Menu Home

Duminica strămoșilor după trup ai Domnului

Lumina naşterii tale cea strălucită Fecioară, văzându-o Avraam iubitorul de Dumnezeu, şi Isaac pururea slăvitul, şi Iacov, şi toată ceata cea de Dumnezeu aleasă a Sfinţilor, se bucură, şi făptura o a adus spre a ta întâmpinare cu cuvinte de bucurie. Că te-ai arătat pricinuitoare de bucurie tuturor, zămislind în pântece pe Cel ce S-a văzut oarecând în Babilon, şi pe Tinerii cei aruncaţi în cuptor fără dreptate, i-a păzit nearşi, mai presus de tot gândul. Pentru aceasta şi cântă Celui ce S-a văzut pe mâini de Fecioară, lăudându-te pe tine Fecioară, ceea ce L-ai hrănit cu lapte. 

Dacă în duminica anterioară s-a făcut pomenire de șirul oamenilor credincioși prin care s-a păstrat în lume credința în adevăratul Dumnezeu, în duminica dinaintea Nașterii Domnului se pomenește genealogia trupească a Domnului Iisus, înșirata de Evanghelistul Matei în mod descendent. Genealogia din Evanghelia după Matei începe cu Avraam, considerat a fi strămoşul spiritual al poporului evreu. Din Avraam s-au născut Isaac, Iacob, Iuda și cei doisprezece fii ai lui Iuda. Din Iuda s-au născut Boaz și Obed, din Obed s-a născut Iesei, iar din Iesei s-a născut David, regele lui Israel. Din David s-au născut Solomon și alți fii, iar din unul dintre fii lui Solomon, Natan, s-a născut Iosif, logodnicul Fecioarei Maria:

1: 1 Cartea neamului lui Iisus Hristos, fiul lui David, fiul lui Avraam.

1:2 Avraam a născut pe Isaac; Isaac a născut pe Iacov; Iacov a născut pe Iuda și frații lui;

1:3 Iuda a născut pe Fares și pe Zara, din Tamar; Fares a născut pe Esrom; Esrom a născut pe Aram;

1:4 Aram a născut pe Aminadav; Aminadav a născut pe Naason; Naason a născut pe Salmon;

1:5 Salmon a născut pe Booz, din Rahav; Booz a născut pe Iobed, din Rut; Iobed a născut pe Iesei;

1:6 Iesei a născut pe David regele; David a născut pe Solomon din femeia lui Urie;

1:7 Solomon a născut pe Roboam; Roboam a născut pe Abia; Abia a născut pe Asa;

1:8 Asa a născut pe Iosafat; Iosafat a născut pe Ioram; Ioram a născut pe Ozia;

1:9 Ozia a născut pe Ioatam; Ioatam a născut pe Ahaz; Ahaz a născut pe Iezechia;

1:10 Iezechia a născut pe Manase; Manase a născut pe Amon; Amon a născut pe Iosia;

1:11 Iosia a născut pe Iehonia și pe frații lui, la strămutarea în Babilon;

1:12 După strămutarea în Babilon, Iehonia a născut pe Salatiel; Salatiel a născut pe Zorobabel;

1:13 Zorobabel a născut pe Abiud; Abiud a născut pe Eliachim; Eliachim a născut pe Azor;

1:14 Azor a născut pe Sadoc; Sadoc a născut pe Achim; Achim a născut pe Eliud;

1:15 Eliud a născut pe Eleazar; Eleazar a născut pe Matan; Matan a născut pe Iacov;

1:16 Iacov a născut pe Iosif, logodnicul Mariei, din care S-a născut Iisus, Care se cheamă Hristos.
iar de Evanghelistul Luca, ascendent. Genealogia din Evanghelia după Luca începe cu Adam, considerat a fi strămoşul spiritual al întregii omeniri:
3:23 Și Iisus Însuși era ca de treizeci de ani când a început (să propovăduiască), fiind, precum se socotea, fiu al lui Iosif, care era fiul lui Eli,

3:24 Fiul lui Matat, fiul lui Levi, fiul lui Melhi, fiul lui Ianai, fiul lui Iosif,

3:25 Fiul lui Matatia, fiul lui Amos, fiul lui Naum, fiul lui Esli, fiul lui Nagai,

3:26 Fiul lui Iosua, fiul lui Matatia, fiul lui Semein, fiul lui Ioseh, fiul lui Ioda,

3:27 Fiul lui Ioanan, fiul lui Resa, fiul lui Zorobabel, fiul lui Salatiel, fiul lui Neri,

3:28 Fiul lui Melhi, fiul lui Adi, fiul lui Cosam, fiul lui Elmadam, fiul lui Er,

3:29 Fiul lui Iosua, fiul lui Eliezer, fiul lui Lorim, fiul lui Matat, fiul lui Levi,

3:30 Fiul lui Simeon, fiul lui Iuda, fiul lui Iosif, fiul lui Ionam, fiul lui Eliachim,

3:31 Fiul lui Melea, fiul lui Mena, fiul lui Matata, fiul lui Natan, fiul lui David,

3:32 Fiul lui Iesei, fiul lui Iobed, fiul lui Booz, fiul lui Sala, fiul lui Naason,

3:33 Fiul Aminadav, fiul lui Admin, fiul lui Arni, fiul lui Esrom, fiul lui Fares, fiul lui Iuda.

3:34 Fiul lui Iacov, fiul lui Isaac, fiul lui Avraam, fiul lui Tara, fiul lui Nahor,

3:35 Fiul lui Serug, fiul lui Ragav, fiul lui Falec, fiul lui Eber, fiul lui Sala,

3:36 Fiul lui Cainam, fiul lui Arfaxad, fiul lui Sim, fiul lui Noe, fiul lui Lameh,

3:37 Fiul lui Matusala, fiul lui Enoh, fiul Iaret, fiul lui Maleleil, fiul lui Cainam,

3:38 Fiul lui Enos, fiul lui Set, fiul lui Adam, fiul lui Dumnezeu.

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut