Menu Home

O împlinire așteptată de 30 de ani

După ce în mod samavolnic, autoritatea locală a trecut în patrimoniul public al comunei cimitirele parohiale (aflate de la întemeierea satului în proprietatea parohiei, ce a administrat și gospodărit mai mult de 140 de ani respectivele bunuri sacre)

-sesizat asupra ilegalității flagrante, Consiliului Local Lupșanu, în hotărârea cu nr 15/ 29.05.2003, „a aprobat radierea cimitirelor parohiale din Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Lupșanu”;

-conform adresei nr 255/20.01.2011 a Primăriei comunei Lupșanu se atestă că „cimitirele parohiei Plevna nu fac parte din domeniul public al comunei Lupșanu”;

-în urma demersurilor inițiate de parohie, Comisia județeană pentru stabilirea drepturilor de proprietate privată asupra terenurilor, prin hotărârea nr 389/11.04.2012, „admite și reconstituie dreptul de proprietate al parohiei Plevna pentru teren intravilan aferent curții cimitirului Plevna și teren intravilan aferent curții cimitirului Valea Rusului”;

-OCPI Călărași prin adresa 3244/27.08.2013 returnează Consiliului Local Lupșanu procesele verbale de punere în posesie asupra cimitirelor, neputând elibera titlul de proprietate, invocându-se faptul că „începând cu data de 20 mai 2013 s-a suspendat activitatea Comisiei județene pentru stabilirea drepturilor de proprietate privată asupra terenurilor până la întocmirea situației centralizatoare la nivelul unităților administrativ teritoriale din cadrul județului Călărași, conform dispozițiilor Legii 165/ 2013”;

– aceeași situație de blocaj instituțional era și la data de 22.12.2016, conform adesei 6509 a Primăriei Lupșanu către Cabinet Avocat;

-Instituția Prefectului, sesizată la 23.01.2018, îndrumă petentul către Comisia locală de fond funciar Lupșanu pentru reluarea demersurilor tehnice în vederea întocmirii documentației conform noului cadru legislativ, în condițiile în care activitatea Comisiei județene pentru stabilirea drepturilor de proprietate privată asupra terenurilor s-a „deblocat”;

-la 18.05 2018 se întocmește o nouă documentație pentru cimitirele parohiale ce va fi înaintată de către Primăria Comunei Lupșanu către OCPI Călărași la data de 29.08.2018.

-OCPI Călărași refuză, pe motive tehnice înaintarea, și se reface documentația ce este din nou trimisă la 11. 02.2019;

-La 6.03.2019 se întocmesc, iar la 28 mai 2019 sunt înmânate proprietarului (Parohia Plevna) Titlurile de proprietate asupra cimitirelor parohiale;

-în luna mai 2019 se inițiază alcătuirea documentației tehnice în vederea acțiunii de intabulare a celor două cimitire parohiale;

-în a doua decadă a lunii ianuarie a anului 2021, Parohia Plevna a intrat în posesia actelor ce confirmă intabularea proprietăților bisericești:

– în baza: -Act Administrativ nr.100238/06-03-2019 emis de CJPSDPAT CALARASI; 

– fiind indeplinite conditiile prevazute la art. 29 din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

 – vazand referatul asistentului registrator in sensul ca nu exista impedimente la inscriere 

DISPUNE 

Admiterea cererii cu privire la: 

imobilul cu nr. cadastral 23443 se intabuleaza dreptul de PROPRIETATE mod dobandire reconstituire in cota de 1/1 in favoarea PAROHIA PLEVNA, din cartea funciara 23443 UAT Lupsanu; 

Prezenta se va comunica părților: PAROHIA PLEVNA

 

 

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut