Menu Home

Noi, ortodocșii, slăvim pe Hristos în două firi

Învățătura de credință ortodoxă formulată la Sinodului IV Ecumenic în privința unirii ipostatice: „Unul şi acelaşi Fiu, Domnul nostru Iisus Hristos, Însuşi desăvârşit întru dumnezeire cât şi întru omenitate, Însuşi Dumnezeu adevărat şi om adevărat… cunoscându-se în două firi, fără amestecare (asynchytos), fără schimbare (atreptos), fără împărţire (achoristos), fără despărţire (adairetos), deosebirea firilor nefiind nicidecum stricată din pricina unimii, ci mai degrabă păstrându-se însuşirile fiecărei firi într-o singură persoană şi într-un singur ipostas”, este bogat și lămurit cuprinsă în imnografia duminicii Sfinților Părinți de la Sinodul IV Ecumenic:

Binecredincioasă adunare a Părinților strângându-se oarecând împotriva învățăturii lui Eutihie, cu adevărat au adeverit pe Mântuitorul în două firi Nedespărțite, învățăturilor dumnezeiescului Părinte Chiril vădit urmând și rămânând în ele.

Numărul cel de șase sute și treizeci al credincioșilor bărbați, înșelăciunea lui Eutihie și eresul lui Sever surpându-l, a zis: în două firi pe Hristos propovăduim, urmând cuvintelor Fericitului Chiril.

Cel ce nu propovăduiește în două firi și în două lucrări pe Hristos, Cuvântul Tatălui, să fie anatema. Că Sinodul al patrulea al Sfinților Părinți înțelepțește așa a rânduit. De aceea, toți să-i fericim pe dânșii. 

Adunările și credincioșii, pe Atotfăcătorul și Mântuitorul în două firi Nedespărțite și în două voințe și lucrări, Îl cinstim. Pentru aceasta, înșelăciunea lui Sever o lepădăm cu totul.

Mărturisind că firea omenească cea întrupată este neschimbată cu totul și neamestecată cu firea Cuvântului, învățătorul alexandrinilor și cel mai întâi cu scaunul, luminat a învățat că sunt două firi și două voințe, pe cei ce voiesc a cunoaște dreapta credință.

Două firi ale lui Hristos, fără amestecare noi, toți credincioșii mărturisim, toată păgânătatea lui Eutihie împreună și a lui Dioscor cel fără minte hulind, urmând rânduielii Sfinților Părinți și cuvintelor dumnezeiescului Chiril.

Luat-a cu adevărat firea omenească Cel fără de început, Cuvântul Tatălui, ca un Iubitor de oameni, vrând să ne miluiască pe noi, cei pieriți. Pentru aceasta, Îl mărturisesc pe El în două firi și în două voințe. 

Chiril pe Hristos propovăduiește în două firi și în două lucrări, biruind eresul lui Sever cel fără minte. Pentru aceasta, toți să rămânem în învățăturile lui.

 În două firi și în două lucrări mărturisind pe Hristos Neamestecat și Neschimbat, înșelăciunea lui Sever o biruim. Pentru aceasta, Celui Ce a răbdat patimă prin luarea trupului, să-I cântăm: Binecuvântat ești, Dumnezeul părinților noștri.

Pe Unul cunoaștem, Cel de pe Cruce și din sânurile Tatălui, ca pe un Dumnezeu întru cele Preaînalte; iar în mormânt ca pe Cel Ce S-a împreunat cu trupul, Căruia cântăm cu un glas zicând: Binecuvântat ești, Dumnezeul părinților noștri.

Să se rușineze fețele și să se astupe gurile celor ce nu propovăduiesc un Fiu în două firi Netăiat, Neschimbat și Neamestecat; căci noi, dreptcredincioșii, slăvim pe Hristos și după una și a lucra și a voi, nu în două ipostasuri, ci în două firi. 

 

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut