PAROHIA PLEVNA din Protopopiatul Lehliu, Episcopia Sloboziei și Călărașilor

Biserica Ortodoxă din zilele noastre este comunitatea de creştini care se identifică cu Biserica din primul mileniu şi păstrează credinţa, etosul, cultul, succesiunea, comuniunea, structura vizibilă şi continuitatea canonică și istorică a Bisericii întemeiate de Iisus Hristos
Vremea Brâncoveanului

1. Filosofia istoriei și actualitatea unui arhetip cultural


Încadrarea societății medievale românești în anumite repere de tip cultural (cum ar fi cele religioase, politice și artistice) care determină subiectivitatea viziunii contemporanilor despre sine și rost, evidențiază că tipologia ideală ce se cerea a fi însușit de voievod („singurul stăpânitor și domn”) era inspirată dintr-un personaj istoric „model”, percepție ce suferă, în timp, mutații determinate de evoluția generală a societății.
Inspirați de modelul bazileilor bizantini (ce se intitulau „noi Davizi și noi Solomoni, reînnodând marile fapte ale conducătorilor inspirați ai iudeilor..., ținând astfel, în mod vizibil, să se arate ca urmași ai marilor monarhia din trecutului îndepărtat” ), Mircea cel Bătrân și Stefan cel Mare și Sfânt, eminenții reprezentanți ai independenței țărilor române, înscriu în acte de danie (Mânăstirea Cozia) sau în cronici (Letopisețul Țării Moldovei..) fragmente din psalmi prin care se identifică cu David. În aceeași cheie trebuie înțeleasă alegoria heraldică a lui Vlad Drăculea de la Curtea de Argeș, nu doar ca prezentare a apartenenței sale la Ordinul Dragonului ci și ca parafrază publică , vizibilă tuturor, a psalmului 90: „vei păși peste leu și peste balaur”, desigur, în lupta antiotomană.
Căderea Constantinopolului și asumarea de către voievozi a protectoratului asupra lumii ortodoxe, duc la transferul simbolic către modelul constantinian, ecumenic, antiotoman: în biserica din Pătrăuți este reprezentată cavalcada Sfintei Cruci, în care Constantin cel Mare înfrânge pe Maxențiu (păgânul). Iar în tabloul votiv, Sfântul Ștefan cel Mare este prezentat lui Hristos de Sf Constantin . În Țara Românească, Neagoe Basarab „urmează pilda Sfinților Constantin și Elena, înălțând biserici de mare prestigiu”  și concomitent asumă ca patron exemplar pe cneazul Lazăr al Serbiei, căzut eroic în Cosovo în luptă antiotomană.
La mijlocul secolului al XVI-lea, fără a lepăda dimensiunea globalistă a protejării Ortodoxiei „care și dincolo de Balcani era miluită de domnii noștri până la Ierusalim și în îndepărtata Ivirie” , domnii români își reorientează interesul pentru modele de la dimensiunea bizantină către cea națională, românească. „Acest model, care vădește o concepție nouă, alta decât cea a chipurilor „răsăritene” ecumenice, cum fuseseră regele David, Constantin cel Mare sau cneazul Lazăr, marchează un moment important, cel al Renașterii românești, al conștiinței despre un trecut propriu, limitat la hotarele țării, dincolo de implicațiile mai largi ale tradițiilor culturale bizantine, prezente și ele, dar oricum nu în primul plan” . Și pentru că situația țărilor române pe plan extern nu mai putea fi susținută politic pe criteriul vitejiei pe câmpul de luptă, urmașii marilor domnitori din vechime, la rându-le mari, dar în alte coordonate, (Matei Basarab, Vasile Lupu, Șerban Cantacuzino, Constantin Brâncoveanu) caută să imite acțiunile înaintașilor „fie imitând edificiile, fie scrierile, fie activitatea bărbaților iluștri din vechimea mai apropiată” . Acești strămoși venerabili, la care se raportează domnitorii munteni din secolele XVI-XVIII sunt Negru Vodă- Descălecătorul și Neagoe Basarab- voievod strălucit prin activitate religioasă, artistică și literară.
Exemplul elocvent al seriozității apelului la înaintașul arhetipal, în cazul lui Neagoe Basarab, spre exemplu, este vizibil în luarea ca etalon vrednic de urmat a acelei capodopere, „monastire naltă/ cum n-a mai fost altă”, a Curții de Argeș de către cei ce ctitoreau biserici:
1570- biserica mânăstirii Radu Vodă din București ridicată de Alexandru II Mircea, reinterpretează tipul bisericii lui Neagoe de la Argeș;
1571- se ridică la Cobia o biserică  având în mod vădit modelul celei de la Argeș;
1638- se înalță biserica mânăstirii Căldărușani de către Matei Basarab, pe baza aceluiași model arhitectural;
1655- Constantin Șerban Basarab întemeiază mânăstirea Sf Constantin și Elena din București, devenită catedrală mitropolitană, după modelul ctitoriei de la Argeș  a strămoșului său, Neagoe;
1679- pe dealul Cotrocenilor începe zidirea bisericii mânăstirii Cotroceni, ca împlinre a unui vot făcut de Șerban Cantacuzino, cu ocazia unei întâmplări de viață, folosindu-se același model, argeșean;
1690- Constantin Brâncoveanu începe Mânăstirea Hurezi, cu foarte mici diferențe față de model- biserica lui Manole;
1716- Nicolae Mavrocordat, fanariotul, înalță impunătoarea mânăstire Văcărești, pe baza aceleiași structuri arhetipale a frumosului românesc: Curtea de Argeș.

Însă utilizarea repetitivă a modelului nu produce manierism iar domnitorii din sec XVI-XVII nu devin epigoni ai înaintașilor, ci în ei (ca și în cazul cronicarilor contemporani lor- Grigore Ureche, Miron Costin, Constantin Cantacuzino) se manifestă o sensibilitate de tip baroc, definită de Edgar Papu drept „manifestarea unei realități largi, evoluate, însă amenințată a fi supusă nimicirii de către forțe superioare. Ca urmare a acestei situații tragice, trăirea barocă adoptă o poziție defensivă cu totul specială, apărându-se printr-o explozie de strălucire, care se substituie efectivei puteri. De aici derivă splendoarea exuberantă a a stilului baroc” .
Cuvintele cronicarilor „nu vremurile sunt sub om, ci bietul om sub vremi” sau            „sărmană țară așezată în calea răotăților” se completează  „baroc” cu splendide monumente arhitectonice : mânăstirea Dragomirna, biserica Trei Ierarhi, mânăstirea Hurezi, Palatul domnesc de la Mogoșoaia, ca soluții ale elitei intelectuale românești, de compensare prin artă a amenințării unei superputeri strivitoare , Imperiul otoman.

Necategorisit
Antinomiile bărbăției duhovniceștiPietrele puse în Iordan de către Iosua au fost descoperite de un bătrân
"Celui cu adevărat mare nu-i este greu să se smerească în fața oricui. Celui cu adevărat curat nu-i este greu să spele pe oricine.  Celui cu adevărat sfânt nu-i este greu a face totul în tăcere și cu cea mai discretă duioșie.  Cel cu adevărat iubitor va face întotdeauna totul cu plăcere, cu bucur...
  Intrarea poporului Israel în Țara Sfântă, după cei 40 de ani de rătăcire prin pustiu, este marcată de brațul tare al Domnului, Care face ca de îndată ce tălpile picioarelor preoţilor care duceau Chivotul Domnului au călcat în albia Iordanului, apele s-au despărţit: cele de la va...
Kahoot!, o aplicație educativă pentru activitățile cu tinerii
Disponibilă în Google Play, aplicaţia permite utilizatorilor să conceapă diferite teste, iar jucătorii răspund de pe propriile dispozitive, în timp ce întrebările şi răspunsurile sunt afişate pe un ecran comun, pentru o mai mare interacţiune între participanţi. www.paro...
21-02-2020 12:16
21-02-2020 08:33
20-02-2020 22:34
Pluviometrul Bărăganului însetatPastorația părinților și copiilor la Sf Ioan Gură de Aur (II)
5:8 Dar eu alerg la Dumnezeu şi Lui Îi arăt necazul meu.5:9 El face lucruri mari şi nepătrunse, lucruri minunate şi fără număr.5:10 El dă ploaie pe pământ şi trimite apă pe câmpii.(Iov)www.parohiaplevna.ro; parohiaplevna@gmail.com
 Sfântul Ioan, mai descrie critic și efortul părinților de a asigura copiilor bogăţie, îmbrăcăminte, slujitori, pământuri. Singurul lucru pentru care nu se îngrijeau era cultivarea lor sufletească, anume ca tinerii să devină virtuoşi şi evlavioşi. În lipsa virtuții și evlaviei, decăderea morală ş...
Dar pentru Florentin
13:44 Asemenea este împărăţia cerurilor cu o comoară ascunsă în ţarină, pe care, găsind-o un om, a ascuns-o, şi de bucuria ei se duce şi vinde tot ce are şi cumpără ţarina aceea.13:45 Iarăşi asemenea este împărăţia cerurilor cu un neguţător care caută mărgăritare bune.13:46 Şi aflând un mărgărita...
20-02-2020 11:19
20-02-2020 09:51
19-02-2020 20:37
Mică învățătură de credință cântată, imnografia Sf LeonMarele Leu, Tarele apărător al Ortodoxiei
Luminat fiind de Strălucirile Dumnezeieștilor dogme, ai făcut să strălucească Lumina Ortodoxiei și ai micșorat întunericul eresurilor, fericite; și mutându-te din viață, te-ai sălășluit în Lumina Cea Neînserată, Cuvioase Leon; roagă pe Hristos Dumnezeu să ne dăruiască nouă mare milă.Luminat fiind...
Papă Leon a fost tare apărător al Ortodoxiei împotriva ereziei lui Eutihie și Dioscor. Această erezie consta în aceea că cei doi eretici amestecau într-una singură cele două naturi ale Mântuitorului Hristos, cea omenească și cea dumnezeiască, negând prin urmare și cele două voințe ale ...
TELEGRAF: sâmbătă, 22 februarie 2020, pomenirea creștinilor răposați
www.parohiaplevna.ro; parohiaplevna@gmail.com
18-02-2020 15:52
18-02-2020 11:22
18-02-2020 11:01
Nu te teme, Teodore, căci Eu sunt cu tineCateheză: Sfinții, prietenii lui Dumnezeu
De îndată ce Teodor a intrat în armată, în regimentul Marmarit, în orașul Amasia, a și izbucnit persecuția contra creștinilor, pornită de împărații Maximian și Maximus.Cum Teodor nici nu s-a gândit să ascundă faptul că este creștin, el a fost târât înaintea curții și aruncat în temniță, care a fo...
Încă din viaţa lor pământească, sfinţii au fost socotiţi prietenii lui Dumnezeu, după mărturia Mântuitorului, care a zis către sfinţii Săi ucenici: „Voi sunteţi prietenii Mei” (Ioan XV, 14). Şi în alt loc al Sfintei Scripturi ni se arată că sfinţii sunt prietenii lui Dumnezeu: „A crezut Avraam lu...
Pastorația părinților și copiilor la Sf Ioan Gură de Aur
EROPRILE PEDAGOGIEI LUMEȘTI1) Nepăsarea faţă de formarea duhovnicească a tinerilor, faţă de desăvârşirea lor morală, era cea dintâi caracteristică a atitudinii părinţilor. „Planurile lor pentru viitorul copiilor se mărgineau doar la a reuşi în viaţă din punct de vedere profesional, la a trăi în b...
17-02-2020 23:28
17-02-2020 23:04
17-02-2020 09:36
Pilda fiului risipitor în limbaj vizual și imnografic (II)Pilda fiului risipitor în limbaj vizual și imnografic (I)
Risipind bogăţia darului celui părintesc, m-am păscut, eu ticălosul, împreună cu dobitoacele cele necuvântătoare şi, poftind hrana lor, leşinam de foame, nesăturându-mă. Ci întorcându-mă la Tatăl cel milostiv, strig cu lacrimi : Primeşte-mă ca pe un năimit, pe mine cel ce cad la iubire...
Bogăţia darului, care mi-ai dat, Mântuitorule, ducându-mă în ţări străine eu ticălosul, rău o am cheltuit, vieţuind desfrânat, şi o am risipit dracilor, înşelându-mă; ci acum întorcându-mă, primeşte-mă ca pe rătăcitul, Părinte, îndură-Te şi mă mântuieşte.Desfătărilor trupeşti m-am plecat ca un ti...
Fii, argați sau slugi- tipologia biblică a celor ce se mântuiesc
Trei sunt stările celor ce se mântuiesc. Starea celor dintâi este a fiilor, adică a celor care cu mare dragoste slujesc lui Dumnezeu din toată inima lor și cu toată puterea voinței lor se sârguiesc să facă poruncile Lui. Despre aceștia spune dumnezeiasca Scriptură: Cât am iubit Legea Ta, Doamne, ...
16-02-2020 23:31
16-02-2020 23:11
16-02-2020 23:02
TELEGRAF: luni, 17 februarie, la ora 16, se oficiază Acatistul Sf TeodorSf Onisim, dă mărturie bună la proces
www.parohiaplevna.ro; parohiaplevna@gmail.com
Tertilus cel fărădelege pe Onisim l-a întrebat Din ce neam este. Creștin este numele meu, iar neamul, Onisim. Liber sau sclav ești tu? Sclav lui Filimon am fost, și lui Hristos Dumnezeu sclav credincios Sunt acum.  Și pe ce preț te-a vândut Filimon lui Hristos? Cu al Său Sânge, Domnul Hristos m-a...
Canonul iconografic al pildei fiului risipitor
Pilda fiului risipitor. -„Un om avea doi fii. Și a zis cel mai tânăr dintre ei“ şi ce urmează (Luca 15, 11-32). Se înfăţişează astfel: Un templu şi un altar şi lângă templu fiul cel risipitor mâncând şi bând dimpreună cu desfrânate şi iarăşi, în mijlocul templului, Hristos îl împărtaşeşte pe risi...
16-02-2020 20:59
16-02-2020 15:30
15-02-2020 22:17
Sf Onisim, colaboratorul Sf Pavel, în Epistola către ColoseniOnisim, sclavul fugar, în Epistola Sf Pavel către Filimon
4:7 Toate câte mă privesc pe mine le va face cunoscute Tihic, iubitul frate, credincios slujitor şi împreună-rob cu mine în Domnul.4:8 L-am trimis pe el la voi tocmai pentru aceasta, ca să ştiţi cum ne aflăm şi ca să mângâie inimile voastre,4:9 Împreună cu Onisim, credinciosul şi iubitul frate, c...
1:5 Auzind despre dragostea ta şi despre credinţa pe care o ai către Domnul Iisus şi către toţi sfinţii,1:6 Ca părtăşia ta la credinţă să se facă lucrătoare în deplina cunoştinţă a oricărei fapte bune, pe care o faceţi pentru Hristos Iisus;1:7 Căci am avut multă bucurie şi mângâiere, din dragoste...
Sf Onisim, episcopul Efesului, în epistolele Sf Ignatie Teoforul
  Am primit în Dumnezeu mult iubitul vostru nume, pe care l-aţi dobândit prin firea voastră dreaptă potrivit credinței și dragostei voastre în Hristos Iisus, Mântuitorul nostru. Fiind următori lui Dumnezeu aţi împlinit desăvârsit lucrarea cea frățească, după ce aţi dobândit o nouă viaţă prin sâng...
15-02-2020 21:39
15-02-2020 21:28
15-02-2020 21:23
Trei noi cărți de cult au intrat recent în patrimoniul parohieiDacă să citești n-ai sete...ASCULTĂ!
Prin Protopopiatul Lehliu, s-au achiziționat, de curând, trei cărți dedicate cultului bisericesc: Triodul, Molitfelnicul mic și Anuarul liturgic și tipiconal pentru anul 2020, în scopul împlinirii unei slujiri corecte, în concordanță cu practica universală a Bisericii.Triodul (tri ode, trei cântă...
 Fiul duhovnicesc al comunității, absolvent al Seminarului Teologic din Slobozia, cel ce se ostenește (în timpul liber de la serviciu)  în oferirea răspunsurilor cântate la rugăciunile publice din biserica parohială, în duminici și sărbători, oferă tinerilor de azi, ce par a ...
Valentin, preot și martir
  Dicţionarul aghiografic cuprinzând pe scurt vieţile sfinţilor, alcătuit de Episcopul Gherasim Timuş, editat la Bucureşti în1898, consemnează înscrierea în sinaxar a Sf Valentin, preotul martir din Roma, precizând cultul său de mare venerație, dezvoltat în partea apuseană a Europei.  Pe lângă ce...
14-02-2020 11:50
14-02-2020 09:25
13-02-2020 09:31
Proiectul "Familia - școala sfințeniei" (a doua activitate)Sfântul Meletie, utilizatorul limbajului mimico-gestual în slujirea învățătorească
 În cadrul programului catehetic anual dedicat pastorației familiei, miercuri, 12 februarie 2020, a avut loc a doua activitate catehetică în care s-au evocat aspectele creștine ale guvernării imperiale exercitate de sfinții Marcian și Pulheria.Sfinţii Pulheria şi Marcian au trăit şi au împărăţit ...
Sfântul Meletie al Antiohiei a făcut în biserică propovăduirea cuvântului lui Dumnezeu către popor, preamărind credința cea întărită în Niceea, la întâiul Sinod ecumenic, din 325. Apoi a mărturisit că "Fiul este de o ființă cu Tatăl" și făcător a toată făptura. Astfel învățând sfântul pe popor, c...
În prima săptămână a Triodului se anulează postul de miercuri și vineri. De ce?
Introducerea în cultul ortodox a săptămânilor pregătitoare pentru Postul Mare s-a produs în secolul al VII-lea nu datorită considerentelor duhovnicești, ci în principiu, datorită împăratului Heraclie, ce s-a folosit de chestiuni bisericești spre a întări puterea politică și ...
12-02-2020 18:41
12-02-2020 16:14
12-02-2020 12:58
PAROHIA PLEVNA din Protopopiatul Lehliu, Episcopia Sloboziei și Călărașilor
Biserica Ortodoxă din zilele noastre este comunitatea de creştini care se identifică cu Biserica din primul mileniu şi păstrează credinţa, etosul, cultul, succesiunea, comuniunea, structura vizibilă şi continuitatea canonică și istorică a Bisericii întemeiate de Iisus Hristos