Menu Home

Domnul se ține de cuvânt

Fericitul ava Pavel cel simplu, ucenicul Sfântului Antonie, a povestit părinţilor un lucru ca acesta. Că odată, mergând la o mânăstire, pentru cercetarea şi folosul fraţilor, după vorbirea cea obişnuită între dânşii, au intrat în sfânta biserică a lui Dumnezeu, ca să săvârşească obişnuita slujbă. Iar fericitul Pavel lua aminte la fiecare din cei ce intrau în biserică, cu ce fel de suflet intrau la slujbă. Că avea şi acest dar, dat lui de la Dumnezeu, ca să vadă pe fiecare, ce fel este la suflet, aşa cum vedem noi faţa unii altora. Şi, intrând toţi cu faţa luminată şi cu obraz vesel şi văzând pe îngerul fiecăruia bucurându-se de dânsul, a văzut pe unul negru şi întunecat la tot trupul şi dracii ţinându-l de amândouă părţile şi trăgându-l spre ei şi punând căpăstru în nasul lui, iar pe sfântul lui înger mergând departe de dânsul, posomorât şi întristat. Iar Pavel, lăcrimând, şi mult bătându-şi pieptul cu mâna, şedea înaintea bisericii, plângând foarte pe cel ce i s-a arătat lui aşa. Iar cei ce au văzut lucrul cel de mirare al fericitului şi grabnica lui schimbare, care l-a pornit spre lacrimi şi plâns, îl întrebau, rugându-se să le spună pentru ce plânge, socotind de nu cumva toţi sunt în primejdie, dacă face el aceasta. Îl mai rugau, iarăşi, să intre şi la slujbă cu dânşii. Iar Pavel, lepădându-se de aceasta, şedea afară, tăcând şi plângând foarte pe cel ce întunecat i s-a arătat lui. Iar după puţin, sfârşindu-se slujba, şi toţi ieşind afară, iarăşi, lua aminte Pavel la fiecare, ştiind în ce fel a intrat şi vrând să cunoască în ce fel iese. Deci, vede pe bărbatul acela, care avea mai înainte tot trupul negru şi întunecat, că iese din biserică luminat la faţă, alb la trup şi pe draci departe mult mergând după dânsul, iar pe sfântul înger de-aproape urmându-i şi bucurându-se de dânsul foarte. Iar Pavel, sărind de bucurie, striga, binecuvântând pe Dumnezeu şi zicând: „O, nespusă iubire de oameni a lui Dumnezeu, o, îndurările Lui cele dumnezeieşti şi bunătatea lui cea fără măsură!”. Alergând, apoi, şi suindu-se pe o treaptă înaltă, cu mare glas zicea: „Veniţi şi vedeţi lucrurile lui Dumnezeu, minunile pe care le-a pus Domnul pe pământ (Ps. 45, 8) şi vrednice de toată spăimântarea. Veniţi de vedeţi pe Cela „Care voieşte ca toţi oamenii să se mântuiască şi la cunoştinţa adevărului să vină” (I Tim. 2, 4) Veniţi să ne închinăm şi să cădem la El şi să zicem: „Tu singur poţi să ridici păcatele”. Deci, alergau toţi cu sârguinţă, vrând să audă cele ce se zic. Şi după ce s-au adunat toţi, povestea Pavel cele ce văzuse dânsul, mai înainte de intrarea în biserică, şi, iarăşi, şi ce văzuse după aceea. Şi ruga pe bărbatul acela să spună pricina pentru care i-a dăruit lui Dumnezeu această grabnică schimbare. Iar omul, vădit fiind de Pavel, înaintea tuturor, povestea fără de sfială cele despre dânsul, zicând: „Eu sunt om păcătos şi de multă vreme vieţuiam, până acum, în desfrânare. Iar acum, intrând în sfânta biserică a lui Dumnezeu, am auzit citindu-se din Sfântul Prooroc Isaia sau, mai bine să zic, pe Dumnezeu grăind prin el: „Spălaţi-vă şi vă curăţiţi. Nu mai faceţi rău înaintea ochilor Mei. Învăţaţi să faceţi binele. De vor fi păcatele voastre cum e cârmâzul, ca zăpada le voi albi. De veţi vrea şi de Mă veţi asculta, bunătăţile pământului veţi mânca” (Is. 15-19). Iar eu acestea auzindu-le, de cuvântul Proorocului umilindu-mă la suflet şi suspinând în cugetul meu, am zis către Dumnezeu: „Tu, Dumnezeule, Care ai venit în lume să mântuieşti pe cei păcătoşi(ITim.1,15), cele de acum, prin proorocul tău ai făgăduit, împlineşte-le acestea cu fapte şi la mine, păcătosul şi nevrednicul. Că, iată, de acum îţi dau cuvânt şi mă făgăduiesc şi din inimă mărturisesc Ţie, că nu voi mai face astfel de rău, ci mă leapăd de toată fărădelegea şi Îţi voi sluji de acum cu ştiinţă curată, începând de astăzi, Stăpâne. Deci, din ceasul acesta, primeşte-mă pe mine, cel ce mă pocăiesc şi cad înaintea Ta şi mă depărtez de acum înainte de tot păcatul”. „Cu aceste făgăduinţe”, zicea, „am ieşit din biserică, hotărând în sufletul meu să nu mai fac nici un rău înaintea ochilor lui Dumnezeu.” Şi, auzind, toţi strigau cu un glas către Dumnezeu: „Cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înţelepciune le-ai făcut”(Ps.103,25). Cunoscând, dar, o creştinilor, din dumnezeieştile Scripturi şi din sfintele descoperiri, câtă bunătate are Dumnezeu către cei ce curat Îl caută pe Dânsul şi prin pocăinţă îşi îndreptează greşelile lor cele dinainte, şi cum dă iarăşi bunătăţile cele făgăduite, nepedepsind după păcatele făcute mai înainte, să nu ne deznădăjduim de mântuirea noastră. Că, precum a făgăduit prin Isaia Proorocul să spele de păcate pe cei căzuţi în noroi şi ca lâna să-i albească şi ca zăpada, aşa şi de bunătăţile Ierusalimului celui ceresc vrea să-i învrednicească. Aşa şi prin Sfântul Prooroc Iezechil, cu jurământ, iarăşi, ne încredinţează, că nu ne va pierde pe noi. Că zice: „Oare, voiesc Eu moartea păcătosului”, zice Domnul Dumnezeul „şi nu mai degrabă să se întoarcă de la căile sale şi să fie viu ?”(Iez. 18. 23). (Pateric)

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut