Menu Home

Cuvioşilor părinţi, în tot pământul a ieşit vestirea faptelor voastre

Toţi împreună cu cântări duhovniceşti, cu un glas, să lăudăm pe dumnezeieștii părinţii noştri, cei ce au strălucit întru sihăstrie; pe care i-au izvodit Egiptul, Tebaida şi Libia, tot locul, cetatea şi latura.

   Bucură-te, începătorule al sihaștrilor, preaslăvite Antonie, Amoane de Dumnezeu purtătorule, lauda Nitriei, Arsenie îngere, puternicul tăcerii, şi Amona, purtătorule de duh.

   Veseleşte-te vasul lui Dumnezeu, cu adevărat, Agatoane cel cu suflet sfinţit, Ahila şi Amonie, florile pustiului, Anuvie şi Alonie, Amonata şi Antime, luminate mărgăritare ale bunătăţilor.

   Sfeșnicele alegerii, astăzi să se laude de noi, Aris şi Apolos cel mare; luminile ascultării, Atre şi Acachie; cu aceştia şi Avvachir, împreună străluceşte ca un luceafăr.

   Hotar vieţii celei înalte s-a arătat Auxentie, şi nevoitor al curăţirii, Avramie cel mare; cu care Afrodisie, stâlp înfrânării, împreună cu Atinodor, se cinstesc.

   Străluceşte ca o stea pe cer între sihaștri, Amonie şi dumnezeiescul Anina; luminează împreună cu aceştia şi marele Antioh şi Agapit, cel foarte luminat şi alţii strălucind împreună cu aceştia.

   Cu cântări sfinţite să lăudăm pe marele Atanasie, care luminat a sihăstrit în muntele Atonului, pe luminătorul cel mare a toată lumea; cu ale căruia rugăciuni, toţi să ne mântuim.

   Cu vieţile, cele insuflate de Dumnezeu, v-aţi arătat rai Bisericii, cu adevărat, înţelepţilor fericiţi părinţi, toţi după nume. Faceţi rugăciuni pentru noi către Domnul, neîncetat.

Marele Visarion, care vieţuind viaţa pasărilor, ca alt înger; noul Iov, încă şi tarele Veniamin, încă şi Vitalie luminătorul, care a mântuit pe desfrânata, şi dumnezeiescul Vitimie, şi măritul Vavila, cu aceştia să se laude.

   Cu înălţimea vieţii, cer te-ai făcut, o Benedicte şi casă a înţelepciunii, păstorule Vasian; încă şi oarecare Vasilie a luat cununa ascultării, că în mormânt de viu locuind, arată nouă lumina ascultării.

   Cinste să se dea lui Ghelasie, căci acest pururea pomenit a domnit peste patimi. Laudă lui Gherasim, căruia i-a slujit fiara, că a venit la dânsul pentru săvârşirea bunătăţilor; slavă şi lui Ghermano, Părintele, împreună şi lui Gaie, înţeleptul, slujitorul lui Hristos.

   David, carele este cinstea şi lauda Tesalonicului, primitorul de Dumnezeu Daniil, să se laude cel mult întru minuni şi cu lucrul şi cu cuvântul; Daniil al schitului, Dia şi Dalmat, mai marii sihaştrilor, întărirea credinţei.

   Ascultarea, cu mult mai buni decât lumina stelelor, a arătat pe Dometian şi pe Dometie, gânditorii de Dumnezeu, ca pe doi luminători, luminându-ne pe noi; cu aceştia împreună şi cei nenumiţi, cu cinste să se laude.

Să se cinstească Eftimie steaua cea prealuminoasă, luceafărul Eladei, Efrem cel de Dumnezeu insuflat, cu Evloghie, cel foarte luminos, care au strălucit la marginile lumii, cu faptele şi cu minunile.

   Să se laude cu cântări minunatul Zosima şi Zaharia, preacinstitul, şi Zinon şi Zoii; Isaia cel mare, şi Ilie cel slăvit, cu aceştia să se cinstească.

   Laud pe măritul Teodor al Termei, şi pe Ennat prealăudatul, cu care dimpreună vestesc şi pe Teodul cu Teona; cinstesc pe minunatul şi marele Teodosie.

   Lăudat să fie Teoctist, păstorul cel prea-ales, şi înaltul la gând Talasie, marele Teodor, ce s-a numit Sicheotul, care s-a arătat mare pe pământ cu semnele şi cu minunile.

   Alte stele răsar iarăşi prealuminoase : Colibaşul Ioan, împreună cu cei trei din Scară, purtători de lumină, şi cu alţii mai mulți, care cu laudă au strălucit.

Luminătorul în lume arătat este dumnezeiescul Ilarion, munte cunoscător marele Iustin; cu care şi Ierax să se cinstească, și Ivistion cu Iosif, vitejii cei aleşi.

   Ieremia încă a strălucit în viaţa, şi Ishirion s-a arătat cu mare tărie. Cu care străluceşte Carion, Copris, Castor şi Casian cel prea frumos.

   Mă minunez de vorba cea blândă a lui Calist, laud facerile de bine ale lui Lavrentie, şi vestesc fapta cea bună a lui Loghin, şi lui Lot îi cinstesc bunătăţile.

   Pe Leontie, adâncul teologiei, laud şi slăvesc pe Maxim noianul învăţăturilor; mă fălesc cu Marchian şi laud pe Marco cel supus şi ascultător de Dumnezeu.

   Cinstea bunătăţilor, Macarie cel mare, şi Politic odorul credinței se proclamă; cu aceştia şi Marco cel foarte lăudat, şi cu Dalmatoe, arapul Moise.

   Măresc nevoinţele lui Martinian şi ale lui Malhu, şi umbletele cele pentru curăţia şi faptele bune ale lui Marcel, mai marele păstorilor; cinstesc şi pe Milli, învietorul morţilor.

Cu izvoarele cuvintelor lui Nil se adapă tot sufletul cel înţelegător; cu sfintele vieţi a lui Neucratie şi a lui Nicon se luminează, şi Natanail cu Nistenor îl înfrumuseţează.

   Xenofont cu fiii săi întru bunătăţi strălucind, ne luminează, şi marele Orsisie, iar mai ales Onufrie; dar pe Pimen, cine din oameni îl va lăuda după cuviinţă ?

   Pamvo şi cu fapta şi cu cuvântul să se fericească după vrednicie ca un înalt, şi Puplie măritul, cel ce opreşte dracii, să se laude, şi întocmai cu el şi luminatul Pinufrie.

   După vrednică datorie să se cinstească Pafnutie cu adevărat preamăritul, Pior, Patermutie, Pavel prostul, Pitirun cel mare şi exarhul părinţilor.
 
   Luminat să se laude luminătorul luminătorilor Pahomie, Palamon împreună pătimitorul, dumnezeiescul Petronie; şi împreună cu aceştia să se laude Passarion cu cântări dumnezeieşti.

Ravula cel minunat, Ruf împreună, şi Sisoie cel întocmai cu îngerii, să se laude; cu care şi dumnezeiescul Erid și Siluan.

   Cer cu patru luminători s-a arătat pe pământ, această de două ori îndoită, cu acelaşi nume numirea Simeonilor, din care trei sunt stâlpnici şi unul cel nebun pentru Hristos.

   Prin mijlocul stelelor ca soarele au strălucit aceia, cărora era povăţuitor sfinţitul Sava; cu care străluceşte Serapion, şi Silvan cu faptele.

   Sarmat şi Timotei, şi Titoe împreună cu Iperchie, şi Farmutie, Foca, Hariton, Herimon, Psoe şi înţeleptul Or, să se laude.

Purtătoarea de Hristos Vriena, cu dumnezeiasca Fevronia să se cinstească, şi Tomaida cu Ieria şi Platonida să se laude cu credinţă; împreună cu acestea şi Melania.

   Laudă fie Eupraxiilor celor cu minte îngerească, şi celor două Teodore; Anastasiilor celor preafericite, mărire şi laudă neîncetată, care au servit minunat lui Dumnezeu.

   Maria      a fost ca o lumină în lume, şi cel ce s-a numit Marin, stea lumii s-a arătat, şi Eufrosina ca un soare strălucind cu bunătăţile.

   Luminoasă ca focul a fost Teodula întru viață şi a strălucit întru pustnicie Iulita, şi împreună cu acestea luminează întru fapte preafericita Isidora.

   Cugetătoarea de cele cereşti Marina acum să se cinstească cu Matrona cea mare; Singlitichia şi Sarra cu Iusta, întru cântări, ca nişte înţelepte să se laude.

   Pelaghia, îngerul Domnului; Taisia, sfeşnicul pocăinţei; şi oricare alta din femeile, ce au strălucit în sihăstrii, să se laude.

După datorie Vasilie cel mare, şi cel după adevăr mult nevoitorul Atanasie să se laude întru cântări, cu Grigorie cel mai ales decât toţi în teologie.

   Pe Ioan cel cu gura de aur şi pe Kiril, stâlpii cei de Dumnezeu înţelepţiţi, să-i lăudăm; asemenea şi pe Isichie, alt teolog, şi pe dumnezeiescul Meletie, grăitorul de cele dumnezeiești.

   Grigorie ale Nisenilor, şi ceilalţi doi făcători de minuni părinţi, şi înţeleptul întru cele dumnezeieşti Epifanie, împreună cu Amfilohie, luminatul luminător să se laude în veci.

   Pe Mitrofan, lauda preoţi lor, cu Nectarie, cu Attic şi cu Ghenadie, împreună şi pe Anatolie să lăudăm, pe strălucitorii cei vii, împreună cu Evsevie şi cu Proclu preaînţelepţii.

   Pe Nicolae, sfinţitul propovăduitor, pe Sofronie cel adevărat cu limba de miere, şi pe Evlavie laud, şi pe Diadoh, împreună cu Eustatie şi cu Iuvenalie, căpeteniile părinţilor.

Cine va spune îndrăzneala lui Ambrozie, şi înţelepciunea lui Ierotei cum o va povesti ? Dar tăria cea pentru credinţă a Alexandrilor, de Dumnezeu înţelepţilor părinţi ?

   Fedim dumnezeiescul, Spiridon purtătorul de Dumnezeu, cu Antipatru, cu Pamvo, Paladie şi Nonos, dimpreună cu Ieronim şi cu Ghermano prea cinstitul, ca nişte luminători dumnezeieşti să se laude,

   Dionisie, cel avut în cele dumnezeieşti, să se cinstească ca un tăinuitor al celor cereşti; asemenea Clement, mult pătimitorul, Flavian şi Pavel cel mare, vestitorii mărturisirii.

   Mihail al Sinadelor împreună cu Tarasie; Nichifor iarăşi cu Teodor cel foarte minunat şi Teofan cel cu nume adevărat sfinţit, să se laude, ca apărători icoanelor lui Hristos.

   Petru şi Ignatie purtătorii de Dumnezeu, ca nişte adevăraţi Apostoli ai lui Hristos şi sfinţiţi nevoitori, să se laude împreună cu Policarp şi cu Ciprian, martirii Mântuitorului.

(Triodul. Imnografia Sfinților Asceți. Sâmbătă, în săptămâna lăsatului sec de brânză)

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut