru că situația țărilor române pe plan extern nu mai putea fi susținută politic pe criteriul vitejiei pe câmpul de luptă, urmașii marilor domnitori din vechime, la rându-le mari, dar în alte coordonate, (Matei Basarab, Vasile Lupu, Șerban Cantacuzino, Constantin Brâncoveanu) caută să imite acțiunile înaintașilor „fie imitând edificiile, fie scrierile, fie activitatea bărbaților iluștri din vechimea mai apropiată” . Acești strămoși venerabili, la care se raportează domnitorii munteni din secolele XVI-XVIII sunt Negru Vodă- Descălecătorul și Neagoe Basarab- voievod strălucit prin activitate religioasă, artistică și literară.
Exemplul elocvent al seriozității apelului la înaintașul arhetipal, în cazul lui Neagoe Basarab, spre exemplu, este vizibil în luarea ca etalon vrednic de urmat a acelei capodopere, „monastire naltă/ cum n-a mai fost altă”, a Curții de Argeș de către cei ce ctitoreau biserici:
1570- biserica mânăstirii Radu Vodă din București ridicată de Alexandru II Mircea, reinterpretează tipul bisericii lui Neagoe de la Argeș;
1571- se ridică la Cobia o biserică  având în mod vădit modelul celei de la Argeș;
1638- se înalță biserica mânăstirii Căldărușani de către Matei Basarab, pe baza aceluiași model arhitectural;
1655- Constantin Șerban Basarab întemeiază mânăstirea Sf Constantin și Elena din București, devenită catedrală mitropolitană, după modelul ctitoriei de la Argeș  a strămoșului său, Neagoe;
1679- pe dealul Cotrocenilor începe zidirea bisericii mânăstirii Cotroceni, ca împlinre a unui vot făcut de Șerban Cantacuzino, cu ocazia unei întâmplări de viață, folosindu-se același model, argeșean;
1690- Constantin Brâncoveanu începe Mânăstirea Hurezi, cu foarte mici diferențe față de model- biserica lui Manole;
1716- Nicolae Mavrocordat, fanariotul, înalță impunătoarea mânăstire Văcărești, pe baza aceleiași structuri arhetipale a frumosului românesc: Curtea de Argeș.

Însă utilizarea repetitivă a modelului nu produce manierism iar domnitorii din sec XVI-XVII nu devin epigoni ai înaintașilor, ci în ei (ca și în cazul cronicarilor contemporani lor- Grigore Ureche, Miron Costin, Constantin Cantacuzino) se manifestă o sensibilitate de tip baroc, definită de Edgar Papu drept „manifestarea unei realități largi, evoluate, însă amenințată a fi supusă nimicirii de către forțe superioare. Ca urmare a acestei situații tragice, trăirea barocă adoptă o poziție defensivă cu totul specială, apărându-se printr-o explozie de strălucire, care se substituie efectivei puteri. De aici derivă splendoarea exuberantă a a stilului baroc” .
Cuvintele cronicarilor „nu vremurile sunt sub om, ci bietul om sub vremi” sau            „sărmană țară așezată în calea răotăților” se completează  „baroc” cu splendide monumente arhitectonice : mânăstirea Dragomirna, biserica Trei Ierarhi, mânăstirea Hurezi, Palatul domnesc de la Mogoșoaia, ca soluții ale elitei intelectuale românești, de compensare prin artă a amenințării unei superputeri strivitoare , Imperiul otoman.

Necategorisit
Doamne, nu ne da pe noi, pentru păcatele noastre, în mâinile seceteiPasul înainte cel cu adevărat important
Doamne, Dumnezeul nostru, ştim că nevrednici suntem de îndurările Tale şi că nu suntem vrednici să ridicăm ochii noştri şi să căutăm la cer, să stăm înaintea Ta şi să-Ti spunem cererile noastre, căci ce bine am făcut ca să dobândim cererile? Prin bunătatea Ta cea nemăsurată ne-ai adus din nefiinţ...
 Aducerea constantă a copiilor la împărtășanie este un mare pas înainte (față de atitudinea de indiferență religioasă), însă pasul înainte cu adevărat important și folositor ar fi împărtășirea părinților laolaltă cu copiii lor.  Aici ar fi vizibilă o asumare, de tip biblic, a ...
Oră de Religie la clasa pregătitoare
 Micuții învățăcei care au părăsit grădinița, fiind în clasa pregătitoare pentru ciclul școlar, au descoperit la Ora de Religie resorturile tainice ale vieții de familie, în care copilul este darul minunat deopotrivă al familiei dar și al lui Dumnezeu pentru umanitate. Susținerea iubiri...
23-09-2019 12:14
23-09-2019 11:54
22-09-2019 22:43
Satul, depozitarul memorieiÎn rânza fiarei celei din apă, Iona palmele întinzându-şi...
În casele creștinilor de la sat se găsesc abundente dovezi ale istoriei personale ce ființează ca istorie a poporului nostru și a Bisericii sale.Aflarea unei icoane reprezentând sfinți dragi creștinilor români, Mina, Stelian și Parascheva, icoană litografiată, moștenită din tată în fiu, face o le...
În rânza fiarei celei din apă, Iona palmele întinzându-şi în chipul Crucii, mântuitoarea Patimă mai înainte a închipuit-o lămurit; de unde a treia zi ieşind, învierea cea mai presus de lume a însemnat, a lui Hristos Dumnezeu, Cel ce S-a răstignit cu trupul, iar cu învierea cea de a tre...
Fumul tămâiei s-a suit înaintea lui Dumnezeu, împreună cu rugăciunile sfinţilor
Cu siguranţă, tămâierea de la slujba Utreniei, este legată de supraviețuirea practicii iudaice, care prevedea aducerea de tămâie la fiecare slujbă de dimineată la jertfelnicul tămâierii, care se găsea în „Sfânta” templului din Ierusalim -şi a Cortului Mărturiei -înaintea catapetesmei, care le sep...
22-09-2019 21:47
22-09-2019 21:22
22-09-2019 15:36
Ogoarele au crăpat, pentru că n-a fost ploaie pe pământS-a încheiat slujirea Victoriei, nădăjduim la primirea cununii cerești
Ogoarele au crăpat, pentru că n-a fost ploaie pe pământ; de aceea plugarii îşi acoperă capetele şi sunt tulburaţi. Deşi fărădelegile noastre mărturisesc împotriva noastră, dar Tu, Doamne, fă milă cu noi pentru numele Tău! Mare este abaterea noastră şi am păcătuit înaint...
A fi mamă e o slujire, iar cea dintâi condiţie a slujirii credincioase este abnegaţia. Mama adevărată,  chemării sale, nu spune: „Iată fiul meu, pe care l-am născut pentru mine însămi"; ea gândeşte: „Iată un om care s-a născut în lume spre binele lumii". Ce va fi pruncul acesta? (Lc. 1, 66) ...
Sâmbătă, rugăciune stăruitoare de pocăință pentru ploaie
Sâmbătă, 21 septembrie, pomenirea Sf. Ap. Codrat și a Sf. Prooroc Iona (Odovania Praznicului Înălţării Sf. Cruci). La Sfânta Liturghie se va face rugăciune stăruitoare de pocăință pentru ploaie și buna întocmire a văzduhului.
20-09-2019 20:18
20-09-2019 11:39
20-09-2019 09:41
Prevederi privind odăjdiile clericaleMilitia Christi
Pentru slujirea Dumnezeieștii Liturghii, preotul și diaconul sunt datori a fi curați, atât cu sufletul, cât și cu trupul, și, precum trebuie să aibă trupul curat, tot așa și veșmintele cele de pe dânșii se cuvine să le aibă curate și întregi; iar dacă vor fi foarte pătate și rupte și va îndrăzni ...
Fraţilor, întăriţi-vă în Domnul şi întru puterea tăriei Lui. Îmbrăcaţi-vă cu toate armele lui Dumnezeu, ca să puteţi sta împotriva uneltirilor diavolului. Căci lupta noastră nu este împotriva trupului şi a sângelui, ci împotriva începătoriilor, împotriva stăpâniilor, împotriva stăpânitorilor întu...
Scrisoarea dragostei între doi preoți, două comunități
 Părintele Iconom stavrofor Mihail Iacob, a fost fiu al satului Plevna și al comunității prin naștere, Botez și Cununie. Iar la finalul activității preoțești, timp de 4 ani (10 oct 1982- 1 oct 1986) a fost paroh în Plevna. După slujire la parohia Zimbru, a activat ...
20-09-2019 09:16
18-09-2019 19:05
18-09-2019 18:44
Fizionomia specială a scopului învăţământului şi educaţiei religioaseÎncă ne rugăm pentru buna întocmire a văzduhului
"Prin îmbisericirea copiilor şi a adolescenţilor şi prin participarea la viaţa sacramentală şi liturgică a Bisericii se urmăreşte: Să-i facă pe copii şi adolescenţi să devină părtaşi ai prezenţei vii a lui Hristos şi a operei Lui mântuitoare. Hristos e prezent în Taina Sfintei Euharistii şi ...
 Rugăciunea stăruitoare cea plăcută lui Dumnezeu și credința nezdruncinată că ceea ce cerem în rugăciune vom și primi, conform Sfintei Evanghelii, sunt reperele duhovnicești ale adevăratei rugăciuni primite la Dumnezeu- Tatăl Cel Ceresc. Cu această credință, în duminica de du...
Biblioteca parohială. Resurse pentru formarea țârcovnicului
17-09-2019 08:11
17-09-2019 08:03
15-09-2019 22:58
Stăpâne a toate, Te rugăm, dăruieşte moştenirii Tale ploaie liniştităMoartea este moartă
 Sâmbătă, 14 septembrie 2019, la Sfânta Liturghie s-a urmat rânduiala liturgică specială de rugăciune pentru trimiterea ploilor asupra Bărăganului, Grânarul țării, care de două luni de zile este încercat de o secetă severă, doar mila lui Dumnezeu făcând ca recoltele să fie darnice. Alături d...
  Despre faptul că moartea a fost nimicită şi crucea a adus biruinţă asupra ei şi că ea nu mai are putere, ci e ea însăşi moartă cu adevărat, ne dă o dovadă şi un temei vădit de credinţă şi aceea că toţi ucenicii Lui au dispreţuit-o şi toţi pornesc spre ea şi nu se mai tem de ea, ci o calcă ...
Înțelesurile sintagmei "a-ți lua crucea"
„A-ţi lua crucea” înseamnă a duce lupta duhovnicească, perpetuă şi nevăzută pe care trebuie să şi-o asume fiecare în mod corespunzător, liber şi voluntar. Crucea reprezintă atât asaltul asiduu dat numeroaselor patimi trupeşti şi sufleteşti, cu precădere patimii care ne bântuie sau ne s...
15-09-2019 22:46
15-09-2019 22:27
15-09-2019 22:13
Lumânărică aprinsă în curtea bisericiiÎnchinare lemnului ce ne-a dăruit îndrăznire
 Dar ca să nu umplu de tristeţe predica mea, vorbind tot mereu de păcatul ce l-a cuprins pe om în urma mâncării din pom şi a neascultării, haide, dacă vreţi, să mutăm cuvântul de la acest pom la alt pom, de la pomul acesta la lemnul crucii, ca să vedem ce rele a adus unul şi ce bunătăţi celă...
Înălțarea Sfintei Cruci sau Sus să avem inimile
... Apoi preotul, ridicându-i pe toţi la Ierusalimul ceresc de sus [cf. Ga 4, 25; Evr 12, 22], în care stăteau picioarele noastre înainte de cădere, „în curţile case Tale, Ierusalime”, la muntele cel sfânt al Lui [Ps 121, 2], strigă: „Priviţi sus! Acolo să avem inimile!” Iar toţi mărturisesc şi s...
15-09-2019 22:00
15-09-2019 21:41
15-09-2019 21:38
Ca din Istoria lui Eusebiu, citirePoporului Tău celui nou numit cu numele Tău, îndurările Tale dăruieşte-i, Hristoase
Pământenii, cei ce sunteţi chivernisitori ai darului, cu preoţească cuviinţă înălţaţi cu mâinile Crucea, pe care a stat Hristos Dumnezeu şi suliţa care a străbătut trupul Cuvântului lui Dumnezeu; ca, văzând toate neamurile mântuirea lui Dumnezeu, să-L preamărească în veci.Stih: Crucii ...
Cel Ce Te-ai înălţat pe Cruce de bunăvoie, poporului Tău celui nou numit cu numele Tău, îndurările Tale dăruieşte-i, Hristoase Dumnezeule. Veseleşte cu puterea Ta pe dreptcredincioşii creştini, dăruindu-le biruinţă asupra celui protivnic; având ajutorul Tău, armă de pace nebiruită biru...
Măsuri pentru dinamizarea activitații administrativ-patrimoniale în parohie
Structurile deliberative și executive parohiale au fost invitate sâmbătă, 14 septembrie 2019, după Sfânta Liturghie, în ședință extraordinară având pe ordinea de zi măsuri pentru îmbunatățirea și dinamizarea activitații administrativ-patrimoniale, ca urmare a aprobării proiectului tehn...
15-09-2019 21:15
14-09-2019 14:55
13-09-2019 23:37
Salvum fac populum tuum Domine, et benedic haereditati tuaeNoi împreună-lucrători cu Dumnezeu suntem; iar voi ogorul lui Dumnezeu
Sub semnul Înălțării Sfintei Cruci, stropindu-se cu agheasmă creștini și locuri și intonându-se troparul prăznuirii, în care este integrată o miridă din imnul Te Deum laudamus, ("Mântuiește Doamne poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta")  alcătuit de către stramoșul nostru da...
Preotul păstor nu trebuie să pregete a cerceta casele credincioșilor săi oricând ar fi necesară prezenţa sa. El este dator să cunoască bine viaţa lor duhovnicească, pentru că va da seamă de fiecare înaintea lui Dumnezeu. Este un arhitect duhovnicesc, ziditor de suflete, care împreună pacea cu iub...
Invitație la slujba de seară pentru venerarea Sfintei Cruci
13-09-2019 08:32
13-09-2019 08:13
12-09-2019 16:59
PAROHIA PLEVNA din Protopopiatul Lehliu, Episcopia Sloboziei și Călărașilor
Nădăjduim în numele Tău, Începutul întregii creații, Cel ce ai deschis ochii inimii noastre, ca să Te cunoaștem pe Tine, Singurul Preaînalt întru cele Preaînalte, Cel Sfânt, ... (Rugăciune din sec I)