Menu Home

Rolul îngerilor revelat de slujba Utreniei hramului

 Unde umbreşte Darul tău Arhanghele, de acolo se goneşte puterea diavolului. Că nu suferă să rabde lumina ta, luceafărul cel ce a căzut. Pentru aceasta te rugăm, săgeţile lui cele de foc purtătoare, cele pornite asupra noastră, stinge-le cu mijlocirea ta, apărându-ne pe noi de smintelile lui, vrednicule de laudă, Mihaile Arhanghele.

Mintea cea mai înainte de veci, a doua lumină te-a aşezat pe tine Gavriile, care cu împărtăşiri dumnezeieşti luminezi toată lumea, şi ne descoperi nouă cea din veac dumnezeiască şi mare cu adevărat taină, pe Cel ce S-a întrupat în pântecele fecioresc, care a fost fără de trup, şi s-a făcut Om, ca să mântuiască pe om.

 

 Mihail prea-încuviinţatul mai marele peste cetele puterilor celor fără de trupuri, şi în legea veche, şi în cea nouă a arătat ce este Darul Evangheliei, şi arată multe faceri de bine neamului omenesc. Că de vreme ce pizmaşul şi luptătorul mântuirii noastre înălţându-se s-a mândrit împotriva Ziditorului său, şi a zis : Pune-voi scaunul meu deasupra norilor şi lăudându-se, că voi fi asemenea cu cel înalt, a căzut din cinstea arhanghelicească, precum grăieşte Domnul : (Văzut-am zice pe satana, ca fulgerul din Cer căzând). Asemenea cu dânsul şi ceata ce era sub dânsul înălţându-se, a căzut. Acest dea-pururea lăudat, păzind ca o slugă credincioasă credinţa către Stăpânul şi arătând multă nevoinţă spre neamul nostru, a fost rânduit de Atotputernicul Dumnezeu ca să fie maimare peste cetele înţelegătoare. Că văzând că a căzut vicleanul, strânsa cetele îngereşti, şi a zis : Să luăm aminte : Lăudat-au cu glas pe Domnul tuturor, ca şi cum ar fi zis : Să luăm aminte noi cei ce suntem zidiţi, ce au pătimit cei ce erau cu noi ? Care până acum au fost lumină, şi acum s-au făcut întuneric. Pentru aceasta o adunare ca aceasta s-a numit soborul îngerilor, adică luarea aminte, şi împreunare şi unire. Aceasta dar marele folositor, şi de binefăcător mântuirii noastre, înmulţind, şi întinzând spre mulţi multe faceri de bine mântuirii, s-a arătat la mulţi văzându-se. Că s-a arătat lui Avraam, şi lui Lot la pustiirea şi pierderea Sodomei. Arătatus-a lui Iacov când fugea de frate-său. Mers-a înaintea taberei fiilor lui Israil, când se mântuia, şi a scăpat de robia şi de chinul Egiptenilor. Arătatus-a lui Valaam, când mergea să blesteme pe Israil. Şi către Isus a lui Navi a zis, când l-a întrebat : Eu, Arhistrategul puterilor Domnului acum am venit. Acesta a cufundat de tot şi râurile ce se revărsase de păgâni asupra aghesmei şi a Bisericii. Se află şi altele multe ce se zic pentru dânsul în istoriile Sfintei Scripturi.

Pentru aceasta şi noi având pe acesta ajutor, şi păzitor vieţii noastre, prăznuim astăzi preacinstitul lui praznic, împreună cu Sfântul Arhanghel Mihail prăznuim astăzi şi pe preafrumosul şi preaveselitorul Arhanghel Gavriil.

Pentru că şi acesta multe faceri de bine a făcut neamului omenesc, atât în legea veche cât şi în cea nouă. Căci în proorocia lui Daniil se pomeneşte însuşi numele lui, când tâlcuieşte Daniil visul ce a văzut pentru împăraţii Mezilor şi ai Perşilor şi ai Elinilor. Gavriile, zice, fă-l pe acela (adică pe Daniil) să înţeleagă vedenia. (Daniil 8, 16). Şi iarăşi acest Gavriil a arătat aceluiaşi Daniil, că după şaptezeci de săptămâni de ani, adică după patru sute nouăzeci şi şapte de ani, are să vină Hristos. Şi iată zice bărbatul Gavriil, pe care l-am fost văzut la începutul vedeniei zburând, şi s-a atins de mine ca în ceasul jertfei de seară. Şi m-a făcut să înţeleg, şi celelalte. (Daniil, 9, 21). Acesta este care a binevestit femeii lui Manoe, că are să nască pe Samson. Acesta este care a binevestit lui Ioachim şi Annei că vor să nască pe Doamna şi Stăpâna de Dumnezeu Născătoarea. Iar la legea nouă, acesta a binevestit Zahariei, stând dea-dreapta altarului tămâierii, cum că va naşte pe marele Ioan înainte Mergătorul. Acesta a hrănit şi pe pururea Fecioara Maria doisprezece ani înlăuntru în sfintele sfintelor cu hrană cerească. Acesta însuşi, şi cine se îndoieşte ? A binevestit Născătoarei de Dumnezeu, că va naşte de la Duhul Sfânt pe Fiul şi Cuvântul lui Dumnezeu. Acesta s-a arătat lui Iosif în vis, precum zic mulţi, şi i-a zis să nu se teamă, ci să ia pe Maria femeia sa, că ce s-a zămislit într-însa este de la Duhul Sfânt. Acesta s-a arătat şi păstorilor şi bine le-a vestit, că s-a născut Hristos Mântuitorul lumii. Acesta şi în vis a zis lui Iosif să ia pruncul şi pe Muma lui şi să fugă în Egipt. Şi iarăşi acesta însuşi i-a zis să se întoarcă în pământul lui Israel. Mulţi însă din sfinţiţii învăţători şi din scriitorii de cântări socotesc, cum că dumnezeiescul Gavriil a fost şi îngerul acela îmbrăcat în veşmânt alb, care pogorându-se din Cer, a răsturnat piatra de pe uşa mormântului lui Iisus dătătorului, de viaţă, şi a şezut deasupra ei. Şi el a fost care a binevestit mironosiţelor învierea Domnului. Şi ca să zicem mai cuprinzător, dumnezeiescul Gavriil a slujit la iconomia tainei întrupării Cuvântului lui Dumnezeu din început până în sfârşit. Pentru aceasta şi Biserica lui Hristos îl prăznuieşte pe el împreună cu arhanghelul Mihail, şi cheamă Darul şi ajutorul lui.

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut