PAROHIA PLEVNA din Protopopiatul Lehliu, Episcopia Sloboziei și Călărașilor

Biserica Ortodoxă din zilele noastre este comunitatea de creştini care se identifică cu Biserica din primul mileniu şi păstrează credinţa, etosul, cultul, succesiunea, comuniunea, structura vizibilă şi continuitatea canonică și istorică a Bisericii întemeiate de Iisus Hristos
Grigorie, focul ce a ars tufişurile cele spinoase ale eresurilor

Cu ochiul sufletului priveghind, ierarhe, te-ai arătat lumii ca un păstor priveghetor şi cu toiagul înţelepciunii tale, preafericite cuvioase, ai alungat pe toţi rău voitorii credinţei, ca pe nişte lupi, păzindu-ţi turma nevătămată, Preaînţelepte Părinte Grigorie.

Stih: Sfinte Părinte Grigorie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Tu ai înlăturat credinţa cea deşartă a lui Eunomie şi cuvintele lui cele cu greutate de ocolit; şi lanţurile curselor celor tari le-ai stricat, ca nişte ţesături de păianjen.

Stih: Sfinte Părinte Grigorie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Înfruntat-ai, Părinte Grigorie Preaalesule, pe Macedonie cel ce se lepădase de Dumnezeu şi care hulea fără de temere pe Dumnezeiescul Duh, ca pe unul ce nuavea împărtăşire cu Dânsul.

Stih: Sfinte Părinte Grigorie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Învăţătura cea greşită şi înrădăcinată a lui Arie, care despărţea Treimea, tu ai surpat-o desăvârşit, cu înţelepciunea ta şi cu cuvânt îndestulat, Sfinte Ierarhe Grigorie.

Stih: Sfinte Părinte Grigorie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Sabelie, luptătorul împotriva Dumnezeirii, socotind, ca un nepriceput, că Unimea Treimii ar fi amestecare, a fost înfrânt de tine, Sfinte Grigorie, întru tot fericite.


www.parohiaplevna.ro; parohiaplevna@gmail.comNoutati
Uneori se și împrumuta pentru a putea face zilnic milostenieTELEGRAF: vineri, 31 ianuarie 2020, se oficiază Taina Sfântului Maslu
 Iubitorule de Dumnezeu și iubitorule de săraci, iconomule înțelept și următorule al milei lui Hristos, fericite Iosif, păstorule cel bun și slugă credincioasă, ajutător al tuturor și ocrotitor al celor din nevoi, roagă pe Iubitorul de oameni pentru cei ce săvârșesc cu dragoste ci...
www.parohiaplevna.ro; parohiaplevna@gmail.com
Premisele înțelepciunii duhovnicești
 "Învaţă-ţi copilul să nu pună nici un preţ pe bani, nici pe slava omenească, nici numai pe viaţa de aici. Dacă va avea astfel de gânduri, va fi un înţelept." (Sf Ioan Gură de Aur)www.parohiaplevna.ro; parohiaplevna@gmail.com
27-01-2020 12:26
26-01-2020 16:15
26-01-2020 15:21
Scrisoarea de mulțumire a Sf Vasile cel Mare către Sf Bretanion al Tomisului pentru oferirea moaștelor Sf Sava "Gotul"Fapta îndrăzneață a episcopului Bretanion imitată și de Sf Vasile cel Mare
Dumnezeu Cel Sfânt ne-a împlinit o veche dorinţă atunci când ne-a în vrednicit să primim scrisoarea Credincioşiei Tale. Desigur, cea mai mare şi mai fierbinte fericire ar fi fost să Te vedem în carne şi oase şi să ne bucurăm de aproape de darurile Duhului care sălăşluiesc întru Tine. Întrucât îns...
 Istoricul Sozomen descrie vizita împăratului arian Valens (364 - 378) la Tomis, în anul 369, pe cînd se întorcea dintr-o expediţie împotriva goţilor.  Autorul spune în a sa "Istorie bisericească" că împăratul a intrat în biserica episcopală şi a cerut episcopului Betranion să intre în comuniune ...
Vedeţi ce face o inimă când vine întru cunoştinţa păcatelor sale?
În Sfânta Evanghelie citită la 26 ianuarie 2020 (duminicz a XXXII-a după Rusalii) se spune că iudeii, văzând pe Mântuitorul intrat în casa lui Zaheu, mai marele vameşilor din Ierihon, s-au aprins de mânie asupra Domnului şi cârteau că a intrat să găzduiască la un păcătos (Luca 19, 7). Şi aceasta ...
26-01-2020 15:14
25-01-2020 14:41
25-01-2020 03:54
Teme majore pentru Biserică în epoca premergătoare Unirii din 1859Hotărârea dogmatică a sinodului VI Ecumenic
Din perspectiva organizării Bisericii Ortodoxe Române, în epoca premergătoare Unirii, o deosebită însemnătate au avut dezbaterile din cadrul Divanului ad-hoc al Moldovei din toamna anului 1857. Sub președinția mitropolitului Sofronie Miclescu, în contextul în care unire...
 La 23 ianuarie se pomenește al șaselea Sinod Ecumenic, convocat de Împăratul Constantin Pogonatos (Pogonatul) (668-685) la Constantinopol în anul 681 pentru a se combate erezia monotelită. Au fost prezenţi 171 Sfinţi Părinţi care au confirmat doctrina celor doua firi ale Mântuito...
Lumânare de rugăciune pentru unioniști
 La a Ta slavă căzând, cu frică şi cu cutremur, ca nişte robi nevrednici, cu umilinţă aducem acum mulţumire bunătăţii Tale, pentru binefacerile ce au fost asupra poporului român prin unirea într-o singură ţară românească şi creştină; şi, ca pe Domnul, Stăpânul şi Binefă...
24-01-2020 18:24
24-01-2020 02:48
23-01-2020 21:23
Scrieri, studii... texte de experiență pastoralăPapi și Patriarhi, o perspectivă ortodoxă
Lumea este aceasta care este, cu chinurile și cu bucuriile ei. Totdeauna a fost așa. Și așa va fi. Elementul tragismului a caracterizat totdeauna Pământul nostru. Viață și moarte. Înflorire și decădere. Cădere și Înviere. Toate acestea merg împreună. Și vor merge așa pentru totdeauna în acest int...
Whelton ne atrage atenţia asupra faptului că dialogul cu romano-catolicii, pentru a fi creştin, trebuie centrat nu pe unirea noastră cu „ei”, sau a lor cu “noi”, ci pe lepădarea de satana şi unirea cu Hristos.Dialogul ecumenic trebuie să fie despre Adevăr în istorie, nu despre civilizaţie, politi...
Atitudinea Bisericilor Tradiționale Europene față de prozelitismul advent
 Grupurile neo-protestante care accentuează discursul eshatologic nu sum altceva decât expresia religioasă a modernismului. Încercând să înlocuiască reperele tradiţionale creştine într-o societate secularizată, ele se inspiră din domeniul politic şi economic şi se străduiesc, prin mijloace mai mu...
23-01-2020 20:40
23-01-2020 19:44
23-01-2020 19:42
Activitate în parteneriat cu școala. Partea a III-a: primirea darurilor educaționale din partea parohieiTeologia Sfântului Maxim în viersuire liturgică
La sfârșitul activității catehetice întreprinse în parteneriat cu școala, după ce copiii au pus la inimă semnificația bradului împodobit de la Crăciun apoi au participat la plantarea pomișorului în curtea bisericii, a urmat partea de bucurie și recompensă constând în primirea de materiale didacti...
Tot izvorul cel necurat al eresurilor seacă, Sfinte Fericite Maxim, astupat de puterea graiului tău. Pe Marele Maxim, iubitorul Preasfintei Treimi, pe cel ce a propovăduit în chip lămurit Dumnezeiasca credinţă şi ne-a învăţat să credem că Hristos este în două firi şi cu două voinţe şi lucrări, în...
TELEGRAF: vineri, 24 decembrie 2020, Te Deum pentru Mica Unire
www.parohiaplevna.ro; parohiaplevna@gmail.com
23-01-2020 19:36
21-01-2020 10:37
21-01-2020 08:51
Activitate în parteneriat cu școala. Partea a II-a -plantarea pomului de CrăciunAgresivitatea animelelor, tâlc duhovnicesc
Când decorațiunile de Crăciun care au împodobit brăduțul din biserică au fost strânse, copiii împreună cu preotul, doamnele profesoare și personalul bisericii s-au deplasat în curtea bisericii pentru ca planta veșnic verde să fie încredințată pământului, spre a fi precum un copac al vi...
Adeseori, fiinţele robite şi supuse omului se răzvrătesc împotriva stăpânirii, tot pentru păcate. Vezi-l pe Adam când încă nu păcătuise şi când avea toate fiarele roabe supuse şi le chema pe nume ca pe nişte robi. Dar, când şi-a murdărit chipul prin păcat, atunci fiarele nu l-au mai recunoscut, ş...
Principiile filantropiei, enunțate de Sf Maxim Mărturisitorul
24. Cel ce face milostenie imitând pe Dumnezeu nu cunoaşte deosebire între rău şi bun, între drept şi nedrept, când e vorba de cele ce sunt de trebuinţă trupului, ci împarte tuturor la fel, după trebuinţă, chiar dacă cinsteşte mai mult, pentru buna aplecare a voii, pe cel virtuos decât...
21-01-2020 08:24
20-01-2020 22:50
20-01-2020 22:41
PărtășieNerecunoştinţa şi nemulţumirea se socotesc, în Scriptură, nebunie
Dumnezeiasca Liturghie este izvor de comuniune, de lumină şi de sfinţenie. Este vieţuire în rai, împreună şedere cu Dumnezeu şi cu sfinţii Lui.(Sf Ioan de Kronstadt)www.parohiaplevna.ro; parohiaplevna@gmail.com
Moise, în cuvintele Sfintei Scripturi, arătând nemulţumirea poporului iudeu faţă de atâtea binefaceri primite de la Dumnezeu, îl numeşte nebun când zice: Acest popor este nebun şi neînţelept. Şi, mustrând nemulţumirea poporului, zice: Oare nu Acesta este Părintele tău care te-a zi...
Activitate în parteneriat cu școala. Partea I- cateheza
În prima săptămână de școală a semestrului II, elevii Școlii Plevna însoțiți de doamnele profesoare au participat, în curtea bisericii,la o activitate catehetică deosebită, prilejuită de despodobirea bradului de Crăciun, ce a decorat biserica în perioada sărbătorilor.Cu acest prilej, copiii au fo...
20-01-2020 11:54
19-01-2020 23:50
19-01-2020 23:33
Sfântul Chiril, apărătorul credințeiSfântul Atanasie, stâlpul Ortodoxiei
   Cine nu te va ferici pe tine Preasfântă Fecioară ? Sau cine nu va lăuda, Preacurată, naşterea ta ? Că Cel cea strălucit fără de ani din Tatăl, Fiul Unul-Născut, acelaşi din tine cea Curată a ieşit negrăit întrupându-Se, din fire Dumnezeu fiind şi cu firea Om făcându-Se pentru noi. Nu în două f...
Bucură-te steaua cea prealuminoasă, care ai luminat toată partea cea de sub soare cu nevoinţele luptelor tale. Şi ai gonit credinţa cea rău întunecată a lui Arie. Minte cerească, care cu învăţăturile ai luminat pe toţi ortodocșii, Prealăudate, cela ce ai propovăduit pe Fiul a fi de o Fiinţă cu Ta...
Cu ce ochi privim binecuvântările Domnului?
Un mare făcător de rele, într-o vreme fiind foarte ostenit de cale, s-a dus şi s-a culcat la umbra unui zid vechi. Pe când dormea el, i-a grăit cineva, zicându-i: "Scoală-te repede de aici şi mergi alături, căci cade zidul şi te omoară. Iar el s-a sculat repede şi fugind îndată a căzut zidul". Ia...
19-01-2020 23:08
18-01-2020 23:11
18-01-2020 22:53
Scoală-te degrabă! Şi lanţurile i-au căzut de la mâini.TELEGRAF: vineri, 17 ianuarie 2020, în biserica parohială, se va oficia Acatistul Sfântului Antonie cel Mare
Adormit-au ostaşii cei ce te păzeau pe tine, Apostole Petru, la venirea îngerului; iar lanţurile cu care erai legat îndată au căzut; pe acelea cu evlavie le cinstim.1 Şi în vremea aceea, regele Irod (Agripa) a pus mâna pe unii din Biserică, ca să-i piardă. 2 Şi a ucis cu sabia pe Iacov, fratele l...
www.parohiaplevna.ro; parohiaplevna@gmail.com
Pe sihastrul Domnului cu cântări să-l cinstim
   Pe îngerul cel de pe pământ şi în ceruri omul lui Dumnezeu, bună podoaba lumii, desfătarea bunătăţilor şi a faptelor bune, lauda pustnicilor, pe Antonie să-l cinstim. Că sădit fiind în casa lui Dumnezeu, a înflorit după dreptate. Şi ca un cedru în pustie a înmulţit turma oilor lui Hristos celo...
18-01-2020 22:33
16-01-2020 17:52
16-01-2020 12:49
PAROHIA PLEVNA din Protopopiatul Lehliu, Episcopia Sloboziei și Călărașilor
Biserica Ortodoxă din zilele noastre este comunitatea de creştini care se identifică cu Biserica din primul mileniu şi păstrează credinţa, etosul, cultul, succesiunea, comuniunea, structura vizibilă şi continuitatea canonică și istorică a Bisericii întemeiate de Iisus Hristos