Menu Home

Frumoasa frescă poetică a firului strămoșilor trupești ai Domnului Iisus

  Laudă să aducem Părinţilor ce au strălucit mai-nainte de lege şi în lege; şi care au slujit bine Domnului şi Stăpânului, Celui ce a strălucit din Fecioara, şi care acum se desfătează întru lumina cea neapusă.

 Pe Adam cel dintâi să-l cinstim, pe cel cinstit cu mâna Ziditorului, care ni s-a făcut strămoşul nostru al tuturor, şi în locaşurile cereşti cu toţi aleşii se odihneşte.

 Pe Abel cel ce a adus daruri cu suflet de bun neam, pe care la primit Dumnezeu şi Domnul tuturor; acesta fiind omorât cu mâna ucigaşă dedemult, la adus la lumină; ca pe un dumnezeiesc Mucenic.

  Laudă-se în lume dragostea lui Set cea înfocată către Ziditorul; că cu viaţă fără prihană şi cu dragoste din suflet, după adevăr i-a slujit Lui, şi acum în latura celor vii strigă : Sfânt eşti Doamne.

 Cu gura, și cu limba, şi cu inima Enos cel minunat, s-a nădăjduit a chema cu dumnezeiască înţelepciune pe Dumnezeu Stăpânul tuturor, şi cu bună plăcere vieţuind pe pământ, mărire a luat.

  Cu sfinţite cântări să fericim pe Enoh; că bine plăcând Domnului, s-a mutat întru slavă, arătându-se mai puternic decât moartea, precum scrie, ca cel ce a fost slugă preadreaptă lui Dumnezeu.

 Pe Noe, cel ce a păzit legea lui Dumnezeu nestricată, şi s-a aflat atunci drept în neamul său, şi în corabie de lemn a mântuit multe feluri de animale din porunca Atotfăcătorului, întru cântări cu bună cinste să-I fericim.

 Cu dumnezeieşti laude să se cinstească Sem, cel ce şi-a agonisit binecuvântarea părintească, şi înaintea lui Dumnezeu bineplăcut s-a arătat, şi cu cetele strămoşilor s-a împreunat, şi se odihneşte bucurându-se, în latura celor vii.

  Învrednicitu-s-a Avraam ca un prieten al lui Dumnezeu a vedea ziua Ziditorului său, şi s-a umplut de bucurie duhovnicească. Pe acesta dar, cu dreptatea minţii cinstindu-l, să-l fericim toţi, ca pe un rob credincios al lui Dumnezeu.

 Chip patimii lui Hristos te-ai arătat Isaac preafericite, ridicat fiind să te jertfeşti prin bunăvoirea Părintelui tău. Pentru aceasta fericit eşti, şi prieten lui Dumnezeu prea de aproape te-ai arătat cu adevărat, locuind împreună cu toţi drepţii.

  Arătatu-s-a Iacov prea credincios Dumnezeului tuturor; pentru aceasta s-a luptat cu Îngerul, şi s-a numit minte văzătoare de Dumnezeu; şi dormind, a văzut dumnezeiasca scară, pe care se întărea Dumnezeu, Cel ce S-a îmbrăcat cu trup, pentru bunătate.

  Iubind Iosif supunerea către tatăl său, în groapă aruncându-se, s-a vândut spre închipuirea lui Hristos, Celui ce S-a junghiat şi în groapă S-a pus; şi dătător de grâu Egiptului s-a făcut, înţelept fiind şi drept, şi adevărat împărat peste patimi.

  Să se laude Anania, Azaria, Misail, împreună cu Daniil, cei ce au stins cuptorul cel cu foc, şi au înfrânat năvălirile leilor, şi lui Hristos cu glas au cântat : Dumnezeul părinţilor bine eşti cuvântat.

  După lege pătimind întru ispite, întru necurmate necazuri Iov, omul lui Dumnezeu prea adevărat s-a numit, blând, fără de răutate, drept, desăvârşit, fără prihană, strigând : Dumnezeul părinţilor bine eşti cuvântat.

  Cu credinţă să cinstim pe Moise, şi pe Aaron, şi pe Or lăudând pe Isus şi pe Levi cel preasfinţit, pe Ghedeon şi pe Samson, şi să strigăm : Dumnezeul părinţilor bine eşti cuvântat.

 Ceata cea de Dumnezeu împodobită, a dumnezeieştilor părinţi să o lăudăm; pe Varac, pe Natan şi pe Eleazar, pe Iosie şi pe David, pe Ieftae, pe Samuil cel ce a văzut cu cuviinţă cele ce erau să fie înainte, şi a strigat : Toată făptura bine să cuvinteze pe Domnul, şi să-L preaînalţe întru toţi vecii.

  Laudă cu cântare să aducem Prorocilor lui Dumnezeu, lăudând pe Osie, pe Mihea, pe Sofonie și pe Avvacum, pe Zaharia, pe Iona şi pe Agheu, pe Amos, cu Avdie, pe Maleahi şi pe Naum, pe Isaia, pe Ieremia şi pe Iezechiil, împreună şi pe Daniil, pe Ilie şi pe Elisei.

 Cu tăria Ta puteri au făcut de demult fiicele Tale, Doamne, Anna şi Iudita, Debora, Olda şi Iaila, Estira, Sarra, Mariam a lui Moise şi Rahela, Rebeca şi Rut, cele mult înţelepte.

 Pe Sfinţii Tineri, ca pe cei ce au stins focul cuptorului, cu sfinţenie să-i cinstim, împreună cu Daniil Proorocul, şi cu toţi drepţii arătat, care mai-nainte de lege bine au strălucit, şi în lege Stăpânului au slujit.

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut