PAROHIA PLEVNA din Protopopiatul Lehliu, Episcopia Sloboziei și Călărașilor

Nădăjduim în numele Tău, Începutul întregii creații, Cel ce ai deschis ochii inimii noastre, ca să Te cunoaștem pe Tine, Singurul Preaînalt întru cele Preaînalte, Cel Sfânt, ... (Rugăciune din sec I)
Barocul românesc în epoca Brâncoveanului

3. Coordonatele esențiale ale stilului brâncovenesc

   Apariţia unui stil unitar, atât laic cât şi ecleziasctic, era în acel moment o necesitate, pe care Brâncoveanu a facilitat-o şi a susţinut-o prin ideile sale culturale reformatoare, şi, mai ales financiar. „Trebuind să ducă politica pe care a dus-o şi simţind nevoia de reprezentare la nivel corespunzător a aspiraţiilor şi ambiţiilor sale, Brâncoveanu n-a avut de ales. El a încurajat prin toate mijloacele formele care răspundeau cel mai adecvat programelor sale, iar aceste forme, în pas cu gustul barocizant al vremii, puneau un accent apasat tocmai pe decoraţia sculpturală. Aşadar, promovând cele câteva tipuri tradiţionale de structuri arhitectonice, meşterii lui Brâncoveanu şi-au concentrat atenţia, ca inovatori exclusiv asupra aparatului ornamental care dobândeşte o puternică expresivitate” .
      Stilul brâncovenesc a salvat arhitectura muntenească de monotonia rutinei. „Nevoia unei înnoiri în acest domeniu se manifestase încă de timpuriu: activitatea pietrarilor, din vremea lui Matei Basarab, nu constituise decât o încercare de a îndeplini această cerinţă de noutate, prin reintroducerea în decoraţia monumentelor, a sculpturii, din ce în ce mai rar folosită, în cea de-a doua jumatate a secolului XVII” .
   Stilul brancovenesc reprezinta un eclectism intre traditii artistice locale, valahe, bizantine si alte influente orientale (turcești și iraniene) si forme occidentale, ale Renasterii, cum ar fi scoala italiana. Desi istoricii de arta caracterizeaza uneori stilul prin analogie cu renasterea apuseana, datorita structurilor sale clare, rationaliste, exuberanța lui decorativa permite si folosirea termenului de baroc brancovenesc. 
  Sintetic monumentele (bisericile) brâncovenești se pot caracteriza ca având „plan triconc, cu turlă-clopotniță pe pronaos, pridvor deschis, sprijinit pe stâlpi frumos sculptați, desființarea peretelui despărțitor dintre pronaos și naos, se remarcă prin armonia și eleganța proporțiilor, cu multe podoabe sculpturale de influențe apusene” .
       Stilul brâncovenesc s-a manifestat pe coordonatele artelor spațiale, anume în  aria reprezentațională: ca arhitectură și în artele vizuale: pictura, sculptura, gravura, miniatură. 

ARHITECTURA

Una dintre trăsăturile fundamentale stilului brâncovenesc este importanţa deosebită deosebită pe care o acordă ornamentului. Opera de arhitectură brâcovenească este decorată şi în zonele cu vizibilitate redusă, ba chiar şi în zonele practic inaccesibile privirii curente. Decorul poate fi sculptat în piatră (decoruri florale) sau aplicat sub forma unor reliefuri din stuc (motive de inspiraţie orientală). Pretutindeni întâlnim o adevărată invazie vegetală în piatră sau lemn. Motivele florale (viță de vie cu struguri, rozete, trandafiri, știulete de porumb), zoomorfe (păsări, șerpi, dragoni) sau antropomorfe (sfinți, arhangheli, serafimi) din cadrul cărora nu lipsește aproape niciodată vulturul cu crucea în cioc (stema brâncovenească)  sunt omniprezente. Ornamentul, conferă construcţiilor în stil brâncovenesc expresivitate şi eleganţă (barocă). Stilul brâncovenesc păstrează totuşi un echilibru între simplitate şi ornamentare excesivă. „Ca un fapt important, s-a constat că în timpul domniei lui Constantin Brâncoveanu,  mult mai bogat împodobite decât ctitoriile domneşti erau cele ale Cantacuzinilor – familie înrudită cu voievodul. Mai diverse ca repertoriu de forme, incluzând cu mult curaj motive occidentale, mai abundente ca suprafaţă contaminată, ornamentele în piatră de la ctitoriile cantacuzineşti sunt în acelaşi timp executate într-un relief înalt” . 
altă caracteristică a arhitecturii brâncoveneşti este predispoziţia pentru logii, foişoare, galerii şi pridvoare –  idee preluată de la arhitectura Renaşterii sau de la reşedinţele princiare de la Constantinopol.  Acestea contribuie la monumentalitatea formelor, sub o înfăţişare sofisticată şi bine-ordonată, care să se impună de la distanţă. Aceste structruri decorative își găsesc maxima dimensiune estetică la palatele brâncovenești (Potlogi și Mogoșoaia), fiind puse în evidență de vecinătetea pânzei de apă de reflectă loggia de la etaj iar de cealaltă parte a clădirii de foișorul cu scară ce oferă verticalitate dinspre curtea interioară .
arcadele trilobate sau în acoladă tind să ia locul semicercului clasic 
dispariţia stâlpilor de susţinere (ca la stilul bizantin) şi a contraforturilor (ca la stilul moldovenesc), conferă un aspect suplu și elegant bisericilor atât în interior cât și la exterior 
  utilizarea coloanelor (cu balustrade, baze, fusuri și capiteluri înflorate) toate fiind efecte ale înrâuririi artei occidentale
se desființează peretele despărțitor dintre pronaos și naos, fiind înlocuit cu coloane artistic sculptate, permițând comuniunea vizuală și deschiderea spațiului sacru în fața privirii. 

SCULPTURA ÎN PIATRĂ

În ceea ce privește sculptura în piatră, se constată, în primul rând, că datorită dezvoltării ei, coloanele pridvoarelor și ale balustradelor, pe care meșterii din prima jumătate a secolului al XVII-lea le construiau din zidărie de cărămidă, sunt tot mai mult înlocuite, în a doua jumătate a acelui secol, cu elemente sculptate în piatră. În această epocă, sculptura în piatră de stil brâncovenesc atinge apogeul resurselor ei constructive și decorative atât la palate, cât și la monumentele religioase, ca Hurezi sau biserica Sfântul Gheorghe Nou din București. În afară de coloane și balustrade se păstrează din această epocă numeroase portaluri, pisanii, ancadramente de ferestre, console și pietre funerare . Ornamentica acestor opere, vădind apropierea de modele reale, este cu precădere vegetală, fiind totodată întrebuințate și elemente figurative zoomorfe și antropomorfe. 

SCULPTURA ÎN LEMN

Cunoaște și ea în această epocă un puternic avânt, păstrând caracterele specifice ale sculpturii în piatră: elementele vegetale sau figurile zoomorfe sau antropomorfe . Sculptura în lemn ce ornează uși, ferestre, stucate și policromate, cu influențe orientale, precum și mobilierul pentru interioarele de la Curte sau din casele boierești sunt lucrate de meșteri locali, formați în aceeași școală cu meșterii pietrari. Printre obiectele de cult se remarcă cruci sculptate în lemn prețios, ferecate în argint, catapetesme (Mănăstirea Arnota), strane, dar și jilțuri domnești . 

PICTURA
În pictura epocii pătrund pentru prima oară subiecte laice, portretul de exemplu, reprezentat în serie în vaste galerii de caracter votiv  (de la mânăstirea Hurezi sau biserica veche a mânăstirii Sinaia), sau compoziții istorice precum Călătoria lui Brâncoveanu la Constantinopol din Palatul Mogoșoaia, în timp ce subiectele religioase tradiționale sunt îmbogățite de noi teme iconografice, preluate datorită răspândirii culturii scrise din scrierile apocrife și din literatura patristică . 
Nouă este și tendința spre un stil narativ, în pofida caracterului monumental-reprezentativ al picturilor. Elementele decorative care abundă în ornamentica monumentală se întâlnesc și în mediul picturii. Școala principală de pictură brâncovenească este cea de la Mănăstirea Hurezi, reprezentanți de seamă ai stilului sunt Pârvu Mutu și zugravul Constantinos .
Una din trăsăturile specifice ale picturii din această epocă este tratarea unei decorații florale, asemenea ornamenticii manuscriselor, a tipăriturilor sau viziunii populare, cu culori vii, în spațiile libere dintre fresce  .                 
„Departe de stilul bizantin al picturii din secolele XIV-XVI, pictorii epocii brâncovenești manifestă tendința de a crea un nou stil, în sensul umanizării tuturor figurilor de sfinți sau al tratării portretelor într-o manieră realistă 
Se mai păstrează doar un hieratism compozițional, în sensul că bărbații sunt pictați într-o parte a tabloului, femeile în cealaltă, iar la mijloc ctitorii, voievodul și doamna lui sau boierul cu jupâneasa, care țin în mână chivotul mănăstirii . 


MINIATURISTICĂ

   Liturghierul lui Constantin Brâncoveanu, redactat și miniat în urmă cu peste 300 de ani este unul din cele mai valoroase manuscrise păstrate în România. Deși nu poartă nicio mențiune cronologică explicită, manuscrisul poate fi datat, în funcție de cele două modele ale hârtiei cu filigran, între anii 1693 și 1697. Una din particularitățile manuscrisului este că numele voievodului apare adesea în corpul rugăciunilor de pomenire și în monogramele pictate cu aur ce decorează pe margini anumite file. Acestea din urmă caligrafiază titulatura oficială a voievodului Ioan Constantin Voievod. Respectivele monograme indică măiestria caligrafului și faptul că puteau fi descifrate doar de un cititor cu o educație superioară.
Fructe şi flori, vrejuri minuţios împletite, păuni şi dragoni, lei, şerpi, iepuri şi miei, păsări calandrinon, chipuri de unicorni redate timid compun o lume, plină de înţelesuri simbolice, teologice și biblice, greu de pătruns de către cititorul contemporan .

Necategorisit
Doamne, nu ne da pe noi, pentru păcatele noastre, în mâinile seceteiPasul înainte cel cu adevărat important
Doamne, Dumnezeul nostru, ştim că nevrednici suntem de îndurările Tale şi că nu suntem vrednici să ridicăm ochii noştri şi să căutăm la cer, să stăm înaintea Ta şi să-Ti spunem cererile noastre, căci ce bine am făcut ca să dobândim cererile? Prin bunătatea Ta cea nemăsurată ne-ai adus din nefiinţ...
 Aducerea constantă a copiilor la împărtășanie este un mare pas înainte (față de atitudinea de indiferență religioasă), însă pasul înainte cu adevărat important și folositor ar fi împărtășirea părinților laolaltă cu copiii lor.  Aici ar fi vizibilă o asumare, de tip biblic, a ...
Oră de Religie la clasa pregătitoare
 Micuții învățăcei care au părăsit grădinița, fiind în clasa pregătitoare pentru ciclul școlar, au descoperit la Ora de Religie resorturile tainice ale vieții de familie, în care copilul este darul minunat deopotrivă al familiei dar și al lui Dumnezeu pentru umanitate. Susținerea iubiri...
23-09-2019 12:14
23-09-2019 11:54
22-09-2019 22:43
Satul, depozitarul memorieiÎn rânza fiarei celei din apă, Iona palmele întinzându-şi...
În casele creștinilor de la sat se găsesc abundente dovezi ale istoriei personale ce ființează ca istorie a poporului nostru și a Bisericii sale.Aflarea unei icoane reprezentând sfinți dragi creștinilor români, Mina, Stelian și Parascheva, icoană litografiată, moștenită din tată în fiu, face o le...
În rânza fiarei celei din apă, Iona palmele întinzându-şi în chipul Crucii, mântuitoarea Patimă mai înainte a închipuit-o lămurit; de unde a treia zi ieşind, învierea cea mai presus de lume a însemnat, a lui Hristos Dumnezeu, Cel ce S-a răstignit cu trupul, iar cu învierea cea de a tre...
Fumul tămâiei s-a suit înaintea lui Dumnezeu, împreună cu rugăciunile sfinţilor
Cu siguranţă, tămâierea de la slujba Utreniei, este legată de supraviețuirea practicii iudaice, care prevedea aducerea de tămâie la fiecare slujbă de dimineată la jertfelnicul tămâierii, care se găsea în „Sfânta” templului din Ierusalim -şi a Cortului Mărturiei -înaintea catapetesmei, care le sep...
22-09-2019 21:47
22-09-2019 21:22
22-09-2019 15:36
Ogoarele au crăpat, pentru că n-a fost ploaie pe pământS-a încheiat slujirea Victoriei, nădăjduim la primirea cununii cerești
Ogoarele au crăpat, pentru că n-a fost ploaie pe pământ; de aceea plugarii îşi acoperă capetele şi sunt tulburaţi. Deşi fărădelegile noastre mărturisesc împotriva noastră, dar Tu, Doamne, fă milă cu noi pentru numele Tău! Mare este abaterea noastră şi am păcătuit înaint...
A fi mamă e o slujire, iar cea dintâi condiţie a slujirii credincioase este abnegaţia. Mama adevărată,  chemării sale, nu spune: „Iată fiul meu, pe care l-am născut pentru mine însămi"; ea gândeşte: „Iată un om care s-a născut în lume spre binele lumii". Ce va fi pruncul acesta? (Lc. 1, 66) ...
Sâmbătă, rugăciune stăruitoare de pocăință pentru ploaie
Sâmbătă, 21 septembrie, pomenirea Sf. Ap. Codrat și a Sf. Prooroc Iona (Odovania Praznicului Înălţării Sf. Cruci). La Sfânta Liturghie se va face rugăciune stăruitoare de pocăință pentru ploaie și buna întocmire a văzduhului.
20-09-2019 20:18
20-09-2019 11:39
20-09-2019 09:41
Prevederi privind odăjdiile clericaleMilitia Christi
Pentru slujirea Dumnezeieștii Liturghii, preotul și diaconul sunt datori a fi curați, atât cu sufletul, cât și cu trupul, și, precum trebuie să aibă trupul curat, tot așa și veșmintele cele de pe dânșii se cuvine să le aibă curate și întregi; iar dacă vor fi foarte pătate și rupte și va îndrăzni ...
Fraţilor, întăriţi-vă în Domnul şi întru puterea tăriei Lui. Îmbrăcaţi-vă cu toate armele lui Dumnezeu, ca să puteţi sta împotriva uneltirilor diavolului. Căci lupta noastră nu este împotriva trupului şi a sângelui, ci împotriva începătoriilor, împotriva stăpâniilor, împotriva stăpânitorilor întu...
Scrisoarea dragostei între doi preoți, două comunități
 Părintele Iconom stavrofor Mihail Iacob, a fost fiu al satului Plevna și al comunității prin naștere, Botez și Cununie. Iar la finalul activității preoțești, timp de 4 ani (10 oct 1982- 1 oct 1986) a fost paroh în Plevna. După slujire la parohia Zimbru, a activat ...
20-09-2019 09:16
18-09-2019 19:05
18-09-2019 18:44
Fizionomia specială a scopului învăţământului şi educaţiei religioaseÎncă ne rugăm pentru buna întocmire a văzduhului
"Prin îmbisericirea copiilor şi a adolescenţilor şi prin participarea la viaţa sacramentală şi liturgică a Bisericii se urmăreşte: Să-i facă pe copii şi adolescenţi să devină părtaşi ai prezenţei vii a lui Hristos şi a operei Lui mântuitoare. Hristos e prezent în Taina Sfintei Euharistii şi ...
 Rugăciunea stăruitoare cea plăcută lui Dumnezeu și credința nezdruncinată că ceea ce cerem în rugăciune vom și primi, conform Sfintei Evanghelii, sunt reperele duhovnicești ale adevăratei rugăciuni primite la Dumnezeu- Tatăl Cel Ceresc. Cu această credință, în duminica de du...
Biblioteca parohială. Resurse pentru formarea țârcovnicului
17-09-2019 08:11
17-09-2019 08:03
15-09-2019 22:58
Stăpâne a toate, Te rugăm, dăruieşte moştenirii Tale ploaie liniştităMoartea este moartă
 Sâmbătă, 14 septembrie 2019, la Sfânta Liturghie s-a urmat rânduiala liturgică specială de rugăciune pentru trimiterea ploilor asupra Bărăganului, Grânarul țării, care de două luni de zile este încercat de o secetă severă, doar mila lui Dumnezeu făcând ca recoltele să fie darnice. Alături d...
  Despre faptul că moartea a fost nimicită şi crucea a adus biruinţă asupra ei şi că ea nu mai are putere, ci e ea însăşi moartă cu adevărat, ne dă o dovadă şi un temei vădit de credinţă şi aceea că toţi ucenicii Lui au dispreţuit-o şi toţi pornesc spre ea şi nu se mai tem de ea, ci o calcă ...
Înțelesurile sintagmei "a-ți lua crucea"
„A-ţi lua crucea” înseamnă a duce lupta duhovnicească, perpetuă şi nevăzută pe care trebuie să şi-o asume fiecare în mod corespunzător, liber şi voluntar. Crucea reprezintă atât asaltul asiduu dat numeroaselor patimi trupeşti şi sufleteşti, cu precădere patimii care ne bântuie sau ne s...
15-09-2019 22:46
15-09-2019 22:27
15-09-2019 22:13
Lumânărică aprinsă în curtea bisericiiÎnchinare lemnului ce ne-a dăruit îndrăznire
 Dar ca să nu umplu de tristeţe predica mea, vorbind tot mereu de păcatul ce l-a cuprins pe om în urma mâncării din pom şi a neascultării, haide, dacă vreţi, să mutăm cuvântul de la acest pom la alt pom, de la pomul acesta la lemnul crucii, ca să vedem ce rele a adus unul şi ce bunătăţi celă...
Înălțarea Sfintei Cruci sau Sus să avem inimile
... Apoi preotul, ridicându-i pe toţi la Ierusalimul ceresc de sus [cf. Ga 4, 25; Evr 12, 22], în care stăteau picioarele noastre înainte de cădere, „în curţile case Tale, Ierusalime”, la muntele cel sfânt al Lui [Ps 121, 2], strigă: „Priviţi sus! Acolo să avem inimile!” Iar toţi mărturisesc şi s...
15-09-2019 22:00
15-09-2019 21:41
15-09-2019 21:38
Ca din Istoria lui Eusebiu, citirePoporului Tău celui nou numit cu numele Tău, îndurările Tale dăruieşte-i, Hristoase
Pământenii, cei ce sunteţi chivernisitori ai darului, cu preoţească cuviinţă înălţaţi cu mâinile Crucea, pe care a stat Hristos Dumnezeu şi suliţa care a străbătut trupul Cuvântului lui Dumnezeu; ca, văzând toate neamurile mântuirea lui Dumnezeu, să-L preamărească în veci.Stih: Crucii ...
Cel Ce Te-ai înălţat pe Cruce de bunăvoie, poporului Tău celui nou numit cu numele Tău, îndurările Tale dăruieşte-i, Hristoase Dumnezeule. Veseleşte cu puterea Ta pe dreptcredincioşii creştini, dăruindu-le biruinţă asupra celui protivnic; având ajutorul Tău, armă de pace nebiruită biru...
Măsuri pentru dinamizarea activitații administrativ-patrimoniale în parohie
Structurile deliberative și executive parohiale au fost invitate sâmbătă, 14 septembrie 2019, după Sfânta Liturghie, în ședință extraordinară având pe ordinea de zi măsuri pentru îmbunatățirea și dinamizarea activitații administrativ-patrimoniale, ca urmare a aprobării proiectului tehn...
15-09-2019 21:15
14-09-2019 14:55
13-09-2019 23:37
Salvum fac populum tuum Domine, et benedic haereditati tuaeNoi împreună-lucrători cu Dumnezeu suntem; iar voi ogorul lui Dumnezeu
Sub semnul Înălțării Sfintei Cruci, stropindu-se cu agheasmă creștini și locuri și intonându-se troparul prăznuirii, în care este integrată o miridă din imnul Te Deum laudamus, ("Mântuiește Doamne poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta")  alcătuit de către stramoșul nostru da...
Preotul păstor nu trebuie să pregete a cerceta casele credincioșilor săi oricând ar fi necesară prezenţa sa. El este dator să cunoască bine viaţa lor duhovnicească, pentru că va da seamă de fiecare înaintea lui Dumnezeu. Este un arhitect duhovnicesc, ziditor de suflete, care împreună pacea cu iub...
Invitație la slujba de seară pentru venerarea Sfintei Cruci
13-09-2019 08:32
13-09-2019 08:13
12-09-2019 16:59
PAROHIA PLEVNA din Protopopiatul Lehliu, Episcopia Sloboziei și Călărașilor
Nădăjduim în numele Tău, Începutul întregii creații, Cel ce ai deschis ochii inimii noastre, ca să Te cunoaștem pe Tine, Singurul Preaînalt întru cele Preaînalte, Cel Sfânt, ... (Rugăciune din sec I)