Menu Home

Lumina lui Hristos luminează tuturor. Tema luminii în cântările Botezului Domnului

Lumina este un simbol important în Sfânta Scriptură și este asociată cu prezența lui Dumnezeu, adevărul și viața. Iată câteva referințe biblice relevante despre lumina:

  1. Facerea 1:3 – „Dumnezeu a zis: „Să fie lumină!” și a fost lumină.” Aici vedem cum Dumnezeu aduce lumina în existență prin Cuvântul Său.
  2. Psalmul 27:1 – „Domnul este lumina mea și mântuirea mea; de cine mă voi teme? Domnul este apărătorul vieții mele; de cine mă voi înfricoșa?” Această verset subliniază că Dumnezeu este lumina noastră și că El ne luminează calea și ne aduce mântuirea.
  3. Ioan 8:12 – „Iisus le-a vorbit din nou, zicându-le: „Eu sunt Lumina lumii; cine Mă urmează nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții”. Iisus Hristos se prezintă ca Lumina lumii și subliniază că cei care Îl urmează nu vor umbla în întunericul necunoașterii, ci vor avea lumina vieții veșnice.
  4. 2 Corinteni 4:6 – „Dumnezeu, care a poruncit ca din întuneric să strălucească lumina, a strălucit în inimile noastre, ca să lumineze cunoștința slavei lui Dumnezeu, pe fața lui Iisus Hristos.” Aici vedem cum Dumnezeu aduce lumina cunoașterii despre slava Sa prin intermediul Domnului Iisus Hristos.

Toate aceste aspecte se regăsesc în compozițiile poetice ale praznicului Bobotezei, transmițând învățătura că lumina este un simbol puternic al lui Dumnezeu și a lucrării Sale în lume și în viața noastră.

Iată luminarea credincioşilor, iată curăţirea noastră, va să intre în curgerile râului, ca să spele întinăciunea răutăţii oamenilor, şi să ne înnoiască pe noi cei sfărâmaţi.

Lumina cea întreită în lumină să vedem, venind Hristos să Se boteze; Căruia i-a mărturisit Tatăl din Cer, şi venirea Duhului Sfânt a strălucit în chip de porumb.

Dumnezeiesc cuvânt gândind cântări să aducem Cuvântului, Celui ce S-a arătat cu trup pentru noi, şi a luminat pe cei din întuneric. Pe Care toată făptura bine-L cuvintează, slăvindu-L în veci.

Lumină mare a strălucit neamurilor, celor întunecaţi le-a luminat dumnezeiasca rază; şi celor ce şedeau de demult în umbra morţii, Soarele cel strălucit Hristos le-a răsărit.

Minunează-se tot sufletul gândind la a Ta înfricoşată rânduială Cuvinte; cum vrând să înnoieşti pe toţi, vii să intri în curgerile râului gol, Cel ce Te îmbraci cu lumina.

Cei ce şedeţi întru întuneric de demult, văzând lumina venind, de bucurie vă umpleţi. Iată S-a arătat Domnul îmbrăcat cu repejunile Iordanului.

Lumina ceea ce din lumină a strălucit mai înainte de ani, celor ce şedeau în noapte S-a arătat, şi întunericul păcatului curăţind a luminat. Dănţuieşte Adame, veseleşte-te Evo ! Hristos Mântuitorul a venit, Davide strigă : Bine eşti cuvântat Cel ce Te-ai arătat, Dumnezeul nostru slavă Ție.

Steaua din Iacov a răsărit lumii, şi păcatul oamenilor cel ca văpaia luând, îl îngroapă în apele Iordanului, strălucind cu raza Dumnezeirii, şi luminarea cunoştinţei de Dumnezeu dând neamurilor. Bine eşti cuvântat Cel ce Te-ai arătat, Dumnezeul nostru slavă Ție.

De la Betleem, să ne mutăm la Iordan, că acolo. Celor din întuneric, iată începe lumina a străluci.

Pământul Zabulonului, cei ce sunteţi de acea parte de Iordan, auziţi, Se apropie Hristos, Mântuirea, lumina şi izbăvirea.

Iată luminarea noastră, scăparea şi mântuirea, de voie vine mai înainte la Iordan gol arătat, Cel ce se îmbracă cu apele ca cu un veşmânt, îmbrăcând goliciunea tuturor, ceea ce se golise prin sfatul potrivnicului şarpe

Taine învăţând înţelepciunea lui Dumnezeu, cheamă pe toţi cei din păgâni la lumină, pe cei ce zăceau mai înainte întru întunericul neluminatei necunoştinţe, la cunoştinţa adevărului; scoţându-i la lumină prin Botezul cel ce curăţeşte inimile, şi zideşte prin Duhul.

Să auzim acum glasurile prooroceşti, cele plinite prin Duhul, căci Cel ce botează cu Duhul şi cu foc, Hristos, merge la Iordan. Veniţi la Dânsul şi vă luminaţi, că feţele voastre nu se vor ruşina.

Iată curăţirea, iată mântuirea şi înnoirea tuturor, şi luminarea a venit la ai Săi. Deci să ne lipim de Dânsul prin curăţia vieţii.

Norodule cel ce şedeai dedemult întru întunericul necazurilor, lumina cea neapusă s-a arătat ţie, vezi şi cu dumnezeieştile raze te luminează, şi laudă Darul Celui ce S-a arătat.

Curăţirea sufletelor se găteşte, luminarea şi dezlegarea din cele rele a venit. Iordane râule veseleşte-te, dănţuieşte făptura toată, şi pământule şi mare bucuraţi-vă, slăvind pe Preabunul Hristos.

Venit-a luminarea, mântuirea S-a arătat la Iordan; veniţi să ne adunăm, ca să ne curăţim, şi să lăudăm cele dinaintea prăznuirii.

Lumina cea neînserată a dumnezeieştii arătării Tale Hristoase, celei ce s-a făcut spre noi pentru milostivire, Isaia văzându-o, de noapte mânecând a strigat : Cei luminaţi, veniţi de vă spălaţi cu apă dumnezeiască şi cu Duhul adevărului, şi sufletul şi trupul vă curăţiţi.

Să stropească veselindu-se norii veselie veşnică, Hristos Iisus merge, cu apele Iordanului să înece râurile păcatelor, dăruind tuturor luminare.

Iată lumina se arată, iată curăţirea se iveşte, iată Mântuitorul stă de faţă, ca să strălucească celor din întuneric dumnezeieştile raze. Pe Acesta cu gânduri curate bucurându-ne să-L primim.

Luaţi apa vieţii, că iată acum a venit Izvorul păcii cu adevărat, ca să usuce apele necredinţei cele tulburate, şi să izvorască luminare celor ce cântă lui : Slavă puterii Tale, Doamne.

Lumina Ta cea neapusă, străluceşte-o Hristoase, în inimile celor ce cu credinţă te laudă pe Tine, pacea Ta cea mai presus de minte dându-o nouă. Pentru aceea din noaptea neştiinţei, către ziua luminii Tale alergând, Te slăvim Iubitorule de oameni.

Hristos mântuirea S-a arătat, luminare dăruind. Să se bucure Cerul, şi norii să picure cu adevărat dreptate, celor ce strigă : Dumnezeul părinţilor bine eşti cuvântat.

Veniţi să mergem cu gândul la Iordan, vedenie mare într-însul să vedem; că Iisus, luminarea vine, şi se pleacă sub mâna slugii, celui ce cu cutremur cântă : Bine să cuvinteze toată făptura pe Domnul, şi să-L preaînalţe întru toţi vecii.

Pustiile Iordanului să înflorească, cei ce şedeţi întru întuneric, Lumina cea mare ce S-a arătat vouă văzându-o, săltaţi; Hristos din Galileea venind, primeşte cu trupul să Se boteze de la slugă.

Iată Împăratul, iată aşteptarea lui Israil a venit. Noroade bucuraţi-vă, că Lumina S-a arătat.

Păcătoşilor şi vameşilor, pentru mulţimea milei Tale Te-ai arătat Mântuitorul nostru. Că unde vrea să strălucească lumina Ta ? Fără numai celor ce şedeau întru întuneric, Iubitorule de oameni slavă Ție

Trimis fiind de la Tatăl prealuminate Cuvinte, vii să goneşti cuprinderea nopţii cea rău întunecată, şi să dezrădăcinezi păcatele oamenilor, şi fii luminaţi la Tine să tragi cu Botezul Tău, din curgerile Iordanului.

Arătatu-Te-ai astăzi lumii, şi lumina Ta Doamne s-a însemnat peste noi, care cu cunoştinţă Te lăudăm. Venit-ai şi Te-ai arătat lumina cea neapropiată.

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut