Menu Home

Intrarea Maicii Domnului în biserică. Lecționar

Astăzi Biserica cea însufleţită, a sfintei slave a lui Hristos Dumnezeului nostru, singură cea binecuvântată între femei, Curată, se aduce în Biserica legii, să vieţuiască în cele Sfinte. Şi se bucură împreună cu ea, Ioachim şi Ana, cu duhul; și cetele fecioreşti Domnului cântă, cu psalmi lăudând şi cinstind pe Maica Lui.

La slujba vecerniei pentru praznicul din 21 noiembrie se citesc trei texte biblice vetero testamentare referitoare la alcătuirea și sfințirea cortului iar mai apoi a templului Legii precum și profeția biblică referitoare la pururea fecioria Maicii Domnului, adevăratul lăcaș al lui Dumnezeu: „Și mi-a zis Domnul: Poarta aceasta va fi închisă, nu se va deschide și nici un om nu va intra pe ea, căci Domnul Dumnezeul lui Israel a intrat pe ea. De aceea va fi închisă” (Iezechiel 44, 2)

De la Ieşire (cap. 40) citire :

Grăit-a Domnul către Moise, zicând : În ziua dintâi a lunii celei dintâi, vei întinde cortul mărturiei, şi vei pune într-însul chivotul, şi-l vei acoperi cu perdea, şi vei pune înlăuntru masa şi sfeşnicul, şi vei pune cădelniţa cea de aur, ca să cădească înaintea chivotului mărturiei, şi vei pune acolo Acoperământul perdelei deasupra cortului mărturiei, şi vei lua untdelemn de ungere, şi vei unge cortul, şi toate cele dintr-însul, şi-l vei sfinţi pe dânsul şi toate vasele lui, şi vor fi sfinte, şi vei sfinţi altarul şi va fi altarul Sfântul Sfintelor. Şi a făcut Moise toate câte au poruncit lui Domnul Dumnezeu, Sfântul lui Israil. Şi a acoperit nor cortul mărturiei, şi s-a umplut cortul de Slava Domnului. Şi nu putea Moise să intre în cortul mărturiei. Că umbrea deasupra lui norul, şi s-a umplut cortul de Slava Domnului.

De la a treia carte a Împăraţilor (cap 8) citire :

Fost-a dacă a săvârşit Solomon a zidi casa Domnului, adunat-a pe toţi bătrânii lui Israil în Sion, ca să ridice chivotul Legii Domnului din cetatea lui David, şi aceasta este Sionul; şi au ridicat preoţii chivotul Legii Domnului, şi cortul mărturiei, şi toate vasele cele sfinte, care erau în cortul mărturiei, şi împăratul şi tot Israelul mergeau înaintea chivotului. Şi au dus înlăuntru preoţii chivotul Legii Domnului în Sfânta Sfintelor, sub aripile Heruvimilor. Pentru că Heruvimii erau cu aripile întinse peste locul chivotului, şi acopereau Heruvimii chivotul şi sfintele lui cele deasupra, şi nu era altceva în chivot fără numai două lespezi ale Legii, ce le pusese Moise acolo în Horeb, care i-au poruncit Domnul; şi a fost dacă au ieşit preoţii din altar, a umplut un nor casa, şi nu puteau preoţii să stea să slujească de faţa norului, că se umpluse casa de Slava Domnului Dumnezeu, Atotţiitorului.

Din proorocia lui Iezechiel (cap. 44) citire :

Aşa grăieşte Domnul, fi-va din ziua a opta şi mai înainte face-vor preoţii pe altar arderile cele întregi ale voastre, şi cele ce sunt de mântuirea voastră. Şi voi primi pe voi, zice Domnul, Domnul. Şi m-a întors pe mine la calea uşii sfintelor cea mai din afară, care caută spre răsărituri, şi aceasta era încuiată. Şi a zis Domnul către mine : „Și mi-a zis Domnul: Poarta aceasta va fi închisă, nu se va deschide și nici un om nu va intra pe ea, căci Domnul Dumnezeul lui Israel a intrat pe ea. De aceea va fi închisă”. Că Povăţuitorul acesta va şedea într-însa, să mănânce pâine înaintea Domnului. Pe calea uşii pridvorului va intra, şi pe calea lui va ieşi şi m-a dus pe mine pe calea uşii sfintelor, cea despre miazănoapte, în preajma casei, şi am văzut, şi iată, era plină de slavă casa Domnului.

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut