Menu Home

Întreita semnificație a Nașterii Domnului

Nașterea Domnului are o semnificație religioasă profundă. Ea reprezintă împlinirea profețiilor mesianice și începutul răscumpărării omului de păcat.

Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu

Nașterea lui Iisus Hristos din Fecioara Maria este o minune care arată că El este Fiul lui Dumnezeu. Prin nașterea Sa trupească, Fiul lui Dumnezeu devine și Fiul omului. Iisus Hristos a devenit om, dar fără să piardă firea Sa divină, fiind „Dumnezeu cu adevărat şi om cu adevărat, pe Acelaşi din suflet raţional şi trup, deofiinţă cu Tatăl, după dumnezeire, şi deofiinţă cu noi, după omenitate, după toate asemenea nouă, afară de păcat; pe Unul şi Acelaşi Hristos, Fiu, Domn, Unul -Născut, cunoscut în două firi în chip neamestecat, neschimbat, neîmpărţit, nedespărţit, deosebirea firilor nefiind desfiinţată nicidecum din cauza unirii, ci salvându-se, mai degrabă, proprietatea fiecărei firi şi concurgând într-o persoană şi într-un ipostas, nu împărţit şi divizat în două persoane“. Cu alte cuvinte Cu alte cuvinte, Iisus Hristos are o singură Persoană (persoana Fiului lui Dumnezeu) dar şi că are două firi, care, deşi unite, nu se amestecă şi nici nu se despart, fiecare păstrându-şi proprietăţile specifice.

Iisus Hristos este Mântuitorul

Nașterea lui Iisus Hristos este o veste bună pentru toți oamenii. Ea anunță că Dumnezeu a venit în lume pentru a mântui pe oameni de păcat.  Pe cel după chip şi după asemănare, văzându-l Iisus stricat pentru călcarea poruncii, plecând cerurile S-a pogorât, şi S-a sălăşluit în pântecele Fecioarei fără schimbare; ca într-însa să înnoiască pe Adam cel stricat, care strigă : Slavă arătării Tale, Mântuitorul meu şi Dumnezeule.

Iisus Hristos este Împăratul

Nașterea lui Iisus Hristos este începutul Împărăției lui Dumnezeu în lume. Această Împărăție este o împărăție a iubirii, a dreptății și a păcii.  „Prunc S-a născut nouă Fiul, şi S-a dat nouă; a Căruia Stăpânire s-a făcut peste umărul Lui; şi se cheamă numele Lui, Înger de mare sfat, sfetnic minunat. Dumnezeu tare, biruitor, Domn păcii, Părinte veacului ce va să fie. Pentru că va aduce pace spre domni, şi sănătate lor. Mare este stăpânia Lui, şi pacea Lui nu va avea sfârşit. Pe scaunul lui David şi întru împărăţia lui va şedea, să o îndrepteze pe ea, şi să o apere, cu judecată şi cu dreptate, de acum şi până în veac. Râvna Domnului Dumnezeu Savaot va face acestea.”

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut