PAROHIA PLEVNA din Protopopiatul Lehliu, Episcopia Sloboziei și Călărașilor

Biserica Ortodoxă din zilele noastre este comunitatea de creştini care se identifică cu Biserica din primul mileniu şi păstrează credinţa, etosul, cultul, succesiunea, comuniunea, structura vizibilă şi continuitatea canonică și istorică a Bisericii întemeiate de Iisus Hristos
Sfântul Nectarie, Cuvânt de folos pentru cei bolnavi

Pricina pentru care necazurile noastre sunt dese şi unul după altul şi pentru ce trebuie să le răbdăm pe acestea cu stăpânire de sine.

1. Pentru ce necazurile noastre sunt dese şi succesive.

Dar oare pentru ce întristările noastre sunt atât de dese şi atât de numeroase? Această nedumerire ne-o dezleagă Sfânta Scriptură, care arată pricina pătimirilor noastre - pricină care coboară până la păcatul strămoşesc - când zice: „Precum printr-un om a intrat păcatul în lume şi prin păcat, moartea aşa şi moartea a trecut la toţi oamenii fiindcă toţi au păcătuit în el.”[1] Prin urmare păcatul şi moartea pe care le-am moştenit sunt cele dintâi pricini ale chinurilor pe care le îndurăm, fiindcă pe de o parte păcatul, interpunându-se ca o potrivnicie despărţitoare între Dumnezeu şi oameni[2], l-a înstrăinat pe om de Dumnezeu. Consecinţa acestui fapt a fost întunecarea duhului şi orbirea puterilor sufleteşti, adică a puterii cunoscătoare, voitoare şi simţitoare; şi acestea tocindu-se, cu greu l-au mai putut sluji pe om şi au devenit pentru el surse a mii de întristări şi dureri. Iar pe de altă parte, moartea pe care am moştenit-o a semănat în noi stricăciunea care a crescut şi s-a dezvoltat în noi şi acestea, de-a lungul timpului, au arătat toate câte ne-au venit din această dezvoltare, care, de vreme ce ne ameninţă existenţa, sunt dureroase şi greu de purtat.

Aşadar, cea dintâi şi cea mai importantă pricină a întristărilor noastre este aceea pe care deja am enunţat-o la început, iar a doua o constituie starea noastră morală care ne situează fie mai aproape, fie mai departe de Dumnezeu. Iar această despărţire pe care o aduce potrivnicia faţă de El pe toţi ne-a depărtat de Dumnezeu şi starea aproape a tuturor era una de potrivnicie faţă de Dumnezeu, dar când aceasta a fost smulsă prin Hristos, deja totul a fost diferit, fiindcă Hristos nu numai că a împăcat neamul omenesc cu Dumnezeu, ci a întărit din nou sufletul omului prin lumina Lui dumnezeiască, deşi puterile sufleteşti erau tocite. Aşadar, starea creştinilor poate să se schimbe în funcţie de luminarea pe care o primesc prin credinţa lor în Domnul nostru Iisus Hristos, fiindcă El întăreşte puterile sufletului pentru a-i sluji lui fără greşeală şi pentru a-i da astfel mai puţine necazuri de răbdat.  

Necazurile şi întristările noastre depind în mare măsură şi de starea noastră morală şi pot fi privite ca un efect al acesteia. Trebuie, aşadar, să fim cu luare aminte la viaţa noastră morală şi să avem grijă de relaţiile noastre cu Dumnezeu, pentru ca şi necazurile noastre să se împuţineze şi să fie mai puţin chinuitoare.

2. Pentru ce suntem datori să le răbdăm pe acestea cu stăpânire de sine?

Trebuie să le purtăm pe acestea cu răbdare. Mai întâi, fiindcă dacă nu le răbdăm, nu ascultăm. Şi nu numai pentru aceasta, dar ne şi prelungim chinurile noastre. În al doilea rând, fiindcă cel ce rabdă  aici necazurile cu răbdare acela va primi răsplată în viaţa viitoare. Fiindcă prin răbdarea lui mărturiseşte cu fapta credinţa lui în viaţa viitoare care este credinţa în Cel ce ne-a făgăduit-o pe aceasta.

Dar nu se cuvine oare să filosofăm asupra lucrurilor lumii acesteia, având în minte vremelnicia întregii lumi şi caracterul efemer al propriei noastre vieţi, care este mult asemănătoare cu crinii câmpului, care trăiesc şi înfloresc pentru o singură zi?[3] Dar pentru ce am lăsat de o parte cel mai important cuvânt? Creştinul nu se cuvine să se neliniştească pentru necazurile lui, fiindcă Hristos îi ridică tainic povara, îl despovărează şi îi dăruieşte mângâiere. Hristos prin lucrarea lui tainică face să izvorască în inima credinciosului creştin credinţa nestrămutată în harul Lui izbăvitor şi îi dă putere în lupta cu necazurile, pentru ca să rabde cu nepătimire amărăciunile vieţii şi durerile pătimirilor lui. Hristos picură în inima creştinului aflată în suferinţe şi pătimiri de tot felul dumnezeiescul balsam care topeşte durerile. Creştinul nu trebuie să deznădăjduiască în necazurile lui, fiindcă nădejdea în Hristos este una dintre cele trei importante datorii ale creştinului. Trebuie să rabde fiindcă pentru puţine întristări şi necazuri el va moşteni Împărăţia cerurilor[4] acolo unde nu este întristare sau suspin, ci viaţă fără de sfârşit[5] şi fericirea cerească.

Pătimirile vremii de acum, zice Sfântul Apostol Pavel sunt foarte mici în comparaţie cu viitoarea slavă ce se va descoperi: „Căci socotesc că pătimirile vremii de acum nu sunt vrednice de mărirea care ni se va descoperi”[6]. Căci mărirea aceea „pe care a gătit-o Domnul celor ce Îl iubesc pe El” pe care „ochiul nu a văzut-o şi ureche nu a auzit-o şi la inima omului nu s-a suit.”[7]

Aşadar, să le răbdăm pe acestea de acum şi să răbdăm puţin ca să dobândim bucuria cerească a dumnezeieştii slave. Să filosofăm asupra lucrurilor lumii, pentru ca să devenim mai nepătimitori. Să ne punem nădejdea în Dumnezeu, iar El, Care a vindecat pe paralitic, ne va da şi nouă ajutor care suntem în suferinţă. Încă puţin şi iată harul Domnului va veni. Să răbdăm încă puţin pentru Împărăţia cerească. „Căci cel ce va răbda până la sfârşit acela se va mântui”[8]

(Sfântul Nectarie de Eghina, Zece cuvântări bisericeşti la Postul Mare, Editura Sophia)

[1]Rom. 5:12.

[2]Ef. 2:14.

[3]Mt. 6:28-30.

[4]Fapte, 14:22.

[5]Is. 35:10.

[6]Rom. 8:18.

[7]I Cor. 2:9.

[8]Mt. 10:22. Mc. 13:13.


Acest cuvânt de învățătură a fost citit, ca o catehizare, unui enoriaș, bolnav de boală grea, care a fost spovedit și cuminecat în ziua de pomenire a Sf Nectarie, 9 noiembrie 2019, și care a primit această învățătură sfântă cu mult curaj duhovnicesc.

www.parohiaplevna.roNoutati
Teologia Sfântului Maxim în viersuire liturgicăPrincipiile filantropiei, enunțate de Sf Maxim Mărturisitorul
Tot izvorul cel necurat al eresurilor seacă, Sfinte Fericite Maxim, astupat de puterea graiului tău. Pe Marele Maxim, iubitorul Preasfintei Treimi, pe cel ce a propovăduit în chip lămurit Dumnezeiasca credinţă şi ne-a învăţat să credem că Hristos este în două firi şi cu două voinţe şi lucrări, în...
24. Cel ce face milostenie imitând pe Dumnezeu nu cunoaşte deosebire între rău şi bun, între drept şi nedrept, când e vorba de cele ce sunt de trebuinţă trupului, ci împarte tuturor la fel, după trebuinţă, chiar dacă cinsteşte mai mult, pentru buna aplecare a voii, pe cel virtuos decât...
Activitate în parteneriat cu școala. Partea a III-a: primirea darurilor educaționale din partea parohiei
La sfârșitul activității catehetice întreprinse în parteneriat cu școala, după ce copiii au pus la inimă semnificația bradului împodobit de la Crăciun apoi au participat la plantarea pomișorului în curtea bisericii, a urmat partea de bucurie și recompensă constând în primirea de materiale didacti...
21-01-2020 10:37
21-01-2020 08:51
21-01-2020 08:24
Agresivitatea animelelor, tâlc duhovnicescActivitate în parteneriat cu școala. Partea I- cateheza
Adeseori, fiinţele robite şi supuse omului se răzvrătesc împotriva stăpânirii, tot pentru păcate. Vezi-l pe Adam când încă nu păcătuise şi când avea toate fiarele roabe supuse şi le chema pe nume ca pe nişte robi. Dar, când şi-a murdărit chipul prin păcat, atunci fiarele nu l-au mai recunoscut, ş...
În prima săptămână de școală a semestrului II, elevii Școlii Plevna însoțiți de doamnele profesoare au participat, în curtea bisericii,la o activitate catehetică deosebită, prilejuită de despodobirea bradului de Crăciun, ce a decorat biserica în perioada sărbătorilor.Cu acest prilej, copiii au fo...
Activitate în parteneriat cu școala. Partea a II-a -plantarea pomului de Crăciun
Când decorațiunile de Crăciun care au împodobit brăduțul din biserică au fost strânse, copiii împreună cu preotul, doamnele profesoare și personalul bisericii s-au deplasat în curtea bisericii pentru ca planta veșnic verde să fie încredințată pământului, spre a fi precum un copac al vi...
20-01-2020 22:50
20-01-2020 22:41
20-01-2020 11:54
Nerecunoştinţa şi nemulţumirea se socotesc, în Scriptură, nebunieCu ce ochi privim binecuvântările Domnului?
Moise, în cuvintele Sfintei Scripturi, arătând nemulţumirea poporului iudeu faţă de atâtea binefaceri primite de la Dumnezeu, îl numeşte nebun când zice: Acest popor este nebun şi neînţelept. Şi, mustrând nemulţumirea poporului, zice: Oare nu Acesta este Părintele tău care te-a zi...
Un mare făcător de rele, într-o vreme fiind foarte ostenit de cale, s-a dus şi s-a culcat la umbra unui zid vechi. Pe când dormea el, i-a grăit cineva, zicându-i: "Scoală-te repede de aici şi mergi alături, căci cade zidul şi te omoară. Iar el s-a sculat repede şi fugind îndată a căzut zidul". Ia...
Părtășie
Dumnezeiasca Liturghie este izvor de comuniune, de lumină şi de sfinţenie. Este vieţuire în rai, împreună şedere cu Dumnezeu şi cu sfinţii Lui.(Sf Ioan de Kronstadt)www.parohiaplevna.ro; parohiaplevna@gmail.com
19-01-2020 23:50
19-01-2020 23:33
19-01-2020 23:08
Sfântul Atanasie, stâlpul OrtodoxieiPe sihastrul Domnului cu cântări să-l cinstim
Bucură-te steaua cea prealuminoasă, care ai luminat toată partea cea de sub soare cu nevoinţele luptelor tale. Şi ai gonit credinţa cea rău întunecată a lui Arie. Minte cerească, care cu învăţăturile ai luminat pe toţi ortodocșii, Prealăudate, cela ce ai propovăduit pe Fiul a fi de o Fiinţă cu Ta...
   Pe îngerul cel de pe pământ şi în ceruri omul lui Dumnezeu, bună podoaba lumii, desfătarea bunătăţilor şi a faptelor bune, lauda pustnicilor, pe Antonie să-l cinstim. Că sădit fiind în casa lui Dumnezeu, a înflorit după dreptate. Şi ca un cedru în pustie a înmulţit turma oilor lui Hristos celo...
Sfântul Chiril, apărătorul credinței
   Cine nu te va ferici pe tine Preasfântă Fecioară ? Sau cine nu va lăuda, Preacurată, naşterea ta ? Că Cel cea strălucit fără de ani din Tatăl, Fiul Unul-Născut, acelaşi din tine cea Curată a ieşit negrăit întrupându-Se, din fire Dumnezeu fiind şi cu firea Om făcându-Se pentru noi. Nu în două f...
18-01-2020 23:11
18-01-2020 22:53
18-01-2020 22:33
TELEGRAF: vineri, 17 ianuarie 2020, în biserica parohială, se va oficia Acatistul Sfântului Antonie cel MareDespre analfabetismul funcțional cu...Mihai Eminescu
www.parohiaplevna.ro; parohiaplevna@gmail.com
 „Copiii români sunt încărcaţi cu materii atât de multe şi atât de diverse, încât nici profesorii, nici scolarii nu se pot orienta în capetele lor. Aceşti copii nu învaţă nimic, pentru că memoria nu păstrează nimic nepriceput, nerumegat, unde interesul viu Şi judecata copilului n-au jucat nici un...
Scoală-te degrabă! Şi lanţurile i-au căzut de la mâini.
Adormit-au ostaşii cei ce te păzeau pe tine, Apostole Petru, la venirea îngerului; iar lanţurile cu care erai legat îndată au căzut; pe acelea cu evlavie le cinstim.1 Şi în vremea aceea, regele Irod (Agripa) a pus mâna pe unii din Biserică, ca să-i piardă. 2 Şi a ucis cu sabia pe Iacov, fratele l...
16-01-2020 17:52
16-01-2020 12:49
16-01-2020 08:40
Scrisoare din Australia. Rugăciune din RomâniaMisiunea preoțească, o definiție biblică
 O familie de fii ai satului locuiește de foarte mulți ani în țara- continent de la capătul pământului. Acestora li s-a scris de către oficiul parohial o epistolă de mângâiere și încurajare în fața încercărilor pricinuite de grozavul incendiu ce mistuie vegetația și fauna australă."Vedem (îngrozi...
Ocărâţi fiind, binecuvântăm. Prigoniţi fiind, răbdăm. 13 Huliţi fiind, ne rugăm. Am ajuns ca gunoiul lumii, ca măturătura tuturor, până astăzi. 14 Nu ca să vă ruşinez vă scriu acestea, ci ca să vă dojenesc, ca pe nişte copii ai mei iubiţi. 15 Căci de aţi avea zeci de mii de învăţători în Hristos,...
Colind pentru Eminescu
www.parohiaplevna.ro; parohiaplevna@gmail.com
15-01-2020 21:15
14-01-2020 22:45
14-01-2020 21:22
Cea mai scurtă predicăTELEGRAF: după odovania Bobotezei (14 ianuarie), Aghiasma Mare poate fi consumată doar cu binecuvântarea duhovnicului
„Într-o zi, vom muri cu toţii!" (Sf. Macarie Egipteanul) Dacă aceste cuvinte nu ajung să ne facă a ne da seama că trebuie să ne schimbăm cu adevărat şi să iubim şi trăim cu adevărat, nimic nu ne va putea schimba. www.parohiaplevna.ro; parohiaplevna@gmail.com
www.parohiaplevna.ro; parohiaplevna@gmail.com
Mai fericit este a da decât a lua
 "Când primeşti, ţi se umplu mâinile, în timp ce atunci când dăruieşti ţi se umple sufletul! Când asuzi pentru celălalt, trupul oboseşte, dar sufletul tău se odihneşte. Viaţa înseamnă dăruire!"(Arhimandrit Vasilios Bacoianis, Căsătoria)  Ca mulțumire pentru oportunitatea de a face părtași și copi...
14-01-2020 20:34
14-01-2020 08:46
14-01-2020 08:27
Sf Ilarie de Poitiers, apărător al Ortodoxiei în ApusAmintiri memorabile din vizitele pastorale ale Bobotezei (II)
 A fost supranumit "Atanasie al Occidentului", şi într-adevăr punctele de asemănare cu viteazul episcop de Alexandria sunt multe. Contemporani - Ilarie s-a născut la începutul secolului al IV-lea, la Poitiers şi a murit aici în 367 - au trebuit să lupte contra aceluiaşi adversar, arianismul, part...
În anii comunismului, în Bărăgan s-au stabilit mulți muncitori ai pământului originari din Moldova sau Maramureș. Până în ziua de azi, aceștia păstrează tradițiile locurilor natale. Spre pildă, în ajunul Bobotezei, enoriașii provenind din Moldova, primesc pe preot cu lumânări aprinse și sunt foar...
Rugăciune în glas poetic
Deschide-mi o fereastră către Tine,Ascultă-mi rugăciunea, Domnul meu,Mă ostenesc să te ascult mai bineŞi când mă rog mă rog la Dumnezeu.Sunt o făptură mică neînsemnată -O gâză într-o lume de poveşti -Dar mă mândresc că am în cer un TatăCă Tu eşti Tatăl meu şi mă iubeşti.Aşa cum sunt am fost creat...
14-01-2020 02:55
13-01-2020 22:52
13-01-2020 22:26
Grigorie, focul ce a ars tufişurile cele spinoase ale eresurilorMeditație
Cu ochiul sufletului priveghind, ierarhe, te-ai arătat lumii ca un păstor priveghetor şi cu toiagul înţelepciunii tale, preafericite cuvioase, ai alungat pe toţi rău voitorii credinţei, ca pe nişte lupi, păzindu-ţi turma nevătămată, Preaînţelepte Părinte Grigorie.Stih: Sfinte Părinte Grigorie, ro...
Dar cum să mai existe vreo minuneCând omul a fugit de rugăciune?Şi cum să mai existe vindecareCând el s-a lepădat de cer şi soare?Există doar un leac pentru durere:Acesta e a cerului putere,Iar când se sting luminile în tineNiciunde şi nicicând nu va fi bine.Dar cum să fie ziua o luminăCând omul ...
Omul nu este ceva văzut
Tot aşa cum o casă seamănă cu o altă casă, aşa şi omul pe dinafară seamănă cu un alt om. Fiecărei case i se dă cinstea care vine de la omul ce sălăşluieşte înăuntru; tot astfel şi omului i se dă cinstea care se cuvine duhului ce sălăşluieşte în inima lui.În sens fizic este limpede că nu casa este...
13-01-2020 22:12
10-01-2020 21:00
09-01-2020 10:25
PAROHIA PLEVNA din Protopopiatul Lehliu, Episcopia Sloboziei și Călărașilor
Biserica Ortodoxă din zilele noastre este comunitatea de creştini care se identifică cu Biserica din primul mileniu şi păstrează credinţa, etosul, cultul, succesiunea, comuniunea, structura vizibilă şi continuitatea canonică și istorică a Bisericii întemeiate de Iisus Hristos