PAROHIA PLEVNA din Protopopiatul Lehliu, Episcopia Sloboziei și Călărașilor

Biserica Ortodoxă din zilele noastre este comunitatea de creştini care se identifică cu Biserica din primul mileniu şi păstrează credinţa, etosul, cultul, succesiunea, comuniunea, structura vizibilă şi continuitatea canonică și istorică a Bisericii întemeiate de Iisus Hristos
Temeiul duhovnicesc al activităților filantropice ale Bisericii

Veniţi, dar, fraţilor, să defăimăm cele vremelnice şi să ne îngrijim de veşnicele bunătăţi făgăduite nouă. Să ne sârguim noi înainte, până nu se întunecă, mai înainte până nu se risipeşte târgul. Să nu ne câştigăm nouă prieteni din mamona al nedreptăţii. Să câştigăm dintre săraci mulţi martori. De la dânşii să cumpărăm untdelemn şi să-l trimitem înainte. Că ei: văduvele, sărmanii, neputincioşii, ciungii, şchiopii, orbii, leproşii şi toţi săracii, care stau la uşile bisericilor, sunt cei ce vând undelemnul candelelor. Pe aceştia să-i căutăm şi să-i îngrijim, că ei Îl împacă pe Dreptul Judecător cu noi. Pe cei ce vin la noi, să nu-i întoarcem deşerţi înapoi, ci cu faţa veselă să-i întâmpinăm, iar celor ce nu pot să vină, noi să le trimitem milostenie. Aceasta este mai mare şi decât cea dintâi poruncă. Fiecare să cerceteze în biserici, dacă nu cumva este vreun sărac, sau vreun străin şi, aflându-l să se sârguiască a-l lua în casa sa şi să-l odihnească, pentru că, împreună cu săracul, intră şi Hristos în casă, Cel ce pentru noi S-a făcut sărac, că prin jertfa aceasta primim milostivirea lui Dumnezeu. Şi, dacă cel ce primeşte un prooroc, plată de prooroc ia, oare cel ce pe Iisus Hristos Însuşi Îl primeşte, ce fel de plată va lua? Cu adevărat că pe cea scrisă: "Cele ce ochiul n-a văzut şi urechea n-a auzit şi la inima omului nu s-a suit"(I.Cor.,2,9). Cel ce aduce pe sărac în casa sa, aduce şi pe Hristos, Care a zis: "Fericiţi cei milostivi". Cel ce miluieşte pe sărac împrumută pe Dumnezeu, Cel ce a zis: "Întrucât aţi făcut aceasta unuia din aceşti prea mici, Mie mi-aţi făcut". Cel ce pe străin primeşte sub acoperământul său, primeşte pe Hristos, Cel ce a zis: "Iar Fiul lui Dumnezeu n-are unde să-şi plece capul". Acestea şi cele asemenea acestora sunt roade ale pocăinţei şi cununa şi lauda şi slava creştinilor. Să nu se laude cel înţelept cu înţelepciunea sa, sau cel puternic cu puterea sa, ci, toţi cei ce se laudă, cu Domnul să se laude, iar lauda creştinilor este porunca lui Dumnezeu. Lauda creştinilor este Învăţătura Apostolilor şi a Proorocilor. Lauda creştinilor este smerita cugetare, sărăcia cea duhovnicească şi ascultarea. Lauda creştinilor este cântarea de psalmi cu umilinţă. Lauda creştinilor este pocăinţa cu lacrimi, lauda creştinilor este blândeţea cea cu linişte şi slujirea către toţi. Lauda creştinilor este a spăla picioarele fraţilor. Lauda creştinilor este a zice către prietenul tău: "Iartă-mă, că am greşit ţie". Lauda creştinilor este primirea străinilor şi milostivirea. Lauda şi mântuirea creştinilor este ca, totdeauna, la masa lor, săracii şi sărmanii şi străinii să mănânce împreună cu ei, că din casa lor Hristos niciodată nu va lipsi. Lauda creştinilor este ca să nu apună soarele asupra mâniei lor, nici să doarmă având ceva asupra cuiva. Lauda creştinilor şi cununa este a răbda necazuri şi a nu se mânia; unul ca acesta se află prieten cu Cel ce a zis: "Întristarea voastră se va preface în bucurie"(Ioan,16,20). Lauda creştinilor este a cerceta pe cei din temniţă, pe cei ce sunt în peşteri, prin munţi şi prin crăpăturile pământului, ca nişte ucenici adevăraţi ai Celui ce a zis: "În temniţă am fost şi aţi venit la Mine". Lauda creştinilor este a pomeni de-a pururi pe Dumnezeu şi ziua cea mare a Judecăţii. Dar pentru ce să nu zic şi cele mai mari ? Fala creştinilor şi lauda şi mântuirea este mărturisirea dreptei credinţe şi a nu se uni nici a se împrieteni cu cei ca ei, ci a păzi porunca şi arvuna neîntinate, neprihănite  neamestecate de tot eresul, până la arătarea  Domnului Iisus Hristos. Că aceasta văzând, Domnul va zice: "Iată cu adevărat creştin, întru care nu este vicleşug". Cu aceasta suntem datori să ne lăudăm fraţilor, iar nu cu căruţe şi cu cai, cu dregătorii şi cu bogăţie. (Sf Efrem Sirul)

www.parohiaplevna.roNoutati
Ajunul sărbătorii Sfântului NicolaeO cale de legătură între DN 3 și DN 3A primește covor asfaltic
 Cu strălucirile harului fiind luminat, de Dumnezeu înţelepţite şi Luceafăr al dreptei credinţe lămurit ajungând, pe cei din ispite îi scapi şi pe cei din adâncul mării îi izbăveşti şi pe cei flămânzi îi hrăneşti în chip minunat, preafericite. (Canonul de rugăciune către Sfântul Nicolae)Înaintea ...
 "Doamne Iisuse Hristoase, Cel ce ai venit în lume ca să faci cale oricărui om spre suirea la ceruri şi ne-ai arătat căi de mântuire, Cel ce ai trimis pe Înaintemergătorul şi Botezătorul Tău Ioan ca pe un înger înaintea feţei Tale, ca să-Ți pregătească dinainte calea, Ție ne rugăm...
Rugăciune de seară către Sfântul Nicolae
 Râu îmbelşugat de tămăduiri şi izvor de minuni neîmpuţinat te-a arătat pe tine, Sfinte Nicolae, adâncul milostivirii; că cei amarnic apăsaţi de boli şi cumplit încercaţi de nenorocirile vieţii, află doctorie tămăduitoare, cu adevărat, la toată mâhnirea, în calda ta ocrotire. Pentru aceasta strig...
05-12-2019 20:30
05-12-2019 20:22
05-12-2019 09:13
Pomenirea uneia din cele trei sfinte mucenițe ucise chiar de tatăl pământescO nouă etapă a proiectului catehetic "Sfinții români, fiii satului românesc"
 Miercuri, 4 decembrie 2019, în biserica parohială s-a citit acatistul Sfintei Varvara. Aceasta a mărturisit cu curaj pe Hristos şi a batjocorit pe idoli. De aceea a fost chinuită în multe feluri şi în sfârşit ucisă cu sabia de tatăl ei, cu mâinile lui. Astfel, ca și în martirizar...
În prima săptămână a lunii decembrie 2019, elevii clasei a IV-a au alcătuit fișa proiectului, identificând în calendarul bisericesc și înscriind într-un tabel sfinții români născuți la sat.www.parohiaplevna.ro
6- 7 decembrie- Zilele darului din dar
La pomenirile sfinților dăruitori 6 și 7 decembrie, Sf Nicolae și Sf Filofteia, se vor dărui, copiilor și creștinilor cu situație dificilă, dulciuri, fructe, alimente de primă necesitate și produse de igienă, donate de creștinii ce au pus la inimă și în lucrare Apelul Sfântu...
04-12-2019 23:08
04-12-2019 21:49
04-12-2019 21:25
Pomenirea Sf Gheorghe de la CernicaSfântul Proroc Avacum, profet al mâniei și speranței
Următor al cuvioșilor părinți și împlinitor al virtuților sihăstrești, rugător neîncetat și înnoitor al monahismului românesc te-ai arătat, de Dumnezeu purtătorule. Sfinte cuvioase părinte Gheorghe, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să ne dăruiască nouă mare milă.Povățuitor preaînțelept al călugărilo...
 Sfântul Prooroc Avacum era din seminția lui Simeon, feciorul lui Asafat, din părțile Iudeii, și pentru viața sa cea cu fapte bune a primit de la Dumnezeu darul proorociei, și a proorocit despre robia Ierusalimului, despre pustiirea Templului și despre luarea poporului în robie.  Profetul Avacum ...
Sfântul Proroc Sofonie- profetul mâniei și speranței
Sfântul Proroc Sofonie - a trăit la Ierusalim la începutul domniei regelui Iosia (640-609 î.Hr.).A primit harul proorociei şi a proorocit despre căderea şi pustiirea Ierusalimului şi despre necazurile cele mari ce vor veni peste iudei. A mai proorocit că neamurile vor ajunge popor ales al lui Dum...
04-12-2019 20:55
03-12-2019 17:37
03-12-2019 11:36
Păstorul duhovnicesc- talanții lui și înmulțirea lorAngajamentul fiecărui creștin la Ziua Națională a României
 Duminică, 1 decembrie 2019, la Sfânta Liturghie s-a citit pilda talanților din Evanghelia după Sfântul Matei 25, 14- 30: Un om, care a plecat departe, şi-a chemat slugile şi le-a dat pe mână avuţia sa. 15 Unuia i-a dat cinci talanţi, altuia doi, altuia unul, fiecă...
 Rugăm cu umilinţă nemăsurata şi nespusa Ta milostivire, ca precum ai binevoit a primi atunci rugăciunile strămoșilor noștri,  robii Tăi, şi cu milostivire i-ai învrednicit a li se împlini cererile, aşa şi de acum înainte învredniceşte-ne a spori întru dreapta credinţă, în dragostea cea către Tin...
Sfântul Proroc Naum, profet al mâniei și speranței
El s-a născut din seminţia lui Simeon, la locul numit Elkos, aflat în latura îndepărtată a Iordanului. A trăit cam cu şapte sute de ani mai înainte de Hristos şi a prorocit distrugerea cetăţii Ninive la aproximativ două sute de ani după Prorocul Iona.Datorită propovăduirii P...
02-12-2019 09:04
01-12-2019 22:28
01-12-2019 21:02
Mulțumire Domnului la Ziua NaționalăTELEGRAF: duminică, 1 decembrie, Te Deum pentru Ziua Națională
Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Dumnezeul îndurărilor şi a toată milostivirea, a Cărui milă este nemăsurată şi iubire de oameni adânc neajunsă, la a Ta slavă căzând, cu frică şi cu cutremur, ca nişte robi nevrednici, cu umilinţă aducem acum mulţumire bunătăţii Tale, pentru binefaceril...
www.parohiaplevna.ro
Rugăciuni pentru reprezentanții puterilor statului român la Ziua Națională
Dă, Doamne, dregătorilor noştri, duhul înţelepciunii şi ai iubirii de oameni, care întăreşte popoarele şi le înalţă.Înnoieşte în inimile judecătorilor duhul cel drept, care luminează şi învaţă tot adevărul.Revarsă în păstorii sufleteşti ai poporului Tău duhul lepădării de sine, pe care l-ai dat s...
01-12-2019 14:07
01-12-2019 13:59
30-11-2019 21:29
Pricina datoriei duhovnicești a creștinilor către Sfinții ApostoliProfeție în seara Sfântului Andrei
Datori suntem noi creştinii a aduce slavă, cinste şi închinăciune către toţi sfinţii, de vreme ce ei, bine vieţuind şi toate poruncile lui Dumnezeu păzindu-le, s-au făcut prieteni de aproape ai Lui. Căci, învrednicindu-se de împărăţia cerurilor şi fiind aproape de Dânsul, acum se roagă de-a purur...
www.parohiaplevna.ro
1-2-3 decembrie: pomenirea profeților mâniei și speranței
www.parohiaplevna.ro
30-11-2019 19:26
30-11-2019 15:34
29-11-2019 21:35
#oradereligiePreșcolarii au serbat Ziua Națională a României
 Se pare că eforturile pentru a scoate religia din şcoli continuă, în ciuda lipsei unor argumente reale şi valide în acest sens. Care sunt argumentele invocate de aceste persoane: Mentalitatea obtuză pe care o practică religia prin dogmele sale? În realitate, religia oferă copiilor o educaţie baz...
Un zvon din sat în sat străbateŞi dă poporului curaj,El pleacă-n valuri tulburateŞi se îndreaptă către Blaj.Sunt preoţi şi mireni, cu toţiiMânaţi de-acelaşi ideal —În fruntea tuturora moţii,Mândria mândrului Ardeal.Ei simt că-ntâia oară-i leagăUn dor adânc de neam întreg,Aleargă toţi să-l înţelea...
Datorită Sfântului Andrei privim chipul lui Mesia
 Pe grăitorul de Dumnezeu cel cu numele de bărbăţie numit şi cel mai întâi chemat dintre ucenicii Mântuitorului, pe fratele lui Petru să-l lăudăm. Că precum de demult acestuia şi nouă acum a strigat: veniţi, aflat-am pe Cel Dorit. Strălucit ca un fulger spre lumină păgânilor ...
29-11-2019 21:22
29-11-2019 20:19
29-11-2019 13:57
Oricât te-ai ruga, nu te foloseşti de rugăciune, cât te foloseşti de suferinţă!Tămăduirea nu vine de la oameni
Ferice de omul pe care-l mustră Domnul! Nu nesocoti mustrarea celui Atotputernic. El face rană şi tot El o leagă şi o tămăduieşte” (Iov, V, 17-18). Suferinţa trebuie înţeleasă ca un instrument pedagogic pe care Dumnezeu îl foloseşte întotdeauna pentru binele nostru, pentru izbăvirea din păcatele ...
„Cu cei ce pătimeau de vreo boală, (Cuviosul Antonie) pătimea împreună şi se ruga împreună cu ei. Şi de multe ori şi în multe cazuri Domnul îl asculta. Dar nici când era auzit nu se trufea, nici când nu era auzit nu cârtea. Ci pururea el mulţumea Domnului, iar pe cei ce pătimeau îi îndemna la înd...
Invitație. Concurs și concert de colinde
www.parohiaplevna.ro
28-11-2019 18:36
28-11-2019 08:51
27-11-2019 09:23
Comuniunea sfinților vs reducționismul protestant asupra mântuiriiCântare Sfântului Stelian
Sfinte Părinte Stelian, sprijinitorul şi călăuzitorul în rugăciunile noastre, patimile trupeşti biruind şi împreună cu îngerii locuind, priveşti neîncetat mărirea cea gătită Sfinţilor, de lumina cerească umplându-te. Acum, în mărirea cerească vieţuind şi înaintea Împăratului Hristos stând, nu uit...
 În trup fiind tu încă, toţi s-au bucurat de îngereasca ta viaţă, iar acum, în slăvile cereşti fiind, înaintea Împăratului Hristos stând, nu ne uita pe noi, cei ce săvârşim pomenirea ta; ci te roagă pentru noi, cerând pentru noi iertare de păcate şi împărtăşire de veşnicele bunătăţi, ca să cântăm...
Zilele Sărbătorilor Naționale
www.parohiaplevna.ro
26-11-2019 15:06
26-11-2019 12:57
26-11-2019 10:36
PAROHIA PLEVNA din Protopopiatul Lehliu, Episcopia Sloboziei și Călărașilor
Biserica Ortodoxă din zilele noastre este comunitatea de creştini care se identifică cu Biserica din primul mileniu şi păstrează credinţa, etosul, cultul, succesiunea, comuniunea, structura vizibilă şi continuitatea canonică și istorică a Bisericii întemeiate de Iisus Hristos