Menu Home

Care este înțelesul „iertării păcatelor” prin botezul lui Ioan?

De ce Luca Evanghelistul spune că loan a venit în împrejurimea Iordanului, propovăduind botezul pocăinței spre iertarea păcatelor? (Luca 3, 3), deşi botezul lui loan nu era spre iertarea păcatelor, ci darul acesta era al botezului dat de Hristos mai târziu; că în acesta ne-am îngropat împreună cu Hristos, iar omul nostru cel vechi atunci a fost răstignit împreună cu Hristos; înainte de cruce nu se vede nicăieri iertare de păcate, că iertarea se dă prin sângele lui Hristos. Pavel spune: Dar v-aţi spălat, dar v-aţi sfințit nu prin botezul lui loan, ci în numele Domnului nostru lisus Hristos și în Duhul Dumnezeului nostru (1 Corinteni 6, 11). lar în altă parte spune: Ioan a predicat botezul pocăinţei nu spune al iertării- ca poporul să creadă în Cel ce vine după el (Faptele Apostolilor 19, 4). Cum avea să dea iertare botezul lui loan, când încă nu fusese adusă jertfa, nu se pogorâse Duhul, nu fusese dezlegat păcatul, nu fusese îndepărtată vrăjmășia și nici blestemul nimicit?

Aşadar, ce înseamnă cuvintele: spre iertarea păcatelor?

ludeii erau nişte oameni nesocotiţi; niciodată nu-și dădeau seama că păcătuiesc; erau vinovaţi de cele mai mari păcate şi se lăudau pe toate drumurile că sunt drepți. Asta mai cu seamă i-a pierdut și i-a depărtat de credință. (…) Așadar, pentru că aceasta era pricina păcatelor iudeilor, a venit loan, nu pentru altceva decât pentru a-i face să se gândească la păcatele lor. Acest lucru îl arată și chipul acestui botez, fiind botez de pocăință și de mărturisire. Același lucru îl arată și predica lui; nu spunea altceva decât: Faceţi roade vrednice de pocăință (Luca 3, 8). Pentru că nerecunoașterea propriilor lor păcate, așa precum o arată și Pavel, i-a făcut pe iudei să se depărteze de Hristos; dar recunoaşterea păcatelor le-a născut dorința de a căuta pe Răscumpărător și de a dori iertarea păcatelor. Acest lucru a venit să-l pregătească loan: să-i convingă să se pocăiască; nu ca să fie pedepsiţi, ci, ajungând mai smeriţi prin pocăință și osândindu-se pe ei înşişi, să alerge să ia iertare de păcate. lată cât de precis o spune evanghelistul! După ce a spus: A venit predicând botezul pocăinței în pustiul Iudeii, a adăugat: spre iertare (Marcu 1, 4) ca şi cum ar fi spus: I-am convins să se mărturisească şi să se pocăiască de păcate, nu ca să fie pedepsiți, ci ca să primească mai ușor mai târziu iertarea. Că dacă nu și-ar fi recunoscut păcatele, n-ar fi cerut nici harul; şi necerându-l, n-ar fi dobândit iertare. Deci loan, prin botezul lui, deschidea cale celuilalt botez”. (Sf. Ioan Gură de Aur)

„Căci (Fericitul Botezător) zice: Eu aduc botezul pedagogic (pregătitor), spălând cu apă pe cei întinaţi în păcat, spre începutul pocăinţei şi învăţându-i să se ridice de la cele mai de jos la cele mai desăvârșite. Aceasta va veni să o împlinească în mod real Cel pe Care am fost trimis să-L vestesc” (Sf. Chiril al  Alexandriei).

 

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut