Menu Home

Postul Crăciunului. Ziua a noua

Aprinzându-te de râvna credinței, ai stins până la cenușă focul necredinței, înțelepte și ai luminat pe credincioșii care strigă cu frică: Prealăudate Doamne al părinților și Dumnezeule, bine ești cuvântat!

Vineri, 24 noiembrie s-a cântat în biserica parohială Canonul de laudă Sfântului Clement Romanul, bărbat apostolic, ucenic al Sfinților Petru și Pavel și apoi episcop al Romei.

La final s-a citit rugăciunea alcătuită de el, pentru împăcare și intrare în bună rânduială a oamenilor, consemnată în capitolele LIX- LXI ale Epistolei sale către Biserica din Corint, scrisă în jurul anului 98.

Noi (…) vom cere, făcând stăruitoare rugăciuni şi cereri, ca, Creatorul tuturor lucrurilor să păstreze numărul cel socotit al aleşilor Lui din întreaga lume, prin iubitul Lui Fiu Iisus Hrisos, prin Care ne-a chemat de la întuneric la lumină, de la necunoaștere la cunoașterea slavei numelui Lui. Ca să nădăjduim în numele Tău, începutul întregii creaţii, Cel ce ai deschis ochii inimii noastre, ca să Te cunoaştem pe Tine, singurul prea înalt întru cele prea înalte, Cel sfânt, Care întru sfinți Te odihneşti, Cel ce umilești trufia celor mândri, Cel ce risipești sfaturile neamurilor, Cel ce ridici pe cei smeriți la înălțime și smereşti pe cel înalt, Cel ce îmbogăţeşti şi faci sărac, Cel ce ucizi și faci viu, singurul binefăcător al duhurilor şi Dumnezeul oricărui trup, Cel ce priveşti în adâncuri, Cel ce vezi faptele omeneşti, ajutorul celor în primejdii, mântuitorul celor deznădăjduiţi, făcătorul şi ocrotitorul oricărui duh, Cel ce înmulţeşti neamurile pe pământ şi din toate ai ales pe cei ce Te iubesc pe Tine, prin Iisus Hristos, Fiul Tău cel iubit, prin Care ne-ai învăţat, ne-ai sfinţit şi ne-ai cinstit, pe Tine Te rugăm, Stăpâne, fii ajutorul şi sprijinitorul nostru. Mântuie pe cei dintre noi care sunt în strâmtorare, pe cei smeriți miluieşte-i, pe cei căzuţi ridică-i, celor din nevoi arată-Te, pe cei bolnavi vindecă-i, pe cei rătăciți din poporul Tău întoarce-i; satură pe cei flămânzi, slobozeşte pe cei legaţi dintre noi, ridică-i pe cei slabi, mângâie pe cei slabi ia suflet, ca toate neamurile să Te cunoască pe Tine, că Tu eşti singurul Dumnezeu şi Iisus Hristos Fiul Tău, iar «noi poporul Tău şi oile păşunii Tale».

Tu, prin lucrările puterii Tale, ai făcut cunoscută alcătuirea veșnică a lumii. Tu, Doamne, ai zidit lumea, Tu Cel ce ești credincios în toate neamurile, drept în judecățile Tale, minunat în putere și măreţie, înțelept în a zidi şi priceput în a întemeia cele zidite de Tine, bun în cele văzute și credincios celor ce cred în Tine. Milostive și îndurate, iartă-ne nouă fărădelegile, nedreptățile, păcatele şi greşelile noastre. Nu socoti păcatele robilor și roabelor tale, ci curăţă-ne cu curăţia adevărului Tău şi îndreaptă paşii noștri ca să mergem în sfinţenia inimii  și să facem cele bune şi bineplăcute înaintea Ta și înaintea conducătorilor noştri. Da, Stăpine, arată faţa Ta peste noi, spre cele bune în pace, ca să ne acoperi pe noi cu mâna Ta cea puternică, să ne izbăvești de tot păcatul cu braţul Tău cel înalt şi să ne scapi de cei ce ne urăsc pe nedrept. Dă-ne înţelegere și pace, nouă şi tuturor celor ce locuiesc pământul, precum ai dat părinţilor noștri, când Te chemau cu cuvioșie, în credință şi adevăr, ca să ne supunem atotputernicului şi preasfântului Tău nume, conducătorilor și stăpânitorilor noştri de pe pământ. 

Tu, Stăpâne, le-ai dat lor stăpânirea împărăției prin puterea Ta cea mare și nespusă, pentru ca noi, cunoscând slava și cinstea dată lor de Tine, să ne supunem lor, întru nimic împotrivindu-ne voinţei Tale. Dă-le lor, Doamne, sănătate, pace, înțelegere, bună rânduială ca să conducă fără piedică stăpânirea dată lor de Tine. Că tu, Stăpâne, cerescule Împărat al veacurilor, Cel ce dai fiilor oamenilor slavă, cinste şi stăpânire peste cele ce sunt pe pământ, Tu, Doamne, îndreplează gândul lor spre ce este bun și bineplăcut înaintea Ta, ca ei, conducând în pace și blândeţe, şi cu cuvioşie stăpânirea dată lor de Tine, să aibă parte de îndurarea Ta. Pe Tine, Care singur ești puternic a face cu noi acestea și alte mai multe bunătăţi, Te lăudăm prin Iisus Hristos, Arhiereul şi apărătorul sufletelor noastre, prin Care Ție slava şi măreţia și acum și din neam in neam și în vecii vecilor. Amin. 

 

 

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut