Menu Home

Apa purtătoare de har în Sfânta Scriptură. Lecturi biblice la Bobotează

Ca și în ajunul Învierii Domnului și a Crăciunului, vecernia Botezului Domnului abundă de texte alese, profetice sau istorice, din Vechiul Testament. La Bobotează, referințele scripturistice referitoare la apă ilustrează din plin semnificația sărbătorii.

De la Facere citire :

   Întru început a făcut Dumnezeu Cerul şi pământul. Şi pământul era nevăzut, şi netocmit, şi întuneric era deasupra adâncului. Şi Duhul lui Dumnezeu se purta peste apă. Şi a zis Dumnezeu : Să se facă lumină; şi s-a făcut lumină. Şi a văzut Dumnezeu lumina că este bună, şi a despărţit Dumnezeu între lumină şi între întuneric; Şi a numit Dumnezeu lumina ziuă, şi întunericul l-a numit noapte. Şi s-a făcut seară, şi s-a făcut dimineaţă, zi una. Şi a zis Dumnezeu să se facă tărie în mijlocul apei, şi să fie despărţită apă de apă; şi s-a făcut aşa. Şi a făcut Dumnezeu tăria, şi a despărţit Dumnezeu între apa care era deasupra tăriei, şi între apa care era sub tărie, şi a numit Dumnezeu tăria Cer. Şi a văzut Dumnezeu că este bine, şi s-a făcut seară şi s-a făcut dimineaţă, ziua a doua. Şi a zis Dumnezeu : Să se adune apa cea de sub Cer, întru adunare, şi să se arate uscatul, şi s-a făcut aşa. Şi s-a adunat apa cea de sub Cer, întru adunările sale, şi s-a arătat uscatul. Şi a numit Dumnezeu uscatul pământ; şi adunările apelor le-a numit mări. Şi a văzut Dumnezeu că este bine. Şi a zis Dumnezeu să răsară pământul iarbă verde, care să semene sămânţă după fel şi după asemănare; şi pom roditor, carele să facă roadă, căruia să fie sămânţa lui într-însul după fel pe pământ, şi s-a făcut aşa. Şi a dat din sine pământul iarbă verde, care seamănă sămânţă după fel şi după asemănare pe pământ; şi pom roditor, carele face roadă, căruia sămânţa lui este într-însul după fel pe pământ. Şi a văzut Dumnezeu că este bine, şi s-a făcut seară, şi s-a făcut dimineaţă ziua a treia.

De la Ieşire citire :

   Zis-a Domnul către Moise : Ce strigi către Mine ? Zi feciorilor lui Israil să purceadă. Iar tu ia toiagul tău şi tinde mâna ta spre mare, şi să o împarţi pe ea şi să intre feciorii lui Israil prin mijlocul mării pe uscat. Şi iată eu voi întări inima lui faraon şi a slugilor Lui, şi a tuturor egiptenilor, şi vor intra în urma lor. Şi Mă voi preamări întru faraon, şi întru toată oastea lui, şi în căruţele şi în caii lui. Şi vor cunoaşte toţi egiptenii, că Eu sunt Domnul, dacă Mă voi preamări în faraon, şi în căruţele şi în caii lui. Şi a tins Moise mâna spre mare şi a lovit Domnul marea cu vânt mare al Austrului toată noaptea şi a uscat marea. Şi s-a împărţit apa, şi au intrat feciorii lui Israil prin mijlocul mării pe uscat. Şi le-a fost lor apa ca un zid de-a dreapta, şi ca un zid de-a stânga, şi i-au gonit egiptenii. Şi a intrat după dânşii toată călărimea lui faraon, şi căruţele, şi călăraşii prin mijlocul mării. Şi a tins Moise mâna asupra mării, şi s-a aşezat apa de către ziuă la locul său; iară egiptenii fugeau pe sub apă şi a sfărâmat Domnul pe egipteni în mijlocul mării. Şi întorcându-se apa, a acoperit căruţele, şi călăraşii, şi voievozii, şi toată puterea lui faraon care intrase după dânşii în mare, şi n-a rămas nici unul dintr-înşii, iar feciorii lui Israil au trecut pe uscat prin mijlocul mării.

De la Ieşire, citire :

   Ridicat-a Moise pe feciorii lui Israil de la Marea Roşie, şi i-a dus pe dânşii în pustia Sur. Şi a mers trei zile prin pustie, şi nu afla apă să bea, şi au venit la Mera şi nu puteau să bea apă din Mera că era amară. Pentru aceasta s-a numit numele locului aceluia amărăciune. Şi cârtea norodul asupra Iui Moise, zicând : Ce vom bea ? Şi a strigat Moise către Domnul. Şi Dumnezeu i-a arătat lui un lemn; şi l-a băgat pe dânsul în apă şi s-a îndulcit apa. Acolo i-a pus Dumnezeu lui îndreptări şi judecăţi, şi acolo l-a ispitit şi a zis : De vei auzi cu auzul glasul Domnului Dumnezeului tău, şi vei face cele plăcute înaintea Lui, şi vei asculta poruncile Lui, şi vei păzi toate îndreptările Lui, toată neputinţa ce am adus asupra egiptenilor, nu voi aduce asupra ta; că Eu sunt Domnul, Cel ce te vindec pe tine. Şi au venit în Elim; şi era acolo douăsprezece izvoare de apă, şi şaptezeci de copaci de finici, şi au tăbărât lângă ape; Şi s-a ridicat de la Elim, şi a venit toată adunarea feciorilor lui Israil la pustia Sin, care este între Elim şi între Sinai.

De la Isus al lui Navi, citire :

   Zis-a Domnul către Isus : Astăzi încep a te înălţa pe tine înaintea tuturor feciorilor lui Israil; ca să cunoască că în ce chip am fost cu Moise, aşa voi fi şi cu tine. Şi acum porunceşte preoţilor celor ce poartă Sicriul Legii zicând : Dacă veţi intra întru o parte de apa Iordanului, să staţi în Iordan. Şi dacă au intrat preoţii, care purtau Sicriul Legii Domnului în Iordan, şi s-au udat picioarele preoţilor, care purtau sicriul întru o parte de apa Iordanului. Iară Iordanul s-a umplut întru toată matca sa, ca în zilele secerişului de grâu. Şi au stătut apele cele ce curgeau din sus întru o adunare, fiind depărtate foarte. De la cetatea Damin până la părţile Cariatirimului. Iară cele ce curgeau în jos s-au pogorât în marea Arabiei până la marea sărată, până ce au scăzut de tot. Şi norodul sta în preajma Ierihonului, şi preoţii care purtau Sicriul Legii Domnului, stau pe uscat în mijlocul Iordanului gata. Şi toţi feciorii lui Israil au trecut pe uscat, până când a sfârşit tot norodul a trece Iordanul.

De la a patra carte a Împăraţilor citire :

   Zis-a Ilie către Elisei : Şezi aicea că Domnul m-a trimis până la Iordan. A zis Elisei : Viu este Domnul şi viu este sufletul tău, că nu te voi lăsa pe tine. Şi au mers amândoi şi cincizeci de oameni din feciorii proorocilor au venit, şi au stătut în preajmă de departe, iară ei amândoi au stătut lângă Iordan. Şi a luat Ilie cojocul său, şi l-a învârtit pe dânsul, şi a lovit cu dânsul apa şi s-a, împărţit apa întru o parte şi într-alta, şi au trecut amândoi pe uscat. Şi a fost dacă au trecut ei, a zis Ilie lui Elisei : Cere ce vrei să-ţi fac ţie, mai înainte până ce nu mă voi lua de la tine. Şi a zis Elisei : Să fie Duhul care este în tine îndoit întru mine. Şi a zis Ilie : Greu lucru ceruşi, însă de mă vei vedea când mă voi lua de la tine, va fi ţie aşa; iar de nu mă vei vedea, nu va fi. Şi a fost când mergeau ei şi vorbeau, şi iată un car de foc, şi cai de foc, au despărţit între amândoi. Şi s-a ridicat Ilie cu cutremur ca spre Cer, şi Elisei privea. Şi striga : Părinte, Părinte, carul lui Israil, şi călăraşul lui. Şi de aci nu l-a mai văzut pe dânsul. Şi s-a apucat Elisei de haina sa, şi a rupt-o în două. Şi a luat cojocul lui Ilie, Elisei, care căzuse deasupra lui. Şi s-a întors Elisei, şi a stătut pe ţărmurile Iordanului; şi a luat Elisei cojocul lui Ilie care căzuse deasupra lui, şi a lovit apa şi nu s-a împărţit. Şi a zis Elisei : Unde este Dumnezeul lui Ilie încă şi acum ? Şi a lovit Elisei apa a două oară, şi s-a împărţit apa într-o parte şi într-alta şi a trecut pe uscat.

De la a patra carte a Împăraţilor, citire :

   Venit-a Neeman boierul împăratului asirienilor cu căruţele şi cu caii săi şi a stătut la uşa casei lui Elisei. Şi a trimis Elisei către dânsul un vestitor zicând : Mergi de te spală în Iordan de şapte ori şi ţi se va preface trupul tău şi te vei curăţi. Şi s-a mâniat Neeman şi s-a dus şi a zis : Iată ziceam că va ieşi la mine şi va sta, şi va chema numele Domnului Dumnezeului său, şi-şi va pune mâna sa pe stricăciune, şi o va alunga de la trupul meu, au doară nu sunt mai bune Arvana şi Farfa apele Damascului, decât Iordanul şi decât toate apele lui Israil; au nu voi merge şi mă voi spăla într-însele şi mă voi curăţi ? Şi s-a întors şi s-a dus cu mânie, şi s-au apropiat slugile lui şi i-au zis lui, Doamne : De ţi-ar fi grăit ţie Proorocul un cuvânt mare, au doară nu l-ai fi făcut ? Dară cu cât mai vârtos că ţi-a zis spală-te şi te curăţeşte. Şi s-a pogorât Neeman, şi s-a afundat în Iordan de şapte ori după zisa omului lui Dumnezeu, şi i s-a prefăcut trupul, ca trupul unui prunc mic şi s-a curăţit.

Din proorocia lui Isaia, citire :

   Acestea zice Domnul : Spălaţi-vă şi vă curăţiţi, scoateţi vicleşugurile din sufletele voastre înaintea ochilor mei. Părăsiţi-vă de răutăţile voastre. Învăţaţi-vă a face bine. Căutaţi judecata. Izbăviţi pe cel năpăstuit, judecaţi săracului, faceţi dreptate văduvei şi veniţi să ne întrebăm zice Domnul. Şi de vor fi păcatele voastre ca mohorâciunea, ca zăpada le voi albi, iară de vor fi ca roşeala, ca lâna le voi albi, şi de veţi vrea şi Mă veţi asculta pe Mine, bunătăţile pământului veţi mânca, iar de nu veţi vrea şi de nu Mă veţi asculta pe Mine, sabia vă va mânca pe voi; că gura Domnului a grăit acestea.

De la Facere citire :

   Căutând Iacov, văzut-a tabăra lui Dumnezeu tăbărâră, şi l-a întâmpinat pe el îngerii lui Dumnezeu, şi a zis Iacov când i-a văzut pe dânşii, tabăra lui Dumnezeu este aceasta şi au chemat numele locului aceluia tabără. Şi a trimis Iacov vestitori înaintea sa la fratele său Isav, în pământul Sur, în ţinutul Edomului şi le-a poruncit lor zicând : Aşa să ziceţi Domnului meu lui Isav, aşa zice sluga ta Iacov. Cu Laban am locuit şi până acum am zăbovit, şi am câştigat oi şi boi şi slugi şi slujnice şi am trimis să spun Domnului meu lui Isav, ca să afle sluga ta har înaintea ta. Şi s-a întors vestitorii la Iacov zicând : Mers-am la Isav fratele tău, şi vine întru întâmpinarea ta, şi patru sute de bărbaţi cu dânsul. Si s-a înfricoşat Iacov foarte, şi nu ştia ce va să facă. Şi a împărţit poporul ce era cu dânsul şi boii şi oile în două tabere. Si a zis Iacov, de va veni Isav asupra unei tabere şi o va tăia, altă tabără se va mântui. Și a zis Iacov : Dumnezeul tatălui meu al lui Avraam şi Dumnezeul tatălui meu al lui Isaac, Doamne cela ce mi-ai zis mie, întoarce-te la pământul naşterii tale, şi-ţi voi face ţie bine. Destul îmi este mie toată dreptatea şi tot adevărul, care ai făcut robului Tău, Că numai cu acest toiag al meu am trecut Iordanul.

De la Ieşire, citire :

   Pogorâtu-s-a fata lui faraon să se spele în apă şi roabele ei umblau pe ţărmurile apei şi văzând un sicriaş în baltă a trimis o roabă de l-a luat şi deschizându-l, a văzut un prunc plângând în sicriu şi i s-a făcut milă de dânsul fetei lui faraon, şi a zis; Din pruncii evreieşti este acesta. Şi a zis sora lui, fetei lui faraon : Voia îţi este să-ţi chem ţie femeie doică de la evrei, să-ţi hrănească pruncul ? Şi i-a zis ei fata lui faraon, mergi. Şi ducându-se fata, a chemat pe mama pruncului. Şi a zis ei fata lui faraon : Păzeşte-mi pruncul acesta şi mi-l hrăneşte. Iară eu îţi voi da ţie plata. Şi a luat femeia pruncul şi l-a hrănit. Şi crescând pruncul l-a dus pe dânsul la fata lui faraon şi i-a fost ei în loc de fecior. Şi s-a numit numele lui Moise, zicând : Că din apă l-am luat pe dânsul.

Din cartea Judecătorilor, citire :

   Zis-a Ghedeon către Dumnezeu : De vei mântui cu mâna mea pe Israil, precum ai grăit : Iată eu voi pune o lână pe arie; şi de va fi rouă numai pe lână şi peste tot pământul uscăciune, voi cunoaşte că prin mâna mea vei mântui pe Israil, în ce chip ai grăit; şi a făcut aşa. Şi a mânecat Ghedeon de dimineaţă şi a stors lâna şi a curs rouă din lână, un pahar plin de apă şi a zis Ghedeon către Dumnezeu : Să nu se aprindă mânia Ta asupra mea, şi voi grăi încă odată şi voi ispiti încă odată cu lâna. Să fie uscăciune pe lână numai, iară peste tot pământul rouă, şi a făcut Dumnezeu aşa în noaptea aceea. Şi a fost uscăciune pe lână numai, iară peste tot pământul rouă.

De la, a treia carte a Împăraţilor, citire :

   Zis-a Ilie către norod : Apropiaţi-vă către mine. Şi s-a apropiat tot norodul către dânsul. Şi a luat Ilie douăsprezece pietre, după numărul celor douăsprezece neamuri ale lui Israil, precum a grăit Domnul către dânsul zicând : Israil va fi numele tău. Şi a zidit pietrele întru numele Domnului şi a înnoit altarul Domnului cel stricat, şi a făcut groapă împrejurul altarului, întru care a încăpeau două obroace de sămânţă împrejurul altarului, şi a pus lemne pe altarul ce făcuse şi a tăiat bucăţi jertfele, şi le-a pus pe lemne, şi a înconjurat altarul, şi a zis Ilie : Aduceţi două vedre de apă, şi turnaţi peste altar şi peste jertfe şi peste lemne, şi a zis : Turnaţi a doua oară; şi au turnat. Şi a zis : Turnaţi a treia oară; şi au turnat. Şi curgea apa împrejurul altarului, şi groapa s-a umplut de apă. Şi a strigat Ilie la Cer şi a zis : Doamne Dumnezeul lui Avraam, şi al lui Isaac, şi al lui Iacov, auzi-mă pe mine astăzi cu foc, şi ca să cunoască tot poporul acesta, că Tu eşti unul Domnul Dumnezeul lui Israil, şi eu sunt robul Tău, şi pentru Tine am făcut acestea toate, şi Tu ai întors inimile norodului acestuia în urma Ta. Şi a căzut foc de la Domnul din Cer şi a mistuit jertfele, şi lemnele şi apa cea de pe dânsele. Şi apa cea din groapă, şi pietrele şi ţărâna le-a lins focul, şi a căzut tot norodul pe faţa sa şi a zis : Adevărat Domnul Dumnezeu, Acesta este Dumnezeu.

De la a patra carte a Împăraţilor citire :

   Zis-au oamenii cetăţii Ierihonului către Elisei : Iată locuinţa cetăţii acesteia este bună. Precum tu Doamne vezi dară apele sunt rele, şi pământul neroditor şi a zis Elisei, aduceţi-mi mie o vadră nouă şi puneţi într-însa sare; şi au luat şi i-au adus lui. Şi a ieşit Elisei la izvoarele apelor, şi a aruncat acolo sarea şi a zis : Aşa grăieşte Domnul, vindecat-am apele acestea şi nu va mai fi de acum înainte moarte aici, nici nerodire dintr-însele. Şi s-au vindecat apele până în ziua aceasta, după cuvântul care a grăit Elisei.

Din proorocia lui Isaia, citire :

   Acestea zice Domnul : În vreme plăcută te-am auzit pe tine şi în ziua de mântuire ţi-am ajutat ţie şi te-am ridicat, şi te-am dat şi te-am pus spre împăcarea neamurilor, ca să tocmeşti pământul şi să moşteneşti moştenirile pustiei ! Ca să grăieşti celor din legături ieşiţi, şi celor dintru întuneric, arătaţi-vă. În toate căile se vor paşte şi întru toate cărările păşunea lor. Nu vor flămânzi nici vor înseta, nici îi va vătăma pe ei zăduful, nici soarele; ci cela ce îi miluieşte îi va mângâia pe dânşii şi prin izvoare de ape îi va trece, şi voi pune tot muntele spre cale, şi toată cărarea spre păşunea lor. Iar aceştia de departe vor veni, aceştia de la miazănoapte şi de la mare, iară alţii de la pământul perşilor. Veselească-se cerurile şi să se bucure pământul, să vestească munţii veselie şi dealurile dreptate. Că a miluit Domnul pe norodul Său şi pe cei smeriţi ai norodului Său i-a mângâiat şi a zis Sionul : Părăsitu-m-a Domnul, şi Dumnezeu m-a uitat pe mine. Au doară va uita mama pe pruncul său, sau nu-i va fi milă de fiii pântecelui său ? Şi de îi va şi uita mama pe aceştia, dar Eu nu te voi uita pe tine, zice Domnul Atotţiitorul.

Evanghelia de la Luca, citire :

   În anul al cincisprezecelea al împărăţiei lui Tiberie Cezarului, domnind Pilat din Pont în Iudea; şi Irod stăpânind a patra parte pe Galileia; iară Filip fratele lui stăpânind a patra parte : Ituria şi latura Trahoniei. Şi Lisanie a patra parte stăpânind : Avilinia. În zilele Arhiereilor Anei şi Caiafei, fost-a cuvântul Domnului către Ioan fiul Zahariei, în pustie. Şi a venit în toată latura Iordanului, propovăduind Botezul pocăinţei întru iertarea păcatelor. Precum este scris în cartea cuvintelor Isaiei Proorocului, care zice : Glasul celui ce strigă în pustie, gătiţi calea Domnului drepte faceţi cărările Lui. Toată valea se va umplea, şi tot muntele şi măgura se va smeri; şi vor fi cele strâmbe drepte și cele colţuroase căi netede. Şi va vedea tot trupul mântuirea lui Dumnezeu. Deci zicea noroadelor celor ce mergeau să se boteze de la el : Pui de năpârci, cine v-a arătat vouă ca să fugiţi de mânia ceea ce va să fie ? Faceţi dară roduri vrednice de pocăinţă, şi nu începeţi a zice întru voi : Tată avem pe Avraam; că zic vouă : Că poate Dumnezeu şi din pietrele acestea să ridice fii lui Avraam. Că iată şi securea la rădăcina pomilor zace; deci tot pomul carele nu face roadă bună, se taie, şi în foc se aruncă; şi îl întrebau pe el noroadele, zicând : Dară ce vom face ? Şi răspunzând zicea lor : Cela ce are două haine, să dea celui ce nu are; şi cel ce are bucate, asemenea să facă. Şi au venit şi vameşii să se boteze de la dânsul, şi au zis către el : Învăţătorule, ce vom face ? Iar el a zis către dânşii : Nimic mai mult decât este rânduit vouă, să nu faceţi. Şi îl întrebau şi ostaşii, zicând : Şi noi ce vom face ? Şi a zis către dânşii : Pe nimenea să nu asupriţi, nici să clevetiţi; şi să vă îndestulaţi cu lefele voastre. Iar aşteptând poporul, şi cugetând toţi întru inimile sale de Ioan, ca nu cumva el să fie Hristos; răspuns-a Ioan tuturor, zicând : Eu cu apă vă botez pe voi; iară vine Cel mai tare decât mine, Căruia nu sunt vrednic a-i dezlega cureaua încălţămintelor Lui. Acesta va boteza pe voi cu Duh Sfânt şi cu foc. A Căruia lopată este în mâna Lui, şi va curaţi aria Sa, şi va aduna grâul în jitniţa Sa; iar plevile le va arde cu focul nestins. Multe încă şi altele binevestea poporului, mângâindu-l.

Din proorocia lui Isaia, citire :

   Acestea zice Domnul, să se veselească pustia cea însetată, să se bucure pustia, şi să înflorească ca crinul, şi să încolţească şi toate să se veselească, şi se vor bucura pustiile Iordanului. Şi mărirea Libanului s-a dat ei, şi cinstea Carmelului, şi norodul meu va vedea slava Domnului, şi înălţarea lui Dumnezeu. Întăriţi-vă mâini slabe, şi genunche slăbănoage vă mângâiaţi, şi ziceţi celor slabi de inimă, întăriţi-vă şi nu vă temeţi iată Dumnezeul nostru cu judecată va răsplăti; Acela va veni şi ne va mântui pe noi. Atuncea se vor deschide ochii orbilor, şi urechile surzilor vor auzi. Atuncea va sări şchiopul ca cerbul şi limpede va fi limba gângavilor, că s-a vărsat apă în pustie, şi vale în pământ însetat. Şi vor fi cele fără de apă bălţi, şi în pământul cel însetat izvoare de apă va fi. Acolo va fi veselia păsărilor, şi lăcaşul sirenelor, şi trestie şi baltă. Acolo va fi cale curată, şi cale sfântă se va chema, şi nu va trece acolo necurat, nici va fi acolo cale spurcată. Cei risipiţi vor merge pe dânsa, şi nu vor rătăci. Şi nu va fi acolo leu, nici fiară cumplită nu se va sui pe dânsa, nici se va afla acolo. Ci vor merge pe dânsa cei izbăviţi şi aleşi de Domnul, şi se vor întoarce, şi vor veni în Sion cu veselie şi cu bucurie, şi veselie veşnică peste capul lor. Lauda şi bucuria, şi veselia îi va ajunge pe dânşii, şi va fugi durerea, scârba şi suspinarea, în şase zile.

Din proorocia lui Isaia, citire :

   Aşa grăieşte Domnul, cei însetaţi mergeţi la apă. Şi câţi nu aveţi argint, mergând cumpăraţi, şi mâncaţi, şi beţi fără argint şi fără preţ, vin şi grăsime. Pentru ce preţuiţi argintul nu întru pâini ? Şi osteneala voastră nu întru saţiu. Ascultaţi-mă pe Mine şi veţi mânca cele bune, şi se va desfăta întru bunătăţi sufletul vostru. Luaţi aminte cu urechile voastre, şi urmaţi căilor Mele. Ascultaţi-mă pe Mine, şi va fi viu întru bunătăţi sufletul vostru; şi voi pune vouă lege veşnică, cele sfinte ale lui David, şi credincioase. Iată mărturie întru neamuri l-am dat pe dânsul, Domn, şi povăţuitor neamurilor, iată neamurile care nu te ştiau pe tine te vor chema, şi noroadele care nu te cunoşteau la tine vor alerga, pentru Domnul Dumnezeul tău, şi pentru Sfântul lui Israil, că te-am mărit pe tine. Căutaţi pe Dumnezeu, şi dacă Îl veţi afla voi pe Dânsul, să-L chemaţi, şi dacă se va apropia de voi, să-şi lase cel necredincios, căile sale, şi omul cel fărădelege sfaturile sale, şi să vă întoarceţi la Domnul Dumnezeul vostru, şi vă veţi milui. Şi să strigaţi, că mult va ierta păcatele voastre. Că nu sunt sfaturile Mele, ca sfaturile voastre; nici căile Mele, ca şi căile voastre, grăieşte Domnul. Ci în ce chip este departe Cerul de la pământ, aşa sunt departe căile Mele de la căile voastre, şi cugetele Mele de la cugetele voastre. Că precum se pogoară ploaia sau zăpada din Cer, şi nu se mai întoarce acolo, până când adapă pământul, şi rodeşte şi răsare, şi dă sămânţă semănătorului, şi pâine de mâncare, aşa va fi cuvântul Meu, carele va ieşi din gura Mea, nu se va întoarce la Mine deşert, până când va plini toate câte am voit. Şi voi face cu spor căile Mele şi poruncile Mele. Că întru veselie vă veţi veseli, şi întru bucurie vă veţi învăţa. Că munţii şi dealurile vor sălta, aşteptându-vă pe voi întru bucurie, şi toate lemnele ţarinei vor bate cu ramurile. Şi în locul scaiului se va înălţa chiparos. Şi în locul urzicii va creşte mirsina. Şi va fi Domnul numit şi întru semn veşnic şi nu va lipsi.

Din proorocia lui Isaia, citire :

   Acestea zice Domnul : Scoate-ţi apă întru veselie, din izvoarele mântuirii. Şi vei zice în ziua acea : Lăudaţi pe Domnul chemaţi numele Lui, vestiţi întru neamuri slava Lui. Aduceţi-vă aminte că înalt este numele Lui. Cântaţi numele Domnului că lucruri înalte a făcut. Vestiţi acestea peste tot pământul, bucuraţi-vă şi vă veseliţi cei ce locuiţi în Sion. Că s-a înălţat Sfântul lui Israil în mijlocul tău.

Din cartea cea către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel, citire :

   Fraţilor, nu voi ca să nu ştiţi voi, că părinţii noştri toţi, sub nor au fost şi toţi prin mare au trecut. Şi toţi prin Moise s-au botezat, în nor şi în mare. Şi toţi aceeaşi mâncare duhovnicească au mâncat. Şi toţi aceeaşi băutură duhovnicească au băut. Că bea din piatra cea duhovnicească care urma. Iară piatra era Hristos.

Evanghelia de la Marcu, citire :

   În vremea aceia venit-a Iisus din Nazaretul Galileii, şi S-a botezat de la Ioan în Iordan. Şi îndată ieşind din apă, a văzut cerurile deschise, şi Duhul ca un porumb pogorându-Se peste Dânsul. Şi glas a fost din ceruri : Tu eşti Fiul Meu Cel iubit, întru Carele bine am voit.

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut