PAROHIA PLEVNA din Protopopiatul Lehliu, Episcopia Sloboziei și Călărașilor

Biserica Ortodoxă din zilele noastre este comunitatea de creştini care se identifică cu Biserica din primul mileniu şi păstrează credinţa, etosul, cultul, succesiunea, comuniunea, structura vizibilă şi continuitatea canonică și istorică a Bisericii întemeiate de Iisus Hristos
Barocul românesc în epoca Brâncoveanului

3. Coordonatele esențiale ale stilului brâncovenesc

   Apariţia unui stil unitar, atât laic cât şi ecleziasctic, era în acel moment o necesitate, pe care Brâncoveanu a facilitat-o şi a susţinut-o prin ideile sale culturale reformatoare, şi, mai ales financiar. „Trebuind să ducă politica pe care a dus-o şi simţind nevoia de reprezentare la nivel corespunzător a aspiraţiilor şi ambiţiilor sale, Brâncoveanu n-a avut de ales. El a încurajat prin toate mijloacele formele care răspundeau cel mai adecvat programelor sale, iar aceste forme, în pas cu gustul barocizant al vremii, puneau un accent apasat tocmai pe decoraţia sculpturală. Aşadar, promovând cele câteva tipuri tradiţionale de structuri arhitectonice, meşterii lui Brâncoveanu şi-au concentrat atenţia, ca inovatori exclusiv asupra aparatului ornamental care dobândeşte o puternică expresivitate” .
      Stilul brâncovenesc a salvat arhitectura muntenească de monotonia rutinei. „Nevoia unei înnoiri în acest domeniu se manifestase încă de timpuriu: activitatea pietrarilor, din vremea lui Matei Basarab, nu constituise decât o încercare de a îndeplini această cerinţă de noutate, prin reintroducerea în decoraţia monumentelor, a sculpturii, din ce în ce mai rar folosită, în cea de-a doua jumatate a secolului XVII” .
   Stilul brancovenesc reprezinta un eclectism intre traditii artistice locale, valahe, bizantine si alte influente orientale (turcești și iraniene) si forme occidentale, ale Renasterii, cum ar fi scoala italiana. Desi istoricii de arta caracterizeaza uneori stilul prin analogie cu renasterea apuseana, datorita structurilor sale clare, rationaliste, exuberanța lui decorativa permite si folosirea termenului de baroc brancovenesc. 
  Sintetic monumentele (bisericile) brâncovenești se pot caracteriza ca având „plan triconc, cu turlă-clopotniță pe pronaos, pridvor deschis, sprijinit pe stâlpi frumos sculptați, desființarea peretelui despărțitor dintre pronaos și naos, se remarcă prin armonia și eleganța proporțiilor, cu multe podoabe sculpturale de influențe apusene” .
       Stilul brâncovenesc s-a manifestat pe coordonatele artelor spațiale, anume în  aria reprezentațională: ca arhitectură și în artele vizuale: pictura, sculptura, gravura, miniatură. 

ARHITECTURA

Una dintre trăsăturile fundamentale stilului brâncovenesc este importanţa deosebită deosebită pe care o acordă ornamentului. Opera de arhitectură brâcovenească este decorată şi în zonele cu vizibilitate redusă, ba chiar şi în zonele practic inaccesibile privirii curente. Decorul poate fi sculptat în piatră (decoruri florale) sau aplicat sub forma unor reliefuri din stuc (motive de inspiraţie orientală). Pretutindeni întâlnim o adevărată invazie vegetală în piatră sau lemn. Motivele florale (viță de vie cu struguri, rozete, trandafiri, știulete de porumb), zoomorfe (păsări, șerpi, dragoni) sau antropomorfe (sfinți, arhangheli, serafimi) din cadrul cărora nu lipsește aproape niciodată vulturul cu crucea în cioc (stema brâncovenească)  sunt omniprezente. Ornamentul, conferă construcţiilor în stil brâncovenesc expresivitate şi eleganţă (barocă). Stilul brâncovenesc păstrează totuşi un echilibru între simplitate şi ornamentare excesivă. „Ca un fapt important, s-a constat că în timpul domniei lui Constantin Brâncoveanu,  mult mai bogat împodobite decât ctitoriile domneşti erau cele ale Cantacuzinilor – familie înrudită cu voievodul. Mai diverse ca repertoriu de forme, incluzând cu mult curaj motive occidentale, mai abundente ca suprafaţă contaminată, ornamentele în piatră de la ctitoriile cantacuzineşti sunt în acelaşi timp executate într-un relief înalt” . 
altă caracteristică a arhitecturii brâncoveneşti este predispoziţia pentru logii, foişoare, galerii şi pridvoare –  idee preluată de la arhitectura Renaşterii sau de la reşedinţele princiare de la Constantinopol.  Acestea contribuie la monumentalitatea formelor, sub o înfăţişare sofisticată şi bine-ordonată, care să se impună de la distanţă. Aceste structruri decorative își găsesc maxima dimensiune estetică la palatele brâncovenești (Potlogi și Mogoșoaia), fiind puse în evidență de vecinătetea pânzei de apă de reflectă loggia de la etaj iar de cealaltă parte a clădirii de foișorul cu scară ce oferă verticalitate dinspre curtea interioară .
arcadele trilobate sau în acoladă tind să ia locul semicercului clasic 
dispariţia stâlpilor de susţinere (ca la stilul bizantin) şi a contraforturilor (ca la stilul moldovenesc), conferă un aspect suplu și elegant bisericilor atât în interior cât și la exterior 
  utilizarea coloanelor (cu balustrade, baze, fusuri și capiteluri înflorate) toate fiind efecte ale înrâuririi artei occidentale
se desființează peretele despărțitor dintre pronaos și naos, fiind înlocuit cu coloane artistic sculptate, permițând comuniunea vizuală și deschiderea spațiului sacru în fața privirii. 

SCULPTURA ÎN PIATRĂ

În ceea ce privește sculptura în piatră, se constată, în primul rând, că datorită dezvoltării ei, coloanele pridvoarelor și ale balustradelor, pe care meșterii din prima jumătate a secolului al XVII-lea le construiau din zidărie de cărămidă, sunt tot mai mult înlocuite, în a doua jumătate a acelui secol, cu elemente sculptate în piatră. În această epocă, sculptura în piatră de stil brâncovenesc atinge apogeul resurselor ei constructive și decorative atât la palate, cât și la monumentele religioase, ca Hurezi sau biserica Sfântul Gheorghe Nou din București. În afară de coloane și balustrade se păstrează din această epocă numeroase portaluri, pisanii, ancadramente de ferestre, console și pietre funerare . Ornamentica acestor opere, vădind apropierea de modele reale, este cu precădere vegetală, fiind totodată întrebuințate și elemente figurative zoomorfe și antropomorfe. 

SCULPTURA ÎN LEMN

Cunoaște și ea în această epocă un puternic avânt, păstrând caracterele specifice ale sculpturii în piatră: elementele vegetale sau figurile zoomorfe sau antropomorfe . Sculptura în lemn ce ornează uși, ferestre, stucate și policromate, cu influențe orientale, precum și mobilierul pentru interioarele de la Curte sau din casele boierești sunt lucrate de meșteri locali, formați în aceeași școală cu meșterii pietrari. Printre obiectele de cult se remarcă cruci sculptate în lemn prețios, ferecate în argint, catapetesme (Mănăstirea Arnota), strane, dar și jilțuri domnești . 

PICTURA
În pictura epocii pătrund pentru prima oară subiecte laice, portretul de exemplu, reprezentat în serie în vaste galerii de caracter votiv  (de la mânăstirea Hurezi sau biserica veche a mânăstirii Sinaia), sau compoziții istorice precum Călătoria lui Brâncoveanu la Constantinopol din Palatul Mogoșoaia, în timp ce subiectele religioase tradiționale sunt îmbogățite de noi teme iconografice, preluate datorită răspândirii culturii scrise din scrierile apocrife și din literatura patristică . 
Nouă este și tendința spre un stil narativ, în pofida caracterului monumental-reprezentativ al picturilor. Elementele decorative care abundă în ornamentica monumentală se întâlnesc și în mediul picturii. Școala principală de pictură brâncovenească este cea de la Mănăstirea Hurezi, reprezentanți de seamă ai stilului sunt Pârvu Mutu și zugravul Constantinos .
Una din trăsăturile specifice ale picturii din această epocă este tratarea unei decorații florale, asemenea ornamenticii manuscriselor, a tipăriturilor sau viziunii populare, cu culori vii, în spațiile libere dintre fresce  .                 
„Departe de stilul bizantin al picturii din secolele XIV-XVI, pictorii epocii brâncovenești manifestă tendința de a crea un nou stil, în sensul umanizării tuturor figurilor de sfinți sau al tratării portretelor într-o manieră realistă 
Se mai păstrează doar un hieratism compozițional, în sensul că bărbații sunt pictați într-o parte a tabloului, femeile în cealaltă, iar la mijloc ctitorii, voievodul și doamna lui sau boierul cu jupâneasa, care țin în mână chivotul mănăstirii . 


MINIATURISTICĂ

   Liturghierul lui Constantin Brâncoveanu, redactat și miniat în urmă cu peste 300 de ani este unul din cele mai valoroase manuscrise păstrate în România. Deși nu poartă nicio mențiune cronologică explicită, manuscrisul poate fi datat, în funcție de cele două modele ale hârtiei cu filigran, între anii 1693 și 1697. Una din particularitățile manuscrisului este că numele voievodului apare adesea în corpul rugăciunilor de pomenire și în monogramele pictate cu aur ce decorează pe margini anumite file. Acestea din urmă caligrafiază titulatura oficială a voievodului Ioan Constantin Voievod. Respectivele monograme indică măiestria caligrafului și faptul că puteau fi descifrate doar de un cititor cu o educație superioară.
Fructe şi flori, vrejuri minuţios împletite, păuni şi dragoni, lei, şerpi, iepuri şi miei, păsări calandrinon, chipuri de unicorni redate timid compun o lume, plină de înţelesuri simbolice, teologice și biblice, greu de pătruns de către cititorul contemporan .

Necategorisit
Antinomiile bărbăției duhovniceștiPietrele puse în Iordan de către Iosua au fost descoperite de un bătrân
"Celui cu adevărat mare nu-i este greu să se smerească în fața oricui. Celui cu adevărat curat nu-i este greu să spele pe oricine.  Celui cu adevărat sfânt nu-i este greu a face totul în tăcere și cu cea mai discretă duioșie.  Cel cu adevărat iubitor va face întotdeauna totul cu plăcere, cu bucur...
  Intrarea poporului Israel în Țara Sfântă, după cei 40 de ani de rătăcire prin pustiu, este marcată de brațul tare al Domnului, Care face ca de îndată ce tălpile picioarelor preoţilor care duceau Chivotul Domnului au călcat în albia Iordanului, apele s-au despărţit: cele de la va...
Kahoot!, o aplicație educativă pentru activitățile cu tinerii
Disponibilă în Google Play, aplicaţia permite utilizatorilor să conceapă diferite teste, iar jucătorii răspund de pe propriile dispozitive, în timp ce întrebările şi răspunsurile sunt afişate pe un ecran comun, pentru o mai mare interacţiune între participanţi. www.paro...
21-02-2020 12:16
21-02-2020 08:33
20-02-2020 22:34
Pluviometrul Bărăganului însetatPastorația părinților și copiilor la Sf Ioan Gură de Aur (II)
5:8 Dar eu alerg la Dumnezeu şi Lui Îi arăt necazul meu.5:9 El face lucruri mari şi nepătrunse, lucruri minunate şi fără număr.5:10 El dă ploaie pe pământ şi trimite apă pe câmpii.(Iov)www.parohiaplevna.ro; parohiaplevna@gmail.com
 Sfântul Ioan, mai descrie critic și efortul părinților de a asigura copiilor bogăţie, îmbrăcăminte, slujitori, pământuri. Singurul lucru pentru care nu se îngrijeau era cultivarea lor sufletească, anume ca tinerii să devină virtuoşi şi evlavioşi. În lipsa virtuții și evlaviei, decăderea morală ş...
Dar pentru Florentin
13:44 Asemenea este împărăţia cerurilor cu o comoară ascunsă în ţarină, pe care, găsind-o un om, a ascuns-o, şi de bucuria ei se duce şi vinde tot ce are şi cumpără ţarina aceea.13:45 Iarăşi asemenea este împărăţia cerurilor cu un neguţător care caută mărgăritare bune.13:46 Şi aflând un mărgărita...
20-02-2020 11:19
20-02-2020 09:51
19-02-2020 20:37
Mică învățătură de credință cântată, imnografia Sf LeonMarele Leu, Tarele apărător al Ortodoxiei
Luminat fiind de Strălucirile Dumnezeieștilor dogme, ai făcut să strălucească Lumina Ortodoxiei și ai micșorat întunericul eresurilor, fericite; și mutându-te din viață, te-ai sălășluit în Lumina Cea Neînserată, Cuvioase Leon; roagă pe Hristos Dumnezeu să ne dăruiască nouă mare milă.Luminat fiind...
Papă Leon a fost tare apărător al Ortodoxiei împotriva ereziei lui Eutihie și Dioscor. Această erezie consta în aceea că cei doi eretici amestecau într-una singură cele două naturi ale Mântuitorului Hristos, cea omenească și cea dumnezeiască, negând prin urmare și cele două voințe ale ...
TELEGRAF: sâmbătă, 22 februarie 2020, pomenirea creștinilor răposați
www.parohiaplevna.ro; parohiaplevna@gmail.com
18-02-2020 15:52
18-02-2020 11:22
18-02-2020 11:01
Nu te teme, Teodore, căci Eu sunt cu tineCateheză: Sfinții, prietenii lui Dumnezeu
De îndată ce Teodor a intrat în armată, în regimentul Marmarit, în orașul Amasia, a și izbucnit persecuția contra creștinilor, pornită de împărații Maximian și Maximus.Cum Teodor nici nu s-a gândit să ascundă faptul că este creștin, el a fost târât înaintea curții și aruncat în temniță, care a fo...
Încă din viaţa lor pământească, sfinţii au fost socotiţi prietenii lui Dumnezeu, după mărturia Mântuitorului, care a zis către sfinţii Săi ucenici: „Voi sunteţi prietenii Mei” (Ioan XV, 14). Şi în alt loc al Sfintei Scripturi ni se arată că sfinţii sunt prietenii lui Dumnezeu: „A crezut Avraam lu...
Pastorația părinților și copiilor la Sf Ioan Gură de Aur
EROPRILE PEDAGOGIEI LUMEȘTI1) Nepăsarea faţă de formarea duhovnicească a tinerilor, faţă de desăvârşirea lor morală, era cea dintâi caracteristică a atitudinii părinţilor. „Planurile lor pentru viitorul copiilor se mărgineau doar la a reuşi în viaţă din punct de vedere profesional, la a trăi în b...
17-02-2020 23:28
17-02-2020 23:04
17-02-2020 09:36
Pilda fiului risipitor în limbaj vizual și imnografic (II)Pilda fiului risipitor în limbaj vizual și imnografic (I)
Risipind bogăţia darului celui părintesc, m-am păscut, eu ticălosul, împreună cu dobitoacele cele necuvântătoare şi, poftind hrana lor, leşinam de foame, nesăturându-mă. Ci întorcându-mă la Tatăl cel milostiv, strig cu lacrimi : Primeşte-mă ca pe un năimit, pe mine cel ce cad la iubire...
Bogăţia darului, care mi-ai dat, Mântuitorule, ducându-mă în ţări străine eu ticălosul, rău o am cheltuit, vieţuind desfrânat, şi o am risipit dracilor, înşelându-mă; ci acum întorcându-mă, primeşte-mă ca pe rătăcitul, Părinte, îndură-Te şi mă mântuieşte.Desfătărilor trupeşti m-am plecat ca un ti...
Fii, argați sau slugi- tipologia biblică a celor ce se mântuiesc
Trei sunt stările celor ce se mântuiesc. Starea celor dintâi este a fiilor, adică a celor care cu mare dragoste slujesc lui Dumnezeu din toată inima lor și cu toată puterea voinței lor se sârguiesc să facă poruncile Lui. Despre aceștia spune dumnezeiasca Scriptură: Cât am iubit Legea Ta, Doamne, ...
16-02-2020 23:31
16-02-2020 23:11
16-02-2020 23:02
TELEGRAF: luni, 17 februarie, la ora 16, se oficiază Acatistul Sf TeodorSf Onisim, dă mărturie bună la proces
www.parohiaplevna.ro; parohiaplevna@gmail.com
Tertilus cel fărădelege pe Onisim l-a întrebat Din ce neam este. Creștin este numele meu, iar neamul, Onisim. Liber sau sclav ești tu? Sclav lui Filimon am fost, și lui Hristos Dumnezeu sclav credincios Sunt acum.  Și pe ce preț te-a vândut Filimon lui Hristos? Cu al Său Sânge, Domnul Hristos m-a...
Canonul iconografic al pildei fiului risipitor
Pilda fiului risipitor. -„Un om avea doi fii. Și a zis cel mai tânăr dintre ei“ şi ce urmează (Luca 15, 11-32). Se înfăţişează astfel: Un templu şi un altar şi lângă templu fiul cel risipitor mâncând şi bând dimpreună cu desfrânate şi iarăşi, în mijlocul templului, Hristos îl împărtaşeşte pe risi...
16-02-2020 20:59
16-02-2020 15:30
15-02-2020 22:17
Sf Onisim, colaboratorul Sf Pavel, în Epistola către ColoseniOnisim, sclavul fugar, în Epistola Sf Pavel către Filimon
4:7 Toate câte mă privesc pe mine le va face cunoscute Tihic, iubitul frate, credincios slujitor şi împreună-rob cu mine în Domnul.4:8 L-am trimis pe el la voi tocmai pentru aceasta, ca să ştiţi cum ne aflăm şi ca să mângâie inimile voastre,4:9 Împreună cu Onisim, credinciosul şi iubitul frate, c...
1:5 Auzind despre dragostea ta şi despre credinţa pe care o ai către Domnul Iisus şi către toţi sfinţii,1:6 Ca părtăşia ta la credinţă să se facă lucrătoare în deplina cunoştinţă a oricărei fapte bune, pe care o faceţi pentru Hristos Iisus;1:7 Căci am avut multă bucurie şi mângâiere, din dragoste...
Sf Onisim, episcopul Efesului, în epistolele Sf Ignatie Teoforul
  Am primit în Dumnezeu mult iubitul vostru nume, pe care l-aţi dobândit prin firea voastră dreaptă potrivit credinței și dragostei voastre în Hristos Iisus, Mântuitorul nostru. Fiind următori lui Dumnezeu aţi împlinit desăvârsit lucrarea cea frățească, după ce aţi dobândit o nouă viaţă prin sâng...
15-02-2020 21:39
15-02-2020 21:28
15-02-2020 21:23
Trei noi cărți de cult au intrat recent în patrimoniul parohieiDacă să citești n-ai sete...ASCULTĂ!
Prin Protopopiatul Lehliu, s-au achiziționat, de curând, trei cărți dedicate cultului bisericesc: Triodul, Molitfelnicul mic și Anuarul liturgic și tipiconal pentru anul 2020, în scopul împlinirii unei slujiri corecte, în concordanță cu practica universală a Bisericii.Triodul (tri ode, trei cântă...
 Fiul duhovnicesc al comunității, absolvent al Seminarului Teologic din Slobozia, cel ce se ostenește (în timpul liber de la serviciu)  în oferirea răspunsurilor cântate la rugăciunile publice din biserica parohială, în duminici și sărbători, oferă tinerilor de azi, ce par a ...
Valentin, preot și martir
  Dicţionarul aghiografic cuprinzând pe scurt vieţile sfinţilor, alcătuit de Episcopul Gherasim Timuş, editat la Bucureşti în1898, consemnează înscrierea în sinaxar a Sf Valentin, preotul martir din Roma, precizând cultul său de mare venerație, dezvoltat în partea apuseană a Europei.  Pe lângă ce...
14-02-2020 11:50
14-02-2020 09:25
13-02-2020 09:31
Proiectul "Familia - școala sfințeniei" (a doua activitate)Sfântul Meletie, utilizatorul limbajului mimico-gestual în slujirea învățătorească
 În cadrul programului catehetic anual dedicat pastorației familiei, miercuri, 12 februarie 2020, a avut loc a doua activitate catehetică în care s-au evocat aspectele creștine ale guvernării imperiale exercitate de sfinții Marcian și Pulheria.Sfinţii Pulheria şi Marcian au trăit şi au împărăţit ...
Sfântul Meletie al Antiohiei a făcut în biserică propovăduirea cuvântului lui Dumnezeu către popor, preamărind credința cea întărită în Niceea, la întâiul Sinod ecumenic, din 325. Apoi a mărturisit că "Fiul este de o ființă cu Tatăl" și făcător a toată făptura. Astfel învățând sfântul pe popor, c...
În prima săptămână a Triodului se anulează postul de miercuri și vineri. De ce?
Introducerea în cultul ortodox a săptămânilor pregătitoare pentru Postul Mare s-a produs în secolul al VII-lea nu datorită considerentelor duhovnicești, ci în principiu, datorită împăratului Heraclie, ce s-a folosit de chestiuni bisericești spre a întări puterea politică și ...
12-02-2020 18:41
12-02-2020 16:14
12-02-2020 12:58
PAROHIA PLEVNA din Protopopiatul Lehliu, Episcopia Sloboziei și Călărașilor
Biserica Ortodoxă din zilele noastre este comunitatea de creştini care se identifică cu Biserica din primul mileniu şi păstrează credinţa, etosul, cultul, succesiunea, comuniunea, structura vizibilă şi continuitatea canonică și istorică a Bisericii întemeiate de Iisus Hristos