PAROHIA PLEVNA din Protopopiatul Lehliu, Episcopia Sloboziei și Călărașilor

Biserica Ortodoxă din zilele noastre este comunitatea de creştini care se identifică cu Biserica din primul mileniu şi păstrează credinţa, etosul, cultul, succesiunea, comuniunea, structura vizibilă şi continuitatea canonică și istorică a Bisericii întemeiate de Iisus Hristos
Numirile Maicii Domnului- căi spre aprofundarea credinței

 Cunoaşterea istoriei si conţinutului cultului închinat Maicii Domnului, prin urmare, ne va îmbogăţi viaţa noastră creştină. Dar şi cufundarea noastră în viaţa liturgică a Bisericii, realizată din iubire. De asemenea, va spori cunoaşterea noastră a lui Iisus Hristos, pe Care ea L-a născut şi L-a crescut. 

Atunci când o numim „Maica lui Dumnezeu”, recunoaştem identitatea lui Iisus ca Persoană dumnezeiască: Fiul lui Dumnezeu Tatăl. Dar aceasta arată, de asemenea, identitatea Sa ca om, pentru că ea I-a dăruit firea Sa omenească deplină şi completă; ea este izvorul alcătuirii Sale omeneşti. A o numi „Theotokos” sau „Maica lui Dumnezeu", prin urmare, este un act de o profunzime nemărginită. 

Ea este, de asemenea, numită „Pururea Fecioară”. La fel ca „Theotokos“, acest titlu are implicaţii profunde pentru modul în care înţelegem identitatea lui Hristos. Maria L-a zămislit pe Hristos fără un tată omenesc. Dacă ar fi fost altminteri, dacă ar fi avut un tată pământesc (de exemplu, Iosif sau un sutaş roman), Iisus ar fi fost o persoană nouă, care nu ar fi existat înainte de primul secol. Dar El nu a venit în existenţă odată cu zămislirea Sa în pântecele Mariei: El a fost şi este Fiul Care există din veşnicie al Tatălui Care există din veşnicie. 

Maria a fost, într-adevăr, fecioară şi a rămas astfel de-a lungul vieţii ei. La fel cum o biserică este sfinţită pentru un singur scop şi doar unul singur, pântecele ei templul lui Dumnezeu a fost închinat exclusiv acestui scop. Prin urmare, ea este Pururea Fecioară; ea şi-a oferit trupul, sufletul şi mintea pentru a-L purta pe Dumnezeu. Înţelegem astfel de ce Biserica o cinsteşte ca „Preacurată” şi „Preasfântă”, într-un mod aparte. 

Aşadar, ea continuă să fie venerată, nu numai pentru rolul ei în viaţa lui Hristos şi, prin urmare, ca scară între cer şi pământ -, ci şi pentru propriile ei virtuţi. Unele dintre nenumăratele rugăciuni şi cântări închinate Mariei accentuează puritatea, tandreţea, înţelepciunea, iubirea şi mijlocirea ei pentru noi înaintea Fiului ei, în timp ce altele se concentrează asupra identităţii divino-umane (teantropice) a Fiului ei. Următorul exemplu reuneşte un concept teologic riguros, al identităţii lui Hristos cu dorinţa fierbinte de a dobândi mijlocirea ei: 

Cum să nu ne mirăm de naşterea Ta, cea dumnezeiesc omenească, cu totul cinstită. Că nefiind ispitită de bărbat, ceea ce eşti cu totul fără de prihană, ai născut fără tată pe Fiul cu trup, pe Cel născut din Tatăl mai înainte de veci fără mamă. Care nicicum n-a suferit schimbare, sau amestec, sau despărţire; ci a păstrat întocmai deosebirea celor două firi. Pentru  aceasta,  Maică  Fecioară,  Stăpână,  pe  Acesta roagă-L  să  mântuiască  sufletele  celor  ce  cu  dreaptă  credinţă,  de  Dumnezeu Născătoare, te mărturisesc pe  Tine. (Dogmatica Învierii, glas 3)

Mary Cunningham, Maica  Vieţii :  învăţătura  ortodoxă  despre  Maica Domnului, Doxologia,  Iași, 2017


www.parohiaplevna.roNoutati
TELEGRAF: în post, zilnic, de la ora 16, citirea Psaltirii și Cateheză biblicăComorile pământului folosite mărinimos- scară către cer
www.parohiaplevna.ro
Nu toată bogăţia este spre osândă. Că cel ce adună cu dreptate bani şi averi, dar nu-şi lipeşte inima de nimic, ci, dimpotrivă, ajută pe cei săraci şi face multe milostenii, unul ca acela se mântuieşte mai uşor decât cel sărac care cârteşte şi se lipeşte cu mintea şi inima de puţi...
A apărut calendarul bisericesc pentru anul 2020
La pangarul bisericii parohiale se găsește Calendarul bisericesc, pe care orice creştin îl aşază la loc de cinste, pentru a urmări sărbătorile şi zilele care amintesc de sfinţi, fiind editat și în acest an în trei variante: filă, agendă, de perete.  Puse sub semnul "Anului omagial al pastorației ...
18-11-2019 10:39
17-11-2019 16:14
17-11-2019 14:44
Slujire în unireTELEGRAF: duminică, 17 noiembrie 2019, se va citi Scrisoarea Pastorală a Sfântului Sinod
 Acordând atenție celor bolnavi, Biserica Îl îngrijeşte pe Hristos Însuşi în mădularele trupului Său, care suferă,  şi, urmând exemplul Domnului Iisus, care „a umblat făcând bine  şi vindecându-i pe toţi” (Fap  10,38), se supune poruncii acestuia de a-i îngriji pe b...
www.parohiaplevna.ro
Comorile pământului folosite egoist- texte biblice paralele
 În duminica a XXVI-a după Rusalii s-a citit la Sf Liturghie pilda bogatului nesătul de avere (Lc 16, 16-21): Şi le-a spus lor această pildă, zicând: Unui om bogat i-a rodit din belşug ţarina. Şi el cugeta în sine, zicând: Ce voi face, că n-am unde să adun roadele mele? Şi a zis: Aceasta voi face...
17-11-2019 14:37
17-11-2019 08:17
16-11-2019 20:28
Viața Domnului Iisus în poezie și icoană- activitate de tip cateheticAripile postului
www.parohiaplevna.ro
www.parohiaplevna.ro
Epitaf
 Veniţi, credincioşilor, puterii Crucii să ne închinăm, căci pomul în rai a odrăslit moartea, iar acesta viaţă a înflorit, având pironit pe dânsul pe Domnul cel fără de păcat, de la Care toate limbile luând nestricăciunea, strigăm: Cel ce prin Cruce moartea ai stricat-o şi pe noi ...
15-11-2019 22:16
15-11-2019 11:38
15-11-2019 11:31
"Sfinții români, fiii satului românesc", activitate în parteneriatOglinzi
Activitățile proiectului catehetic desfășurat în parteneriat cu Școala au vizat cunoașterea și recunoașterea sfinților din neamul nostru, ce au văzut lumina acestei lumi și au primit educația părintească în cadrele satului românesc tradițional. Sesiunea desfașurată miercuri, 13 noiembrie 2019, s-...
Există trei feluri de oameni: trupești, sufleteşti şi duhovniceşti. Omul trupesc caută odihna, iubeşte laudele, nu vrea să-şi taie voia înaintea celorlalţi, se apără pe sine însuşi, şi caută toate cele ce sunt spre odihna sa. Cel sufletesc nu vrea să nedreptăţească, dar nu vrea nici să fie nedrep...
Patruzeci de zile pentru a deveni culcuș pentru Pruncul Iisus
Dumnezeul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului şi a celor ce sunt pe mare departe, Cel ce mai înainte ai întocmit, prin Legea Ta cea Veche şi Nouă, aceste zile de post, la care ne-ai învrednicit să ajungem acum, pe Tine Te Iăudăm şi Tie ne rugăm: Întăreşte-ne cu puterea Ta, ca să ne nev...
14-11-2019 22:12
14-11-2019 21:31
14-11-2019 21:17
Scopul ScripturiiPulberea de sub picioarele Lui
"Că precum este un vis de o singură noapte, aşa este întreaga viaţă de acum faţă de pedeapsa şi răsplătirea care ne va primi pe noi: că nu s-a scris Scriptura aşa, doar ca să avem ce citi." (Sf Ioan Gură de Aur)www.parohiaplevna.ro
Domnul e îndelung-răbdătorşi mare-I este tăriaşi pe cel vinovat nu-l va lăsa Domnulnepedepsit;calea Sa e’n capătul drumului şi’n vârtej,norii sunt pulberea de sub picioarele Lui. (Naum 1, 3)www.parohiaplevna.ro
TELEGRAF: joi, 14 noiembrie 2019, ora 16, rugăciune în biserică pentru binecuvântarea postului
www.parohiaplevna.ro
14-11-2019 11:04
13-11-2019 22:42
13-11-2019 05:32
Bucură-te, Sfinte Mare Mucenice Mina, mult-pătimitorule!Milostenie la ușa Altarului
Mucenicul Tău, Doamne, Mina întru nevoința sa, cununa nestricăciunii a luat de la Tine, Dumnezeul nostru, că având puterea Ta, pe chinuitori a învins, zdrobit-a și ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lui, mântuiește sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule. În ajunul sărbăto...
Ca faptă de milostenie sufletească ce continuă și transcende mila trupească dovedită de comunitate la mutarea în lumea cealaltă a unui enoriaș lipsit de bunuri materiale, creștinele din comitetul parohial au făcut o făgăduință sfântă să aducă, la fiecare Sfântă Liturghie dum...
Îi cinstim pe sfinți imitându-i
 Când luăm, deci, în mâini Sfânta Scriptură, să ne încordăm mintea, să ne adunăm gândurile şi să alungăm din suflet orice gând lumesc. Aşa să citim Scripturile! Cu multă evlavie, cu multă luare aminte, ca să putem fi povăţuiţi de Sfântul Duh la înţelegerea celor ce sunt scrise şi să culegem mult ...
13-11-2019 05:15
11-11-2019 11:46
10-11-2019 22:44
Puterea trandafiruluiCalea vieții
Cu singura-mi torţăam venit să te însoţescîn lumină.Ioana Voicilă Dobrewww.parohiaplevna.ro
"Calea e într-adevăr strâmtă, dar e croită limpede, e bătătorită de sfinţii şi drepţii lui Dumnezeu." (Sf.Nicolae Velimirovici )www.parohiaplevna.ro
Noi ne împărtășim cu Hristos prin Cuvânt și prin Pâine (Origen)
 Sfânta Evanghelie este ținută într-un loc vizibil pe Altar, deasupra Sfântului Antimis. Singurele lucruri sfinte care pot să ocupe acest loc pe Altar este Sfânta Euharistie (Trupul și Sângele Domnului) în timpul Sfintei Liturghii, sau Crucea în anumite zile de sărbătoare a ei (Dumica a 3-a din P...
10-11-2019 21:50
10-11-2019 21:33
09-11-2019 21:56
Expunerea spre venerare a icoanei Sfântului NectarieOră de religie în miros de tămâie, gust euharistic și cântări doxologice
 Pe cel născut în Silivria şi ocrotitorul Eghinei, pe acela ce s-a arătat în vremurile din urmă prieten adevărat al virtuţii, pe Sfântul Ierarh Nectarie să-l cinstim cei credincioşi ca pe un Dumnezeiesc slujitor al lui Hristos, că izvorăşte bogate vindecări celor ce cu evlavie str...
 La hramul principal al bisericii parohiale, Sf Arhangheli Mihail și Gavriil, 9 noiembrie, sărbătoare ce a coincis cu o zi de vineri, în care sunt programate orele de religie la Școala din enorie, sub îndrumarea doamnelor profesoare, copiii au venit cu flori la biserică pentru a împodobi icoana p...
Sfântul Nectarie, Cuvânt de folos pentru cei bolnavi
Pricina pentru care necazurile noastre sunt dese şi unul după altul şi pentru ce trebuie să le răbdăm pe acestea cu stăpânire de sine.1. Pentru ce necazurile noastre sunt dese şi succesive.Dar oare pentru ce întristările noastre sunt atât de dese şi atât de numeroase? Această nedumerir...
09-11-2019 20:15
09-11-2019 17:06
08-11-2019 21:46
Privegherea: Sfinții Arhangheli în cântările de inspirație biblică ale lui Ioan Monahul (Damaschin)Trisaghion ceresc
Ca nişte iubitori de străini de demult, Avraam de Dumnezeu văzătorul, şi Lot măritul, a ospătat pe îngeri, şi au aflat împărtăşire cu îngerii, strigând: Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti Dumnezeul părinţilor noştri. Lui Manoe viteazului şi lui Tovit preaînţeleptului s-au arătat îngerii, răsplătindu-le nev...
Scaunul cel fără materie înconjurând, fiinţe înţelegătoare, dumnezeieşti, fără de trup, întreită cântare lui Dumnezeu Domnului cu buze de văpaie cântaţi: Sfinte Dumnezeule, Părinte cel fără de început; Sfinte tare, Fiule cel ce eşti împreună fără de început; Sfinte fără de moarte, Duhule cel împr...
Coordonata teologică a cinstirii sfinților
Sfinţilor ne rugăm doar ca să mijlocească la Dumnezeu. Chiar când ne dau şi ei ceva ne dau prin puterea lui Dumnezeu care e în ei şi în mod potrivit cu voia lui Dumnezeu pe care ei o împlinesc când ne dau acel bun. Așa cum apostolii au facut minuni cu puterea și c...
08-11-2019 20:51
07-11-2019 22:00
07-11-2019 19:51
PAROHIA PLEVNA din Protopopiatul Lehliu, Episcopia Sloboziei și Călărașilor
Biserica Ortodoxă din zilele noastre este comunitatea de creştini care se identifică cu Biserica din primul mileniu şi păstrează credinţa, etosul, cultul, succesiunea, comuniunea, structura vizibilă şi continuitatea canonică și istorică a Bisericii întemeiate de Iisus Hristos