Menu Home

Firul roșu al Scripturilor- activitate catehetică

În prima săptămână de după vacanța de Paști, 2018, elevii au întreprins o călătorie în Scripturi, identificând în Cartea Sfântă principalele profeții asupra operei de mântuire împlinite de Domnului Iisus Hristos. În cadrul acestei activități, învățăceii au completat jocuri de cuvinte încrucișate cu temă biblică.

Aducerea martorilor mincinoși (Ps 34, 10; Mc 14, 55)Joi noapte, spre Vineri dimineața, au avut loc cele două Faze de judecată a Domnului: Faza Sinedrială în Ierusalim, în fața mai marilor arhierei ai vremii și Faza Penală, tot în Ierusalim, în fața guvernatorului roman Ponțiu Pilat.Iată Scriptura prevestitoare: „S-au sculat martori nedrepți și de cele ce nu știam m-au întrebat. Răsplătit-au mie rele pentru bune, și au vlăguit sufletul meu” (Psalm 34, 10-11). Așa a vorbit psalmistul David din partea Domnului pentru vremea lui Mesia. Într-adevăr, când a fost judecat Domnul, Sinedriul a căutat mărturii de acuzare împotriva lui Iisus, dar nu găseau decât mincinoase: „Arhiereii și tot sinedriul căutau împotriva lui Iisus mărturie ca să-L dea la moarte, dar nu găseau. Căci mulți mărturiseau mincinos împotriva Lui, dar mărturiile nu se potriveau. Și ridicându-se unii au dat mărturie mincinoasă împotriva Lui” (Marcu 14, 55-57).

Va tăcea în fața învinuirilor (Isaia 53, 7; Matei 26,62-63)„Chinuit a fost, dar S-a supus și nu Și-a deschis gura Sa; ca un miel spre junghiere S-a adus și ca o oaie fără de glas înaintea celor ce o tund, așa nu și-a deschis gura Sa.” (Isaia 53, 7). Astfel a fost găsit Iisus, supus și tăcut, atât la judecata Sinedriului, cât și la judecata lui Pilat. La judecata Sinedriului Scriptura zice: „Și sculându-se arhiereul I-a zis: Nu răspunzi nimic la ceea ce mărturisesc aceștia împotriva Ta? Dar Iisus tăcea” (Matei 26, 62-63).La faza penală, în fața procuratorului roman Ponțiu Pilat din Iudeea, Iisus a tăcut la fel: „Iar Pilat L-a întrebat: Nu răspunzi nimic? Iată câte mărturisesc împotriva Ta. Dar Iisus nimic nu a mai răspuns, încât Pilat se mira” (Marcu 15, 4-5).

Va fi scuipat și bătut! (Isaia 50, 6; Matei 26,67)Iată ce înștiința Dumnezeu, prin Isaia proorocul, că vor face judecătorii nedrepți, la judecata lui Mesia Hristos, Fiul Său: „Spatele L-am dat spre bătăi și obrajii mei spre pălmuiri și fața Mea nu am ferit-o de rușinea scuipărilor” (Isaia 50, 6). Exact aceste lucruri s-au întâmplat la judecata Domnului Iisus: „Și au scuipat în obrazul Lui, bătându-L cu pumnii, iar unii Îi dădeau palme” (Matei 26, 67).

Va fi urât fără de temei (Psalm 34, 18-19; Ioan 15,23-25)„Să nu se bucure de mine cei ce mă dușmănesc pe nedrept, cei ce mă urăsc în zadar și fac semn cu ochii. Că mie de pace îmi grăiau, și asupra mea vicleșuguri gândeau” (Psalm 34, 18-19). Iar la această ură nedreaptă și fără temei a necredincioșilor, Mântuitorul le-a răspuns: „Cel ce Mă urăște pe Mine urăște și pe Tatăl Meu. De nu aș fi făcut între ei lucruri pe care nimeni altul nu le-a făcut, păcat nu ar avea; dar acum M-au și văzut și M-au urât și pe Mine și pe Tatăl Meu. Aceasta ca să se împlinească cuvântul cel scris în Legea lor:„M-au urât pe nedrept” (Ioan 15, 23-25).

Va fi pedepsit și moare în locul nostru (Isaia 53, 5; 1Cor. 15,3)„Dar El (Mesia) fusese străpuns pentru păcatele noastre și zdrobit pentru fărădelegile noastre. El a fost pedepsit pentru mântuirea noastră și prin rănile Lui noi toți ne-am vindecat.” (Isaia 53, 5).Iar Apostolul Pavel confirmă aceasta prin Scripturile care zic: „Căci Hristos, încă fiind noi neputincioși, la timpul hotărât a muritpentru cei necredincioși. Căci cu greu va muri cineva pentru un drept; dar pentru cel bun poate se hotărește cineva să moară. Dar Dumnezeu învederează dragostea Lui față de noi prin aceea că, pentru noi, Hristos a murit când noi eram încă păcătoși.” (Rom. 5, 6-8).

Va fi răstignit împreună cu făcătorii de rele! (Isaia 53, 12; Luca 23,32-33)„…Și cu cei făcători de rele a fost numărat. Că El a purtat fărădelegile multora și pentru cei păcătoși Și-a dat viața” (Isaia 53, 12). La Sf. Evanghelist Marcu găsim împlinită și această proorocie: „Și împreună cu El au fost răstigniți doi tâlhari: unul de-a dreapta și altul de-a stânga Lui. Și s-a împlinit Scriptura care zice: Cu cei fără de lege a fost socotit” (Marcu 15, 27-28).

Îi vor fi străpunse mâinile și picioarele! (Zaharia 12, 10; Matei 27,35)„…Își vor aținti privirile înspre Mine, Cel pe Care ei L-au străpuns, și vor face plângere asupra Lui…” (Zaharia 12, 10). „Străpuns-au mâinile Mele și picioarele Mele.” (Psalm 21, 18). Iată adeverirea: „Ci unul din ostaşi cu suliţa a împuns coasta Lui şi îndată a ieşit sânge şi apă.” (Ioan 19, 34).

Va fi chinuit de sete! (Psalm 68, 25; Ioan 19,28-29)„Și Mi-au dat spre mâncarea Mea fiere și în setea Mea M-au adăpat cu oțet” (Psalm 68, 25). Să vedem adeverirea. Nici un chin nu este mai mare precum chinuirea unui om de sete. Astfel, din înaltul Crucii Iisus a zis: „Mi-e sete. Și era acolo un vas plin cu oțet; iar ostașii, punând în vârful unei trestii de isop un burete muiat în oțet, i-au dus la gura Lui. După ce a luat oțetul, Iisus a zis: Săvârșitu-s-a. Și plecându-și capul, Și-a dat duhul” (Ioan 19, 28-29; Matei 27, 48; Marcu 15, 36; Luca 23, 36).

Le va ierta nelegiuirea și se va ruga pentru dușmani (Ieremia 31, 34; Luca 23, 34)„Ci toţi Mă vor cunoaşte, de la cel mai mic pînă la cel mai mare, zice Domnul; căci le voi ierta nelegiuirea, şi nu-Mi voi mai aduce aminte de păcatul lor” (Ieremia 31, 34). Iertarea nelegiuirilor se confirmă cu prisosință în Noul Testament în Scriptura unde Iisus de pe Cruce, zice: „Părinte, iartă-le lor, că nu știu ce fac” (Luca 23, 34). Acesta a fost răspunsul Domnului Iisus din înaltul Crucii pentru dușmanii Săi, la toate chinurile răstignirii: Rugăciunea să fie iertați.

Vor arunca sorți pentru cămașa Lui! (Psalm 21, 20; Ioan 19,23-24)„…Împărțit-au hainele Mele loruși și pentru cămașa Mea au aruncat sorți” (Psalm 21, 20). Evangheliștii prezintă această confirmare a proorociei, astfel: „După ce au răstignit pe Iisus, ostașii au luat hainele Lui și le-au făcut patru părți, fiecare ostaș câte o parte, și cămașa. Dar cămașa era fără cusătură, de sus țesută în întregime. Deci, au zis unii către alții: Să n-o sfâșiem, ci să aruncăm sorți pentru ea, a cui să fie; ca să se împlinească Scriptura care zice: „Împărțit-au hainele Mele loruși, și pentru cămașa Mea au aruncat sorți…” (Ioan 19, 23-24; Matei 27, 35; Marcu 15, 24; Luca 23, 34).

Nu va avea nici un os zdrobit (Psalm 33, 19; Ioan 19,33)„Nu I se va zdrobi nici un os” (Ioan 19, 36). Aceasta a fost urmarea Scripturii care zice: „Deci iudeii, fiindcă era vineri, ca să nu rămână trupurile sâmbăta pe cruce, căci era mare ziua sâmbetei aceleia, au rugat pe Pilat să le zdrobească fluierele picioarelor şi să-i ridice. Deci au venit ostaşii şi au zdrobit fluierele celui dintâi şi ale celuilalt, care era răstignit împreună cu el.” (Ioan 19, 31-32), iar venind la Iisus nu I-au zdrobit fluierele picioarelor pentru că deja murise (cf. Ioan 19, 33).

Va fi străpuns în coastă (Zaharia 12, 10; Ioan 19,34)„…Își vor aținti privirile înspre Mine, Cel pe Care ei L-au străpuns și vor face plângere asupra Lui …” (Zaharia 12, 10). Iar la Sf. Evanghelist Ioan găsim împlinirea proorociei, descoperindu-ne: „Că unul dintre ostași cu sulița a împuns coasta Lui și îndată a ieșit sânge și apă…, Ca să se împlinească Scriptura: „Nu I se va zdrobi nici un os. Și iarăși altă Scriptură zice: „Vor privi la Acela pe Care L-au împuns” (Ioan 19, 34, 36-37)

Va fi îngropat lângă cei fără de lege! (Isaia 53, 9; Matei 27,60)„Mormântul Lui a fost pus lângă cei fără de lege și cu cei făcători de rele, după moartea Lui, cu toate că nu săvârșise nici o nedreptate și nici înșelăciune nu fusese în gura Lui” (Isaia 53, 9). Da, Mormântul Domnului Iisus a fost nou, într-o grădină, săpat în piatră (cf. Ioan 19, 41; Luca 23, 53).Iar îngroparea a fost în mormânt asemănător ca la ceilalți oameni. Iată împlinirea proorociei: „Și Iosif, luând trupul, L-a înfășurat în giulgiu curat de in” (Matei 27, 59); „Și a venit și Nicodim, aducând ca la o sută de litri de amestec de smirnă și aloe. Au luat deci trupul lui Iisus și L-au înfășurat în giulgiul cu miresme… (Ioan 19, 39-41); „Și L-au pus în mormântul nou al său, pe care îl săpase în stâncă, și a prăvălit o piatră mare la ușa mormântului, și s-a dus” (Matei 27, 60). Așa a primit Mântuitorul nostru toate ca să mântuiască pe tot cel ce va crede în El.

Va învia din morți (Psalm 15, 10; Marcu 16,6-7)„Că nu va lăsa sufletul meu în iad, nici nu va da pe cel cuvios al Tău să vadă stricăciunea” (Psalm 15, 10). „Totuşi Domnul aşteaptă să Se milostivească de voi, şi Se va scula să vă dea îndurare, căci Domnul este un Dumnezeu drept: ferice de toţi cei ce nădăjduiesc în El!” (Isaia 30, 18) „Dar ştiu că Răscumpărătorul meu este viu, şi că se va ridica la urmă pe pământ” (Iov 19, 25 „…Căutați pe Iisus Nazarineanul, Cel răstignit? A înviat! Nu este aici. Iată locul unde a fost pus, Dar mergeți și spuneți ucenicilor Lui și lui Petru că merge în Galileea, …, și acolo Îl veți vedea…” (Marcu 16, 6-7; Matei 28, 5-7; Luca 24, 1-10; Ioan 20, 1-23; Fapte 2, 27, 31-32)

Se va înălța la cer de-a dreapta lui Dumnezeu Tatăl (Isaia 52,13; Marcu 16, 19)„Iată, Robul Meu va propăşi; Se va sui, Se va ridica, Se va înălţa foarte sus” (Isaia 52, 13). Într-adevăr, după patruzeci de zile de la Înviere, Domnul Hristos S-a înălțat la ceruri, după cum descoperă Scripturile: „Deci Domnul Iisus, după ce a vorbit cu ei, S-a înălțat la cer și a șezut de-a dreapta lui Dumnezeu” (Marcu 16, 19; Luca 24, 50-53; Col. 3, 1; Fapte 7, 55).

Așadar, Mesia Hristos Iisus, după ce a săvârșit toată opera de mântuire a neamului omenesc S-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta lui Dumnezeu-Tatăl.

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut